Slo­ven­ský flo­ris­ta pový­šil kve­ty na luxus­né ume­nie, kto­ré dnes pre­dá­va naj­vyš­šej kli­en­te­le

Linda Cebrová / 17. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/mario.wild/facebook.com/MarioWildFlowers

Mário Wild je pôvo­dom Pezin­čan, kto­rý sa vypra­co­val na jed­né­ho z naj­výz­nam­nej­ších kve­ti­no­vých návrhá­rov v Euró­pe, jeho die­la zdo­bia ope­ry, ale aj luxus­né rezor­ty.

Mário Wild otvo­ril svo­je dizaj­nér­sko-kve­ti­no­vé štú­dio v roku 2004 a jeho ponu­ka sa od začiat­ku vymy­ka­la tomu, čo kúpiš v bež­ných kve­ti­nár­stvach. Pre­dov­šet­kým tu náj­deš aranž­má uši­té na mie­ru kli­en­ta s dôra­zom na inšpi­ra­tív­ny dizajn. Pre vytvo­re­nie deko­rá­cií úpl­ne inej úrov­ne musí Mário pre­mys­lieť aj ten naj­men­ší detail. Kve­ti­ny a ďal­ší mate­riál, kto­rý pri tom vuží­va pochá­dza z rôz­nych kútov sve­ta, no naj­mä z kve­ti­no­vých fariem v Holand­sku.

Aj keď už neja­ký čas pôso­bí v Pra­he, jeho ces­ta sa zača­la v Bel­gic­ku, kam išiel pôvod­ne kvô­li tan­cu. Natra­fil tam však na veľ­ko­le­pé obcho­dy s kve­ti­na­mi a keď­že mal den­ne nie­koľ­ko hodín voľ­né­ho času, v jed­nom z nich sa aj zamest­nal. Prá­ve táto prá­ca bola tou naj­lep­šou ško­lou pre jeho ďal­šiu kari­é­ru. Bola to prak­tic­ká ško­la živo­ta, pre­to­že tu mal mož­nosť pra­co­vať na tých naj­rôz­nej­ších pro­jek­toch, na kto­ré by na flo­ris­tic­kej ško­le zrej­me nara­zil len veľ­mi ťaž­ko.


Medzi jeho najv­zác­nej­ších kli­en­tov pat­ria aj také osob­nos­ti, ako je naprí­klad indic­ký šejk. Pod­pí­sal sa ale aj pod výzdo­bu pre Ples v Ope­re, kto­rý sa konal v Pra­he. Na ten­to event pri­pra­vil obrov­skú deko­rá­ciu, kto­rej prie­mer dosa­ho­val nie menej ako šesť met­rov a výš­ka sa pohy­bo­va­la na úrov­ni dva­nás­tich met­rov. Výzdo­ba sym­bo­li­zo­va­la Kam­bo­dž­ské krá­ľov­stvo. Kľú­čo­vým prv­kom bol fareb­ný lus­ter z kto­ré­ho vise­li orchi­dey dru­hu van­da.

Mario Wild pra­co­val aj pre nevšed­né­ho kli­en­ta, kto­rý si kúpil ostrov na Mal­di­vách a vybu­do­val na ňom sedem­hviez­dič­ko­vý hotel. Pri tej­to zákaz­ke bola veľ­mi dôle­ži­tá hlav­ne logis­ti­ka. Potreb­ný mate­riál sa totiž­to musel na ostrov dová­žať až šty­ri mesia­ce loďou. Pre­to nesme­la chý­bať ani tá naj­men­šia drob­nosť, keď­že tam si člo­vek len tak do obco­du neod­beh­ne.

Keď zakla­dal vlast­nú znač­ku Mario Wild Flo­wers, mal vo vrec­ku oko­lo 400 eur. A hoci ich inves­to­val iba do nevy­hnut­ných vecí, nezos­ta­lo mu ani na chlieb. Do pod­ni­ka­nia išiel bez skú­se­nos­tí, musel sa priu­čiť účtov­níc­tvu a iným pri­dru­že­ným veciam, kto­ré s kve­ti­na­mi vôbec nesú­vi­se­li.


A čo je pod­ľa neho pod­mien­kou úspe­chu v tom­to povo­la­ní? „Nesmie­te sa báť vykro­čiť do nezná­ma. Veriť si, nedr­žať sa sta­rých ste­re­oty­pov a otvo­riť dve­re novým myš­lien­kam. Potom už len takých desať rokov vydr­žať a tvrdo drieť,“ odpo­rú­ča v roz­ho­vo­re pre zurnal.pravda.sk

Pridať komentár (0)