Smutná rea­lita života väč­šiny You­Tu­be­rov

Alexandra Dulaková / 9. februára 2016 / Zaujímavosti

Do záku­li­sia bež­ného You­Tu­ber­ského života, ktorý sa netýka tých hor­ných pár tisíc s mili­ónmi sub­sc­ri­be­rov, verej­nosť vpus­tila vlo­gerka z poza­dia popu­lár­neho Buzz­fe­edu, Gaby Dunn. Zatiaľ čo diváci vlog­ge­rov vidia, ako tová­reň na ľahké peniaze zaro­bené for­mou nese­ri­óz­nej zábavy, oni bežne roz­mýš­ľajú nad tým, či tento mesiac zvládnu zapla­tiť nájomné a záro­veň sa pred verej­nos­ťou han­bia pri­znať, že občasný pro­duct pla­ce­ment ich vlastne drží nad vodou. 

Keď príde reč na vlog­ger­skú kari­éru na You­Tube, auto­ma­ticky nám napadnú tie naj­väč­šie hviezdy, ktoré si sku­točne veľmi pohodlne žijú z peňazí zaro­be­ných vytvá­ra­ním krát­kych videí samých seba, pop­rí­pade svojho života a — hraní video­hier. Švéd­sky PewDie­Pie, komička Jenna Marb­les (ktorá má snáď ako jediná z nich dokon­čený magis­ter­ský titul — z psy­cho­ló­gie), či vizá­žis­tka Michelle Phan. Tí sú zo svo­jich jed­not­li­vých kate­gó­rií prav­de­po­dobne tí naj­lepší.

U nás vedie jed­no­značne Gogo, ktorý si inter­ne­tový úspech vyslú­žil najmä nahrá­va­ním svo­jich postu­pov v počí­ta­čo­vých hrách. Pri ich vide­ách zabí­jame čas a oni z toho majú mili­óny eur. Mesačne zará­bajú nie­koľko desať tisíc. Pri takýchto sumách sa netreba čudo­vať, ak ľudia k aktív­nym You­Tu­be­rom auto­ma­ticky poci­ťujú aver­ziu — toľko peňazí a “pri­tom taká blbosť!” Nie­kto musí naraz ťahať via­cero zamest­naní, aby vôbec vyžil, a pri pohľade na bana­lity, ktoré týmto ľuďom slušne zará­bajú na živo­by­tie, im môže byť aku­rát tak do plaču. No nemusí.

maxresdefault-8

foto: buzzfeed.com

Odvrá­tená strana sociál­nej siete, na kto­rej si účet môže vytvo­riť každý s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním, sa skladá z tisí­cok ľudí, ktorí sa síce (aspoň sčasti) živia svo­jimi vide­ami, no ani zďa­leka peniaze nepo­čí­tajú v tisí­coch mesačne a často rie­šia tie isté exis­ten­ciálne otázky, čo väč­šina z nás. (Aku­rát že väč­šina z nich sú slo­bodní a bez­detní ľudia, ktorí zatiaľ zod­po­ve­dajú len sami za seba, takže to stále majú jed­no­duch­šie, ako slo­bodná matka troch detí.)

V pod­state je to tá masa You­Tu­be­rov, ktorí majú medzi 50 000 a pol mili­ó­nom sub­sc­ri­be­rov — dosť na to, aby na vide­ách mohli zará­bať, avšak často nie dosť na to, aby z nich aj doká­zali vyžiť. Čím rele­van­tnejší je ich obsah, tým menej pozor­nosti sa im dostane. Predsa len, naj­viac zará­bajú tí, ktorí sa natá­čajú pri kres­lení doko­na­lých očných liniek, hovo­rení vti­pov a hraní hier. Vlog­geri, ktorí sa zaobe­rajú váž­nej­šími témami a záro­veň sa sna­žia ľudí zaba­viť aj inte­lek­tu­álne, pop­rí­pade ich infor­mo­vať, sa zväčša tiahnu nie­kde na chvoste s pár desiat­kami, maxi­málne sto­ti­síc­kami sub­sc­ri­be­rov. A popri tom berú každý možný kšeft, aby mali za čo kúpiť potra­viny a ben­zín.

Keď si pozriete pro­fil spo­mí­na­nej Gaby Dunn, zaujme vás možno už jej široký pro­fe­si­onálny pro­fil: spi­so­va­teľka, sce­ná­ris­tka, komička, žur­na­lis­tka. Vystu­puje na rôz­nych zábav­ných podu­ja­tiach a denne pra­cuje na nových epi­zó­dach svojho kanálu Just Bet­ween Us, o ktorý sa delí s naj­lep­šou kama­rát­kou Alli­son Ras­kin. S tou nedávno zalo­žila aj vlastnú firmu Gal­li­son, v pod­state inter­ne­tové papier­níc­tvo.

