Slo­ven­ský web hos­ting Pay­Per­Host — za jed­no­du­chú stránku zapla­tíš len 0,74 eur mesačne!

Rišo Néveri / 7. november 2015 / Tools a produktivita

Na slo­ven­skom web hos­tin­go­vom trhu “velí” zopár hrá­čov. Nie­ktorí ino­vujú a sna­žia sa držať krok, nikto však nepri­chá­dza s revo­lučne lep­ším rie­še­ním. Práve tu videl pries­tor Pay­Per­Host. Kým každý ponú­kal pred­la­tené balíčky, oni videli prí­le­ži­tosť v novom rie­šení. O ich službe nám poroz­prá­val CEO spo­loč­nosti Zsolt Szabó.

Čo vlastne pay-as-you go web hos­ting zna­mená?

Jed­no­du­cho pove­dané u nás neexis­tujú žiadne balíčky a všetko je naozaj neob­me­dzené. Každý deň vám zrá­tame, koľko dát ste v daný deň mali reálne ulo­že­ných a toľko vám stiah­neme z kre­ditu. Neúč­tu­jeme teda za “rezer­vo­vané” kapa­city, ale len za reálne využite. Bežný web hos­ting pre wordp­ress stránku teda stojí u nás len $0.80 mesačne.

Zsolt Szabó CEO Pay­Per­Host

Ako sa to líši naprí­klad od balíč­kov na mieru, ktoré ponúka kon­ku­ren­cia?

U nich si musíte vybrať balí­ček tak, aby ste mali istotu, že dané dáta nikdy neprek­ro­číte. Teda ak si vybe­riete nízky balík a pôj­dete na dovo­lenku, tak sa može stať, že emaily vám neprídu, lebo ste pre­kro­čili kvótu. My sme v pod­state Ama­zon Web Ser­vi­ces pre web hos­ting a resel­ler hos­ting.

Kde vznikla myš­lienka na pay-as-you-go hos­ting? Exis­tujú podobné služby aj od iných posky­to­va­te­ľov?

Pred nie­koľ­kými rokmi som si uve­do­mil, že web hos­ting sa stal komo­di­tou. Nikto však web hos­ting ako komo­ditu nepre­dá­val a tak sme ako prvý na svete pri­niesli pay as you go web hos­ting. Áno, prvý PAYGO web hos­ting bol iserver.sk zo Slo­ven­ska. Bolo to obdo­bie, keď sme každý deň niečo menili, vylep­šo­vali. Preto sme iser­veru ani nero­bili mar­ke­ting, keďže pri­ori­tou bolo čím skôr sa dostať na glo­bálny trh. Keď sa na to poze­rám spätne, iserver.sk bol beta ver­ziou teraj­šieho PayPerHost.com.

Dnes už exis­tuje nie­koľko pay-as-you-go hos­tin­gov, no my sme glo­bálny líder.

Spo­mí­nali ste Ama­zon Web Ser­vi­ces, ako sa od nich líšite?

Ama­zon AWS je Infras­truc­ture as a Ser­vice, čo sa pova­žuje za prvú vlnu cloudu. Od nich si kúpite VPSku, no Linux, Apa­che, php si musíte spra­vo­vať sám. My sme Plat­form as a Ser­vice, čo je druhá vlna cloudu. Dosta­nete celú funkčnú plat­formu a všetko fun­guje out of the box a netreba sa o nič sta­rať. Je to samoz­rejme drah­šie ako Infras­truc­ture as a Ser­vice, lebo je tam pri­daná hod­nota.

Koľko ľudí je za týmto pro­jek­tom a ako ste dosiahli tak nízke ceny?

Vrá­tane mňa, sme šty­ria. Dvaja linu­xový sysad­minmi, jeden full­time sup­por­ťák a ja robím všetko vrá­tane sup­portu.

Ceny máme nízke, keďže sme efek­tívni v tom, čo robíme a všetko sme zau­to­ma­ti­zo­vali. Našťas­tie si nás vyberá sku­pina odbor­níc­kych zákaz­ní­kov, ktorí nepot­re­bujú tak­mer žiadny sup­port.

Aký je hlavný roz­diel a výhoda medzi hos­tingmi ponú­ka­nými kon­ku­ren­ciou a Pay­Per­Hos­tingu?

Bežné balíč­kové a kvázi neob­me­dzené hos­tingy nie sú výhodné tak­mer pre nikoho. Ak máte bežný web tak zby­točne pre­plá­cate a ak toho máte fakt veľa tak vás pre­ho­vo­ria na VPS alebo vyho­dia.

Jediný spra­vod­livý sys­tém je účto­va­nie za spot­re­bo­vané zdroje a preto si tak­mer nikto nemôže dovo­liť ponú­kať to, čo my: 100% SSD disky, 100% MySQL dát v RAM, pred­kom­pi­lo­vané PHP skripty a celá infra­štruk­túra zoštíh­lená pre rých­losť. V SR hádam ani neexis­tuje rých­lejší web hos­ting ako PayPerHost.com. Daľ­šia výhoda je, že celé naše admi­nis­tračné roz­hra­nia sme si napí­sali sami. Má to napr. takú výhodu, že v jed­nom web­hos­tin­go­vom účte môžete mať jednu doménu hos­to­vanú z ame­ric­kého data­cen­tra a jednu zo slo­ven­skeho.

