Slo­ven­ský Satori Stage: V našich pries­to­roch robíš čo chceš, bez ruše­nia a v pohodlí

Tatiana Blazseková / 10. december 2015 / Tools a produktivita

Na začiatku som si mys­lela, že ide len o cha­la­nov, ktorý ponú­kajú nejaký pries­tor. Oni však ponú­kajú oveľa viac. S Andre­jom a Jura­jom som sa poroz­prá­vala o tom, čo je to Satori Stage a čo prečo je výni­močný. 

Čo je Satori Stage?

Satori Stage fun­guje ako osobný časop­ries­tor. Ak nie­kto hľadá neut­rálne miesto na prácu, uče­nie sa, či relax, má dvere otvo­rené. Je to plat­forma, kde je možné rea­li­zo­vať rôzne pro­jekty a nápady. Ide o to, že člo­vek si platí za čas, ktorý u nás strávi ale to, ako ho strávi, je na ňom. Neplatí teda za fixné miesto, ktoré mu bude pat­riť. Ponú­kame mu slo­bodu v tom, ako tento pries­tor využije. Či už bude v štu­dovni, zasa­dačke, kaviarni alebo v hra­cej miest­nosti.

DSC_0090

Ako vznikla samotná myš­lienka Satori Stage? 

Kon­cept času v tomto poní­maní nie je tak úplne naša myš­lienka. Inšpi­ro­vali sme sa podob­ným kon­cep­tom, ktorý vymys­leli v Rusku a prvý­krát ho pred­sta­vili v roku 2011. Pove­dali sme si, že takýto kon­cept na Slo­ven­sku chýba, a tak sme sa roz­hodli pre­me­niť ho aby vyho­vo­val našim víziám. Ori­gi­nálny kon­cept fun­guje tak, že je jedna veľká miest­nosť, kde si ľudia všetko pri­pra­vuj samy: od kávy po umý­va­nie tanie­ri­kov. My sme to tro­chu pre­trans­for­mo­vali. Máme viac mož­ností a ozaj, aj vlast­ného baristu, ktorý pri­praví čo treba.

Ako sa dá pries­tor využiť a aké sú jeho mož­nosti?

V pred­nej časti náj­dete kla­sickú kavia­ren­skú časť a dopl­nili sme rôzne miest­nosti, ktoré v ori­gi­nál­nom kon­cepte neboli. Hovo­rím teda o štu­dovni, čo je uzat­vo­rená miest­nosť so stolmi, sto­lič­kami, lam­pami a kni­hami. Ďalej nasle­duje pries­tor, ktorý fun­guje ako zasa­dačka pre 10 ľudí so všet­kým čo potre­bujú. Naj­men­šia je herná miest­nosť s video­h­rami a prí­jem­ným sede­ním. Naj­väč­šou a naj­dô­le­ži­tej­šou je však kul­túrna časť, kde je vytvo­rené miesto aj s pódiom pre dis­ku­sie a rôzne eventy. Slo­boda využi­tia miest­ností je na ľuďoch. Pries­tory sú veľmi dyna­mické a tvárne. Zo zasa­dačky sme minule vykúz­lili saló­nik pre dámy, ktoré prišli na roz­lúčku so slo­bo­dou. Je na kaž­dom člo­veku, ako chce svoj čas využiť. Pries­tor sa mu pris­pô­sobí.

DSC_0227

Kto je vaša cie­ľová sku­pina a pre koho je pries­tor vytvo­rený?

Nech­ceme sa vyme­dzo­vať vekovo ani pro­fe­sijne. Či už je to štu­dent, fre­e­lan­cer, alebo nie­kto, kto jed­no­du­cho potre­buje pries­tor pre plne­nie svo­jich pro­jek­tov. Firmy tak­tiež často­krát nemajú pries­tor na stret­nu­tia, poho­vory, brains­tor­ming, či len bežné pose­de­nie. Naša cie­ľovka sú osoby, ktoré sa chcú vzde­lá­vať a pra­co­vať sami na sebe, bez ohľadu na to či cho­dia do školy alebo už pra­cujú.

Satori zna­mená pre­bú­dza­nie. Koho má tento pro­jekt pre­bu­diť?

Áno, Satori je slovo z japon­činy a zna­mená zdo­ko­na­ľo­va­nie alebo pre­bú­dza­nie. Ak sa nie­kto chce vzde­lá­vať, pra­co­vať na sebe a pomôcť svojmu oko­liu. Je u nás vítaný. Pove­dal by som, že ide o pre­bu­de­nie občian­skej spo­loč­nosti.

