Slo­ven­ský star­tup Deja­via: Zau­jí­ma­vý time­lap­se kon­cept s veľ­kým poten­ciá­lom!

Martin Bohunický / 8. marca 2016 / Tech a inovácie

Nie som neko­neč­ný opti­mis­ta, skôr skep­tik. Pri čas­ti slo­ven­ských star­tu­pov sa skôr pous­me­jem — buď mi prí­de nápad abso­lút­ne nepou­ži­teľ­ný, ale­bo už dáv­no fun­gu­je vo veľ­kom. O to viac však mám radosť, keď sa obja­ví star­tup, kto­rý má z môj­ho pohľa­du veľ­ký poten­ciál.

Time­lap­se videá poti­chu zapla­vu­jú You­tu­be, ľudia sa poza­sta­vu­jú nad krá­sou nie­kto­rých zábe­rov, no ako­by nebol kon­cept “time­lap­se” stá­le dosta­toč­ne pokry­tý. Stá­le som mal pocit, že sa z toho­to dá vyťa­žiť viac. A potom sa obja­vil slo­ven­ský star­tup Deja­via.

Michal Pau­lo­vič a Roman Květon zobra­li sociál­ny roz­mer a spo­ji­li ho s time­lap­se foto­gra­fia­mi. Jed­no­du­cho prí­deš na mies­to, kto­ré už pred tebou nie­kto cez apli­ká­ciu odfo­til, pomo­cou over­la­yu odfo­tíš rov­na­ké mies­to a tvoj záber sa pri­dá do časo­vej zbier­ky. Čím viac foto­gra­fií jed­né­ho mies­ta, tým je výsle­dok pôso­bi­vej­ší. 

15011048_2401739

zdroj foto­gra­fií: Deja­via — face­bo­ok

A to je v pod­sta­te všet­ko. Žiad­ne zby­toč­né fun­kcie navy­še, jed­no­du­chá app­ka, zau­jí­ma­vý nápad a pek­né webo­vé roz­hra­nie. Čo viac potre­bu­je úspeš­ný nápad?

Som však veľ­mi zve­da­vý, ako sa bude Deja­via dariť. Síce ma prí­jem­ne prek­va­pi­lo, že komu­ni­ta je aktív­na, pod­stat­nou čas­ťou úspe­chu sú potom aj iné fak­to­ry, vrá­ta­ne šťas­tia. Keď sa nad tým zamys­lím, moh­lo by to pri­tiah­nuť podob­ný typ ľudí, kto­rí milu­jú geoca­ching — spo­je­nie tech­no­ló­gií s túž­bou spoz­ná­vať nové mies­ta naži­vo.

Screen Shot 2016-01-18 at 10.06.20

foto: Dejavia.com

Deja­via je momen­tál­ne vo fáze beta pre iOS, po skon­če­ní tes­to­va­nia prí­de na rad aj apli­ká­cia pre Andro­id. Prav­dou je, že pod­stat­ná časť úspe­chu teraz závi­sí na komu­ni­te. Nechaj­me sa teda prek­va­piť. Drží­me pal­ce!

Zdroj: Dejavia.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dejavia.com

Pridať komentár (0)