Ďalej sa pra­vi­delne obja­vuje vo vide­ách Buzz­Fe­edu, spo­lu­pra­cuje s inými vlog­germi a medzi­tým sa snaží pri obme­dze­ných mož­nos­tiach vybe­rať medzi zau­jí­ma­vými ponu­kami od ľudí ochot­ných do jej videí vlo­žiť svoju reklamu. Just Bet­ween Us má tak­mer pol mili­óna sub­sc­ri­be­rov a Buzz­Feed ich má okolo pät­násť mili­ó­nov. Zisky svojho kanálu však musí deliť medzi dvomi ľuďmi a v rámci zis­kov Buzz­Fe­edu je tá posledná, ktorá pri roz­de­ľo­vaní pri­chá­dza na radu — možno ešte pred kame­ra­ma­nom a osvet­ľo­va­čom. Ostatné príjmy sú nestále a často sym­bo­lické.

Gaby a Allison

foto: Gaby a Alli­son

Ako sama hovorí, čo sa týka finan­cií, pre­žíva a pre­bíja sa. Zarába na tom, čo napíše, na rekla­mách, ktoré pred jej vlast­nými vide­ami musíme na You­Tube pre­tr­pieť (tých mini­mál­nych 5 sekúnd), na malých herec­kých rolách a na spon­zo­ringu a pro­duct pla­ce­mente na You­Tube a Ins­ta­grame. Ako­náhle je však pro­pa­go­va­nie pro­duk­tov prí­liš oči­vidné, auto­ma­ticky jej to str­háva sub­sc­ri­be­rov. Ľudí reklamy na pro­dukty iri­tujú, pre­tože si mys­lia, že to You­Tu­beri robia najmä z paž­ra­vosti — nemajú predsa peňazí dosť?! Nie vždy. Ako tvrdí Gaby, svoj kanál už pár krát tak­mer zru­šila, naprí­klad keď na ňu doľa­hol fakt, že nemá z čoho zapla­tiť nájom a pol hodinu strá­vila pla­čom v aute na par­ko­visku.

Musela si jed­no­du­cho poži­čať od iných, našťas­tie od dob­rých zná­mych. No už len pri­jať od nie­koho pár sto­viek na pre­ži­tie je dosť potupný pocit, tvrdí Gaby. Iní You­Tu­beri popri vtip­nom vystu­po­vaní pred kame­rou pra­cujú vo fitku, pre­dá­vajú lís­tky pred pred­sta­ve­niami, či varia kávu v Star­buckse. Aj odtiaľ ich občas vyho­dia, pre­tože ich kvôli popu­la­rite fanú­ši­ko­via otra­vujú na pra­co­visku a naru­šajú tak chod pod­ni­ka­nia.

Nemôžu pred fanú­šikmi predsa pri­znať, že túto prácu naozaj potre­bujú na pre­ži­tie, alebo ich rovno poslať preč — to sa rovná len ďal­šiemu stra­te­nému pub­liku. Brit­tany Ash­ley, ďal­šia z klanu Buzz­Feed osob­ností, na kto­rých médium veľmi slušne zarába, sa síce obja­vila na Buzz­Feed Gol­den Glo­bes párty, no len ako cate­rin­gová obsluha, nie ako hosť. Ostatní sa jej pýtali, či je to súčasť aké­hosi pred­sta­ve­nia. Zahan­bene musela pri­znať, že nie je. Iste, rozná­ša­nie jedla nie je naj­po­tup­nej­šia práca na svete, ale keď si o vás ľudia mys­lia, že ste úspešný a slávny člo­vek, je zahan­bu­júce im doka­zo­vať opak. 

headerbrittnewRED

foto: Brit­tany Ash­ley

Gaby tvrdí, že prob­lé­mom väč­šiny You­Tu­be­rov je ich ľahká dostup­nosť. Sú ich tisícky a nena­hra­di­teľ­ných je sku­točne len hŕs­tka — ak neprijmú pod­mienky, vždy sa nájde nie­kto, kto ich veľmi rád nahradí. Väč­ši­nou za výstrel ku hviez­dam môže jedno jediné video — ako naprí­klad kon­tro­verzné “Dear Fat People” of Nicole Arbour — a ide teda skôr o šťas­tie a náhodu než úspešnú mar­ke­tin­govú stra­té­giu. Na jed­nej strane sú You­Tu­beri prí­liš malí na spon­zo­rov, no prí­liš veľkí na dotá­cie od fanú­ši­kov — aspoň to si ich odbe­ra­te­lia mys­lia.

