Snap­chat a jeho snaha zaro­biť aspoň nejaký cash

Luky Gašparík / 20. august 2014 / Business

Snap­chat poznáme hlavne vďaka jeho “under age” cie­ľovke. Mladí ľudia posky­tujú skvelý enga­ge­ment, ktorý sa Snap­chat snaží pre­ta­viť na cash. Spô­sob, akým to však chce spra­viť, vás tro­cha prek­vapí. Snap­chat sa totiž roz­ho­dol zabŕd­nuť do nových vôd (aspoň pre Snap­chat).

Podľa infor­ma­cii z The Wall Street Jour­nal plá­nuje Snap­chat čoskoro spus­tiť službu s náz­vom Snap­chat Dis­co­very, služba ktorá by mala slú­žiť mediál­nym spo­loč­nos­tiam a veľ­kým bran­dom na shá­ro­va­nie video kon­tentu, reklamy alebo člán­kov. Služba by mala byť spus­tená nie­kedy v novem­bri tohto roka. Prin­cíp inte­rak­cie by mal byť ten istý aký pri dote­raj­ších fot­kách a vide­ách. Podrža­ním prstu sa však nezob­razí fotka, ale video alebo spon­zo­ro­vaný člá­nok, pop­rí­pade reklama Takto by sa mali dať poze­rať tele­vízne seriály a dokonca aj filmy. Neviem si úplne pred­sta­viť, ako to má fun­go­vať s tým drža­ním prsta, ale asi nikto nebude držať dve hodiny prst na obra­zovke. No nechajme sa prek­va­piť.

Dote­raz sa Snap­chat pre­važne sústre­dil na roz­ši­ro­va­nie svo­jej user base, teraz však pri­šiel prav­de­po­dobne ten správny čas, veno­vať sa hľa­da­niu nových reve­nue stre­a­mov. Ak chce aj do budúcna byť na titul­koch ako multi-miliar­dová spo­loč­nosť, mal by nájsť sta­bilný busi­ness model a zaslú­žiť si to. 

Zdroj: thenextweb.com, wsj.com

Pridať komentár (0)