Snap­chat sa blíži k roč­nému výnosu 100 mili­ó­nov dolá­rov!

Alexandra Dulaková / 5. október 2015 / Business

Táto spo­loč­nosť naozaj vie, ako spe­ňa­žiť jednu oby­čajnú sel­fie. Začali pred štyrmi rokmi, ako nejaká apli­ká­cia na posie­la­nie fotiek, ktoré si si dokonca môhol aj pokres­liť, a dnes je z toho mul­ti­mi­li­ó­nový biz­nis. Ako sa im to poda­rilo?

Hlav­nou pohon­nou silou je, ako to už býva zvy­kom, reklama. Známe tema­tické sto­ries, ktoré si uží­va­te­lia môžu pozrieť po celom svete, majú poten­ciál pri­tiah­nuť až dvad­sať mili­ó­nov vzhliad­nutí. Ak sa teda značka roz­hodne vlo­žiť reklamu na svoj pro­dukt do jed­ného z maxi­málne 10-sekun­do­vých videí, ktoré vytvá­rajú jednu story, za každé vzhliad­nu­tie zapla­tia Snap­chatu 2 dolá­rové centy. Ak si snap sku­točne pozrie tých spo­mí­na­ných dvad­sať mili­ó­nov ľudí, Snap­chat zin­ka­suje 400,000 dolá­rov. A to hovo­ríme len o jed­nom krát­kom videu.

Ak si ver­ným uží­va­te­ľom Snap­chatu, určite si si už vši­mol aj tzv. “Len­ses” — špe­ciálne efekty, ktoré ti z tváre vyča­rujú paná­čika grca­jú­ceho dúhu, zhnitú prí­šeru, či tvoju star­šiu vrás­kavú ver­ziu. Neus­tále sa k nim pri­pá­jajú nové, rov­nako bláz­nivé nápady. A neob­ja­vili sa tam len tak z čista jasna. Zatiaľ ich mal síce na sve­domí hlavne Snap­chat, no to sa má už tento mesiac zme­niť. Spo­loč­nosť ponúkne pries­tor na vytvo­re­nie nových “Len­ses” rôz­nym fir­mám. Pri­ro­dzene, nebude to zadarmo. V bežný deň ich to bude stáť okolo 450,000 dolá­rov, počas sviat­kov a prádz­nin dokonca až 750,000 dolá­rov. Podobné ceny však ľudí neod­rá­dzajú. Naopak — už dnes so Snap­cha­tom uzat­vá­rajú mili­ó­nové zmluvy na nasle­du­júci rok.

Aj vďaka týmto ťahom sa Snap­chat dostal do bodu, kedy by mu aktu­álny obrat za rok vynie­sol spo­mí­na­ných 100 mili­ó­nov dolá­rov. Čo nie je zlé, najmä vzhľa­dom na to, že ešte v roku 2014 128 mili­ó­nov dolá­rov stra­tili a ich výnos tvo­rili len (mizivé) tri mili­óny. Kde sa stal zlom a čím to je, že dnes majú hod­notu 16 miliárd dolá­rov? Po odpo­veď netreba cho­diť ďaleko — len v janu­ári totiž spus­tili fun­kciu Dis­co­ver, vďaka kto­rej máme prí­stup k rôz­nym médiam a ich inte­rak­tív­nym člán­kom. Ani jedno zo zain­te­re­so­va­ných médií sa na mate­riálny nedos­ta­tok sťa­žo­vať nemôže, preto nie je prek­va­pivé, ako veľmi na nich Snap­chat zaro­bil. Za necelý rok sa vďaka nim vyšvi­hol do zis­ko­vých výšin, kde sa podľa všet­kého mieni aj udr­žať. 

CEO spo­loč­nosti, Evan Spie­gel, si myslí, že ich úspech sa skrýva aj za tým, ako Snap­chat ľuďom nevnu­cuje tzv. “pre-roll” videá, ako to robí naprí­klad taký You­tube (krátke reklamy pred samot­ným videom). Všetci vedia, aké sú tieto videá otravné a vie to aj Spie­gel. Ďalej upo­zor­ňuje aj na to, že keď už si člo­vek nejaké video pozerá, zobra­zuje sa mu na celej obra­zovke. Je to síce malič­kosť, no pri­tom malič­kosť tak veľmi efektná. Keď si naviac člo­vek uve­domí, že ešte pred dvomi rokmi Snap­chat fun­kciu natá­ča­nia videí ani nemal, o to viac je evi­dentné, ako ľahko dokáže jedna pri­daná fun­kcia pre­rásť do obrov­ského biz­nisu a cel­kom zme­niť podobu pro­duktu.

Čím ďalej, tým viac zná­mych ľudí sa o svoje zážitky delí práve pro­stred­níc­tvom Snap­chatu — a najmä videí. Tým naprí­klad ustu­puje do poza­dia Ins­ta­gram či Vine. Snap­chat v naj­väš­čích sve­to­vých met­ro­po­lách, bol prí­tomný na rôz­nych fas­ci­nu­jú­cich sviat­koch a podu­ja­tiach a doká­zal tým ľudí z rôz­nych miest a kul­túr aspoň v jed­nej veci spo­jiť a pou­ká­zať na veci, ku kto­rým by sme inak prí­stup nemali. Skve­lým prí­kla­dom je aj júlový mos­lim­ský svia­tok Lay­lat Al Quadr, počas kto­rého sa mos­li­mo­via zhro­maž­ďujú v Mekke a venujú mod­lit­bám. Práve pro­stred­níc­tvom Snap­chatu mali ne-mos­li­mo­via po prvý krát prí­stup k tomu, čo sa pri tejto prí­le­ži­tosti za brá­nami Mekky odo­hráva a mohli tak vidieť pozi­tívnu tvár Islamu, ktorú tvo­rili bežní ľudia s mobilmi a Snap­cha­tom. 

Snap­chat zjavne naozaj vie, ako a kde sústre­diť svoju pozor­nosť.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)