Denne sa im sociálne siete hro­ma­dia like-mi, komentmi, share-mi od sto­ti­sí­cok fanú­ši­kov, na ulici ich zasta­vujú ľudia a chcú sa s nimi fotiť, nie­ktorí ich dokonca pova­žujú za sláv­nych, no napriek tomu majú väč­ši­nou prázdne peňa­ženky a na účte nie viac než pár tisíc naraz. Sláva na sociál­nych sie­ťach vie okolo ľudí vytvo­riť opojný bizardný oblak popu­la­rity, ktorý sa však tak­mer vôbec neod­ráža na ich príj­moch. Aby zaro­bili, denne sa o svoje súkro­mie delia s mili­ónmi ľudí a odme­nou je im aku­rát prie­merný až pod­prie­merný plat. Pri­tom ani námaha a čas, ktorú vyna­lo­žia na plá­no­va­nie, natá­ča­nie a spra­co­vá­va­nie videí, nie je zaned­ba­teľná.

tumblr_nm16dnCS7w1rmssbco3_1280

foto: buzz­feed

Takých, ktorí podobné reálie tohto druhu práce pri­zná­vajú, je pra­málo. Ľudia nechcú sle­do­vať, ako sa nie­kto sťa­žuje na svoj život (pokiaľ to nerobí, ako súčasť zábavy) — chcú sa smiať, chcú vidieť niečo zau­jí­mavé a záro­veň od You­Tu­be­rov oča­ká­vajú, že budú “takí bežní ľudia odvedľa”. To zna­mená, že sa nebudú pre­zen­to­vať ako boháči pro­stred­níc­tvom dra­hých zna­čiek a pro­duk­tov a že sa ani nebudú sna­žiť “nena­žrane” zaro­biť na reklame.

Čo môže Gaby Dunn vo svo­jej situ­ácií uro­biť, je buď s You­Tube nadobro skon­čiť a začať si hľa­dať “nor­málnu” prácu — cho­diť na poho­vory, cas­tingy, posie­lať svoje texty a mate­riály iným a čakať, či si ju nie­kto všimne — alebo sa môže aj naďa­lej pre­tĺkať sve­tom You­tube, tvo­riť videá a zalíš­ka­vať sa sub­sc­ri­be­rom, dis­krétne zará­bať na reklame, ponú­kať svoje služby všet­kými mož­nými smermi a dúfať, že to jed­ného dňa s kole­gy­ňou z Just Bet­ween Us, Alli­son Ras­kin, dotiahnu do ich vysní­va­ného cieľa: vlast­nej tele­víz­nej šou. No ani táto méta nemusí byť auto­ma­tic­kým zaho­je­ním.

Grace Hel­big, jedna z uzná­va­ných komi­čiek s pár mili­ó­nov sub­sc­ri­be­rov, sa o to nedávno pokú­sila, no po jed­nej sérií a pár zle hod­no­te­ných čas­tiach ju zrejme bude musieť zaba­liť. Nie je to tým, že by sa v telke sprá­vala inak alebo hovo­rila iné vtipny ako doma pred kame­rou — no ľudia ju z pro­stre­dia jej obý­vačky nechcú “pus­tiť” do obra­zovky.

tumblr_nm6zxsVpcW1t8sdb2o1_1280

foto: The Grace Hel­big Show

Pred­tým, než Gaby o rôz­nych pikoš­kách z nehviezd­neho života väč­šiny vlog­ge­rov pre­ho­vo­rila, uva­žo­vala, či to chce vôbec spra­viť — a ris­ko­vať, že stratí spon­zo­rov, reklamu, sle­do­va­te­ľov. Nemá sa predsa na čo sťa­žo­vať — má byť veselá, vtipná a hlavne neroz­prá­vať o finanč­ných ťaž­kos­tiach. No sama tvrdí, že to je jedna z mála vecí, ktoré zrejme robiť musí. Necíti sa ukriv­dene a uve­do­muje si, že na tom stále nie je naj­hor­šie, no záro­veň chce zbú­rať mýtus o boha­tých You­Tu­be­roch, kto­rých život je skvelý a plný peňazí len preto, lebo sa “živia” natá­ča­ním bana­lít.

Chce, aby mali ľudia o sku­toč­nosti jasno. Ani titul z digi­tál­nych médií nie je lie­kom na úspech — oveľa viac by sa You­Tu­be­rom vraj hodilo vzde­la­nie o biz­nise a mar­ke­tingu. Tak by aspoň tro­chu vedeli, ako roz­umne nakla­dať so spon­zormi, finan­co­va­ním, zaro­be­nými peniazmi a svoj pro­fit by vedeli lep­šie roz­lo­žiť do nových pro­jek­tov a inves­tí­cií.

gaby-dunn-2188-new

Zdroj: Fusion, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Tum­blr

Pridať komentár (0)