Slo­ven­ský Drone n Base 2.0: Nová dimen­zia her­ných dro­nov

Michal Sorkovský / 29. júna 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Anima Tech­nika s.r.o. pri­chá­dza s novou, vylep­še­nou ver­ziou Drone Base 2.0!

Drone n Base je prvá mul­ti­žán­rová hra s dronmi, ktorá pre­mení tvoju obý­vačku či kan­ce­lá­riu na bojové pole alebo pre­te­kár­sku dráhu vybu­do­va­nou z Base-ov. Base fun­guje ako elek­tro­nická základňa, ktorá sa zmení podľa výberu hry na check­po­int, power up, špe­ciálnu zbraň či nemoc­nicu. To všetko ovlá­daš apli­ká­ciou na tvo­jom smart­fóne či tab­lete.

dj

- Auto­ma­tické drža­nie výšky — intu­itívne ovlá­da­nie drona

- Sin­glep­la­yer a mul­tip­la­yer hry

- Apli­ká­cia okrem ovlá­da­nia Drona zahŕňa aj Drone aca­demy a ďal­šie nové hry

- Nový uni­kátny dizajn

- Dron mení farby podľa výberu hráča — lep­šia roz­poz­na­teľ­nosť svojho Drona

- Bez­peč­nostné odní­ma­teľné chrá­niče vrtúľ

- Rýchla nabí­jačka vsta­vaná v Base schopná nabiť naraz 4 baté­rie

- Nový soft­vér v Base

Toto je nový Drone n Base 2.0.

Spo­loč­nosť Anima Tech­nika s.r.o. momen­tálne pri­pra­vuje pre­dob­jed­náv­kový e-shop dostupný od 29. júna na stránke www.dronenbase.com.

Video, ktoré tím nato­čil v spo­lu­práci s Red Bull pre­zen­tuje, akú zábavu zaží­vajú hráči s Drone n Base. Je v ňom však pou­žitý starý dizajn, video s novým dizaj­nom spo­loč­nosť pri­pra­vuje.

Pro­jekt Drone n Base 1.0 sa obja­vil v médiách ako CNET, Giz­mag či 9GAG. Na cro­wd­fun­din­go­vej plat­forme Indie­gogo vyzbie­ral viac ako 24 000 USD počas obdo­bia 30 dní.

20160621_14433120160621_144410

Tím pro­jektu Drone n Base zís­kal 27. mája 2016 cenu od Slo­vak-Ame­ri­can foun­da­tion v hod­note 35 000 USD. Spo­loč­nosť Anima Tech­nika s.r.o využije tieto finančné pros­triedky na roz­voj obchod­ných prí­le­ži­tostí na ame­ric­kom trhu, ktorý je momen­tálne naj­väčší v tomto pro­duk­to­vom seg­mente.

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: archív Star­tI­tUp

Pridať komentár (0)