Snap Clap — sel­fie po slo­ven­sky

Luky Gašparík / 6. októbra 2014 / Business

Slo­ven­ská appka, o kto­rej veľa z vás prav­de­po­dobne nepo­čulo. Možno sa vám nápad nebude zdať práve revo­lučný, ale čísla hovo­ria za Snap Clap. Ľudia ho priam “žerú”.

Snap Clap je vo svo­jej pod­state veľmi jed­no­du­chá appka, žia­den roc­ket science. Ale čo budem dlho vypi­so­vať, autor appky Dávid Šproch ju opí­sal nasle­dovne: “Máte už po krk toho, že práve vy chý­bate na kaž­dej fotke, pre­tože musíte stáť s foťá­kom v ruke a stlá­čať spúšť? Okam­žite môžete s touto neza­pla­te­nou prá­cou foto­grafa skon­čiť! Ohúrte svo­jich pria­te­ľov s fan­tas­tic­kou apli­ká­ciou Snap Clap! Je to úplne jed­no­du­ché: položte Váš mobil na ľubo­voľné miesto, tlesk­nite rukami a Vaša foto­gra­fia je hotová. Jed­no­du­chý spô­sob, ako navždy ucho­vať Vaše životné oka­mihy a navyše je možné pre­ze­rať fotky a fotiť na diaľku cez všetky smart hodinky. To všetko pri­náša Snap Clap”.

Možno si poviete, že “to sa teda mohol via­cej posna­žiť”, ale nene­chajte sa okla­mať prvým doj­mom. Samotná appka má totiť 516 tisíc stia­hnutí iba na iTu­nes a 35 tisíc na Google play. Ak ste dote­raz neot­vo­rili ústa, tak teraz je ten správny čas. Skvelé je, že appka pod­po­ruje aj dve hlavné wea­rable plat­formy android wear a tizen Gear od Sam­sungu, čo z neho robí mul­ti­funkčnú appku. Uží­va­teľ si takto môže poze­rať fotky aj na diaľku — nice fíčura hlavne, keď to pre­bieha real­ti­movo na oboch zaria­de­niach záro­veň.

O Dávi­dovu appku je taký záu­jem, že momen­tálne jedná s jed­ným výrob­com mobil­ných zaria­dení o zara­dení jeho appky do ich via­noč­nej kam­pane. Snap Clap je momen­tálne free na stia­hnu­tie a je loka­li­zo­vaná v 16tich jazy­koch (aj keď si úplný “Talian”, tak si ju môžeš stiah­nuť). V budúc­nosti je však plá­no­vané spo­plat­ne­nie nie­kto­rých doda­toč­ných fun­kcií, ktoré majú spra­viť appku ešte chrum­ka­vej­šou. 

Dávi­do­vým neskrom­ným cie­ľom je dostať sa medzi 10 naj­sta­ho­va­nej­ších kamera appiek na iTu­nes. Vždy pri­zvu­ku­jemé slo­ven­ským star­tu­pom, že treba mať glo­bálne ambí­cie. Som rád, že u Snap Clap je tento “doda­tok” nepot­rebný. 

Takto to vidia uží­va­te­lia :)

Pridať komentár (0)