Snap­chat a jeho snaha vydělat ales­poň nějaký cash

Luky Gašparík / 20. august 2014 / Business

Snap­chat známe hlavně díky jeho “under age” cílovky. Mladí lidé posky­tují skvělý enga­ge­ment, který se Snap­chat snaží pře­ta­vit na cash. Způsob, jakým to chce udělat, vás tro­chu přek­vapí. Snap­chat se totiž roz­hodl zabřed­nout do nových vod (ales­poň pro Snap­chat).

Podle infor­mací z The Wall Street Jour­nal plá­nuje Snap­chat brzy spus­tit službu s náz­vem Snap­chat Dis­co­very, služba která by měla slou­žit mediál­ním spo­leč­nos­tem a vel­kým bran­dem na shá­ro­va­nie video kon­tentu, reklamy nebo článků. Služba by měla být spuš­těna někdy v lis­to­padu tohoto roku. Prin­cip inte­rakce by měl být stejný jaký při dosa­vad­ních fot­kách a vide­ích. Podrže­ním prstu se však nezob­razí fotka, ale video nebo spon­zo­ro­vaný člá­nek, popří­padě reklama. Takto by se měli dát dívat tele­vizní seriály a dokonce i filmy. Neumím si úplně před­sta­vit, jak to má fun­go­vat s tím drže­ním prstu, ale asi nikdo nebude držet dvě hodiny prst na obra­zovce. No nechme se přek­va­pit.

Dopo­sud se Snap­chat pře­vážně sous­tře­dil na roz­ši­řo­vání své user base, nyní však při­šel prav­děpo­dobně ten správný čas, věno­vat se hle­dání nových reve­nue stre­amů. Pokud chce i do budoucna být na titul­cích jako mul­ti­mi­liar­dová spo­leč­nost, měl by najít sta­bilní busi­ness model a zaslou­žit si to.

Zdroj: thenextweb.com, wsj.com

Pridať komentár (0)