DSC_0409

Mať takýto pries­tor na škole by bolo snom. Komu­ni­ko­vali ste s nezis­kov­kami alebo samot­nými ško­lami? 

S nezis­kov­kami už spo­lu­pra­cu­jeme na via­ce­rých akciách a pro­jek­toch. Čo sa týka škôl, do 3 minút od nás ležia 4 vysoké školy: medi­cína, peda­go­gika, STU a archi­tek­túra. Poloha Satori Stage je teda veľ­kou výho­dou. K spo­lu­práci s uni­ver­zi­tami, sme určite naklo­není. Na začiatku sme kon­tak­to­vali pred­sta­vi­te­ľov štu­dent­ských par­la­men­tov, prob­lé­mom však bolo, že vtedy nás ešte nikto nepoz­nal. Vysoké školu máme ešte v pláne rie­šiť ďalej. Časom by sme radi orga­ni­zo­vali aj via­ceré vlastné akcie, okrem toho stále oslo­vu­jeme ľudí s mož­nos­ťou orga­ni­zo­vať rôzne pred­nášky či dis­ku­sie.

Aké pro­jekty sa u Vás udo­mác­nili?

Z našich pro­jek­tov je to určite Kvíz a Den­ník ces­to­va­teľa a od nového roku roz­bie­hame aj ďal­šie akcie. Z exter­ných pro­jek­tov naj­viac spo­lu­pra­cu­jeme s kam­pa­ňou A DOSŤ!, s kto­rou sle­du­jeme spo­ločný cieľ, a teda zmenu vzde­lá­va­nia a vzde­la­nosti na Slo­ven­sku. Významná spo­lu­práca je tak­tiež s The Busi­ness Board­Room, ktorú zastre­šuje brit­ský men­tor Sukhi Wahi­wala. Okrem toho dola­ďu­jeme via­ceré men­šie spo­lu­práce s fre­e­lan­cermi. Na záver by som ešte spo­me­nul, že sme súčas­ťou bra­ti­slav­ského pro­jektu Food Cult.

DSC_0004

Ako sa líšite od ostat­ných cowor­kin­go­vých pra­co­vísk?

Nesna­žíme sa hrať na cowor­kin­gový pries­tor a nech­ceme ani tento pries­tor veno­vať iba pár pro­jek­tom. Sme radi, ak sa pro­jekty a nápady točia a menia. V cowor­kingu sedia rov­naké sku­piny a tým sa dyna­mika pra­co­viska redu­kuje. Idea cowor­kingu sa potom vlastne akoby stratí, pre­tože sa po istom čase stre­tá­vajú stále tí istí ľudia, ktorí sa už poznajú.

Kde vidíte Satori Stage v budúc­nosti? Ako vyzerá ide­álny obraz a kam by pro­jekt mohol ďalej expan­do­vať?

Našim cie­ľom nie je pri­niesť ľuďom len nejaký pries­tor, ako trá­viť voľný čas. Satori Stage má byť kre­a­tív­nym pro­stre­dím, v kto­rom vzniknú nové nápady, kde sa bude dis­ku­to­vať a kri­ticky uva­žo­vať nad prob­lé­mami. Chceme dať pries­tor vzniku a pod­pore občian­skej spo­loč­nosti na Slo­ven­sku. Ak je člo­vek infor­mo­vaný, kri­ticky uva­žu­júci a zau­jíma sa o svoje oko­lie, vie meniť spo­loč­nosť k lep­šiemu.

DSC_0011

Takže Satori Stage pomáha aj za hra­nice vlast­ného časop­ries­toru? 

Áno, dá sa tak pove­dať. Chceme zvý­šiť kva­litu občian­skej spo­loč­nosti u nás. Chceme ľudom uká­zať, že zau­jí­mať sa a par­ti­ci­po­vať na občian­skom živote má zmy­sel. Už len to, že poskyt­neme nie­komu pries­tor na rôzne dis­ku­sie a works­hopy, môže byť kro­kom k zlep­še­niu spo­loč­nosti. Na to, že sme hlavné mesto, je dis­ku­sii stále málo. Je dôle­žité, aby ľudia vedeli, že v tom nie sú osa­mo­tení a že majú pod­poru.

Foto­gra­fie: Mar­tina Cimer­ma­nová

Pridať komentár (0)