Slo­ven­ský star­tup Deja­via: Zau­jí­mavý time­lapse kon­cept s veľ­kým poten­ciá­lom!

Martin Bohunický / 8. marca 2016 / Tech a inovácie

Nie som neko­nečný opti­mista, skôr skep­tik. Pri časti slo­ven­ských star­tu­pov sa skôr pous­me­jem — buď mi príde nápad abso­lútne nepou­ži­teľný, alebo už dávno fun­guje vo veľ­kom. O to viac však mám radosť, keď sa objaví star­tup, ktorý má z môjho pohľadu veľký poten­ciál.

Time­lapse videá poti­chu zapla­vujú You­tube, ľudia sa poza­sta­vujú nad krá­sou nie­kto­rých zábe­rov, no akoby nebol kon­cept “time­lapse” stále dosta­točne pokrytý. Stále som mal pocit, že sa z tohoto dá vyťa­žiť viac. A potom sa obja­vil slo­ven­ský star­tup Deja­via.

Michal Pau­lo­vič a Roman Květon zobrali sociálny roz­mer a spo­jili ho s time­lapse foto­gra­fiami. Jed­no­du­cho prí­deš na miesto, ktoré už pred tebou nie­kto cez apli­ká­ciu odfo­til, pomo­cou over­layu odfo­tíš rov­naké miesto a tvoj záber sa pridá do časo­vej zbierky. Čím viac foto­gra­fií jed­ného miesta, tým je výsle­dok pôso­bi­vejší. 

15011048_2401739

zdroj foto­gra­fií: Deja­via — face­book

A to je v pod­state všetko. Žiadne zby­točné fun­kcie navyše, jed­no­du­chá appka, zau­jí­mavý nápad a pekné webové roz­hra­nie. Čo viac potre­buje úspešný nápad?

Som však veľmi zve­davý, ako sa bude Deja­via dariť. Síce ma prí­jemne prek­va­pilo, že komu­nita je aktívna, pod­stat­nou čas­ťou úspe­chu sú potom aj iné fak­tory, vrá­tane šťas­tia. Keď sa nad tým zamys­lím, mohlo by to pri­tiah­nuť podobný typ ľudí, ktorí milujú geoca­ching — spo­je­nie tech­no­ló­gií s túž­bou spoz­ná­vať nové miesta naživo.

Screen Shot 2016-01-18 at 10.06.20

foto: Dejavia.com

Deja­via je momen­tálne vo fáze beta pre iOS, po skon­čení tes­to­va­nia príde na rad aj apli­ká­cia pre Android. Prav­dou je, že pod­statná časť úspe­chu teraz závisí na komu­nite. Nechajme sa teda prek­va­piť. Držíme palce!

Zdroj: Dejavia.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dejavia.com

Pridať komentár (0)