Pred­sta­viť niečo nové, čo ľudia nepoz­najú je ris­kantné. Ako rea­gujú zákaz­níci na Váš hos­ting? Nemajú pred­sudky voči Vám ako nová­či­kovi?

Áno veľa našich sup­port tic­ke­tov sú v pod­state len o tom, že si nás ove­rujú, či sme reálna firma. Keď sme Pay­Per­Host spúš­ťali, mys­leli sme si, že nás hlavný zákaz­ník bude jed­not­li­vec s malým Wordp­re­som, ktorý bude pla­tiť okolo $1/mesačne. No na naše poču­do­va­nie sa nám regis­trujú ľudia z inej sku­piny zákaz­ní­kov. Ľudia, ktorí by chceli byť na zdie­la­nom hos­tingu no nemôžu, lebo je pre nich pomalý, alebo malý.

U nás máte pre svoje dáta naozaj neob­me­dzený pries­tor a počet pri­ra­de­ného výkonu na vyko­ná­va­nie PHP skrip­tov si môžete dokú­piť podľa potreby. Naprí­klad ku nám pri­šiel kli­ent so 150 GB foto­ban­kou, lebo už vyho­dil vyše tisíc dolá­rov na linu­xo­vých správ­cov a aj tak mal stále prob­lémy. Zrazu má sta­bilný hos­ting, ktorý mu pôjde stále a cena je pre neho smiešna.

Úplne naj­viac nás však prek­va­pilo, keď sa u nás zare­gis­tro­vala veľká kor­po­rá­cia, ktorá ma európ­sku pobočku v Írsku. Zare­gis­tro­val sa priamo CTO (Chief tech­no­logy offi­cer) a za víkend sme zmig­ro­vali okolo 200 emai­lo­vých schrá­nok z ich sta­rého dedi­ko­va­ného ser­vera.

Ako vyzerá trh hos­tingu na Slo­ven­sku? Exis­tuje ešte pries­tor pre mladé pro­jekty?

Mys­lím si, že ak chcete dnes uro­biť bežný hos­ting, tak to nemá zmy­sel. Zo SR/ČR som zatiaľ glo­bálnu ino­vá­ciu vo web hos­tingu nevi­del. Jedine my sme niečo málo reálne ino­vo­vali tým, že sme pri­niesli pay as you go účto­va­nie do zdie­ľa­ného hos­tingu.

V ponuke máte kla­sický web­hos­ting ale aj Resel­ler hos­ting. Čoho sa týka tento pro­dukt?

Resel­ler hos­ting je ak chcete ponú­kať cudzie hos­tin­gové rie­še­nie vo vlast­nom mene. Napr. ak ste web štú­dio, alebo reklamná agen­túra, tak si u nás vytvo­ríte resel­ler hos­ting účet a celý admin si pris­pô­so­bíte na svoj vzhľad a váš zákaz­ník nikdy našu značku neuvidí. Ponú­kame dokonca aj bez­platný fak­tu­račný sys­tém, čiže zákaz­ní­kovy to vytvára vo vašom mene aj fak­túry podľa cien, aké si nasta­víte. Nám pla­títe iba za reálne spot­re­bo­vané zdroje. Odpo­rú­čam pozrieť si naše video.

Ako vyze­rajú Vaše ciele do budúc­nosti?

Ako som spo­mí­nal, naľe služby využí­vajú zatiaľ väč­ši­nou len odbor­níci, napr. domai­nery a prog­ra­má­tori. Oni trh web­hos­tingu dobre poznajú a vedia si porov­nať ponuku, zme­rať si rých­losť hos­tingu atď. Náš ďalší cieľ je zís­kať aj zákaz­ní­kov, ktorí nie sú až tak odborne zdatní. Nedávno sme spus­tili auto­ma­tický inšta­lá­tor pre 150 naj­pou­ží­va­nej­ších web apli­ka­cií vrá­tane WordP­ress, Joomla, Wiki­me­dia atď. Pri­pra­vu­jeme tak­tiež regis­trá­ciu domén.

Popri tom stále ino­vu­jeme a pri­pra­vu­jeme našu najäč­šiu vec vôbec. Nemô­žem toho zatiaľ pre­zra­diť veľa, keďže náš práv­nik ešte vyla­ďuje patenty, no môzem pove­dať toľko, že sa jedná o har­dware.

Ak sa to podarí, dátové cen­trá budúc­nosti budú vyze­rať úplne inak.

Prek­va­pe­nie pre kaž­dého čita­teľa! 

Pre našich čita­te­ľov sme v spo­lu­práci s Pay­Per­Host pri­pra­vili exklu­zívny bonus $20 vo forme kre­ditu na web­hos­ting. Pre zis­ka­nie $20 bonusu je potrebné pri regis­trá­cii zakú­piť si prvot­ných $10 kre­ditu. Po úspeš­nej regis­trá­cii tak budete mať kre­dit $30. 
Pri bež­nej cene hos­tingu okolo $0.9 vám $30 kre­ditu vystačí na vyše 2 a pol roka. Kupón uplat­níte pri regis­trá­cii zada­ním textu: #C20S­TAR­TI­TUP do políčka ‘ako ste sa dozve­deli?’.
Pridať komentár (0)