Slo­ven­ský Rel­bit sa dostal do fín­skej Star­tup­Sauny!

Rišo Néveri / 21. október 2014 / Business

Začiat­kom Sep­tem­bra sme na StartitUp.sk napí­sali o akcii v Bra­ti­slave orga­ni­zo­va­nej fín­skym akce­le­rá­to­rom — Star­tup­Sau­nou. Na akciu v hlav­nom meste Slo­ven­ska sa zo všet­kých pri­hlá­se­ných tímov na akciu dostalo len 15, ktoré dostali mož­nosť pred­viesť men­to­rom svoj pitch a zabo­jo­vať o prí­le­ži­tosť o pri­hlá­se­nie sa do prog­ramu Star­tup­Sauny. Cha­lani z Rel­bitu túto mož­nosť dostali, využili ju a spo­me­dzi viac ako 400 star­tu­pov z celého sveta a boli vybratí do 5 týž­dňo­vého prog­ramu Star­tup­Sauny.

Nepre­šiel ani mesiac a cha­lani sú už vo Fín­sku. Tímy počas 5tich týž­dňov absol­vujú deň čo deň nabitý prog­ram. Vyvr­cho­le­ním akcie je demo­day, kde 19 zúčast­ne­ných tímov odpre­zen­tuje svoj pro­dukt pred sku­pi­nou inves­to­rov a pod­ni­ka­te­ľov. Naj­lep­šie tímy dostanú mož­nosť pre­zen­to­vať na kon­fe­ren­cii slush.org, ktorá bude aktu­álne asi naj­väč­ším star­tup even­tom v Európe.

Z Rel­bit tímu nás kon­tak­to­val Michal Novo­veský, ktorý sa nám atmo­sféru a situ­áciu sna­žil tro­cha pri­blí­žiť. Je to pre nás výzva, nakoľko tímy okolo nás sú mega kva­litné. Latka je tu nasta­vená fakt vysoko. Ako prí­klad, je tu star­tup, čo vyrába 3D prog­ra­mo­va­teľnú látku. Látka dokáže pri tele­fo­náte vystú­piť z disp­leju a vymo­de­lo­vať tvár vola­jú­ceho… Aku­rát čakajú na potvr­de­nie patentu. Takéto a podobné veci sú tu! Kon­ku­ren­cia je veľmi kva­litná, no prišli sme zabo­jo­vať a uká­zať, že aj v našom regi­óne sa dajú robiť dobré a kva­litné veci.

Star­tup­Sauna je to naozaj doslova. Okrem toho, že sa cez deň potíme počas cou­chingu, máme mož­nosť aj mee­tin­go­vať v reál­nej saune.”

Tímy majú každý deň zame­raný na inú akti­vitu, pon­delky sa im v dis­ku­siách venujú foun­deri úspeš­ných firiem, utorky tré­nujú poriadny pitch, stredy sa nesú v duchu 1on1 cou­chin­gov s inves­tormi a pod­ni­ka­teľmi, štvr­tky sa zame­ria­vajú na exe­kučné stra­té­gie a piatky majú tímy tzv. kick-the-shit-out ses­si­ony, kde každý tím musí pred­lo­žiť výsledky za posledný týž­deň. “Ser­vítku si tu pred ústa nikto nedáva, no napriek tomu vie mať každý couch/mentor veľmi kon­štruk­tívny feed­back.”

Cowor­kin­gový pries­tor sa nachá­dza v pries­to­roch uni­ver­zit­ného cam­pusu, takže sú cha­lani obklo­pení kvan­tom štu­den­tov a štu­dent­ských firiem. “Naj­viac skvelé je, že uni­ver­zita pod­po­ruje takéto akti­vity vlast­nými pries­tormi, čiže cel­kovo je tu men­ta­lita tak o krok vpred oproti našej. Stále však vra­vím, že aj u nás sa podarí roz­be­hnúť takéto akti­vity po skú­se­nos­tiach z Fín­ska.”

poznámka autora: Áno, na slo­ven­ských tech. uni­ver­zi­tách často nie je ani kde sedieť, a to neho­vo­rím o pries­to­roch na prácu v tíme :)…


V mene celého tímu StartitUp.sk môžem pove­dať, že cha­la­nom držíme palce a pra­jeme im aby vo Fín­sku uspeli. Repre­zen­tujú Slo­ven­sko a našu star­tu­povú scénu, za čo sme vďační!

Odkazy: Star­tup­Sauna, Rel­bit, Star­tupy zúčast­nené v prog­rame

Pridať komentár (0)