Sociálna sieť, ktorá mohla zni­čiť Face­book, končí!

Martin Bohunický / 27. september 2015 / Business

Apli­ká­cia Wigo, určená pre pár­tych­ti­vých vyso­koš­ko­lá­kov, ohlá­sila svoj koniec. Apli­ká­cia spô­so­bila na začiatku tohoto roka na vyso­kých ško­lách totálne šia­len­stvo, vďaka šikov­ným mar­ke­tin­go­vým tak­ti­kám sa stala virál­nou a na kaž­dej jed­nej škole v USA mala vlast­ného amba­sá­dora. Aj napriek tomu už dnes odchá­dza zo scény. Aspoň nate­raz.

Po 13 mesia­coch fun­go­va­nia rai­so­valo Wigo 1,4 mili­óna dolá­rov a zvý­šila tak svoju hod­notu na celých 14 mili­ó­nov dolá­rov. Do star­tupu inves­to­vali veľké mená, naprí­klad CEO Kay­aku Paul English, či zakla­da­te­lia apli­ká­cie Tin­der — Sean Rad a Jus­tin Mateen. Záro­veň boli prvou inves­tí­ciou popu­lár­nych komi­kov z Ins­ta­gramu — Elieho Bal­lasa a Elli­ota Tebe­leho.

Dnes firma nie­len pre­ru­šila prácu na apli­ká­cií, rovno ju celú vypla. No Wigo team, vedený 23-roč­ným cha­riz­ma­tic­kým Benom Kap­la­nom nekončí, skôr len pre­hod­no­til svoje pri­ority.

Wigo sa pri­pája pod inú apli­ká­ciu pre vyso­koš­ko­lá­kov, ktorá zasiahla uni­ver­zitný svet ako blesk — Yeti Cam­pus Sto­ries. Ben pre­zra­dil, že tento krok nie je vôbec kata­stro­fou pre Wigo, naopak je to veľmi dobre pre­mys­lený, stra­te­gický krok. “Väč­šina našich inves­to­rov len pre­su­nula svoje peniaze do akcií Yeti. Tým, že sme spo­jili svoje sily s Yeti, sme uro­bili stra­te­gický a výhodný krok pre všet­kých našich inves­to­rov a zamest­nan­cov.”

Yeti je šesť mesia­cov starý star­tup a známy je pod prí­vlas­tkom “neslušný Snap­chať”. Kým na Snap­chate ti za ero­tický obsah hrozí ban, ja Yeti je toto všetko v pohode. Musíš mať len 17 a nepro­pa­go­vať alko­hol, drogy či nási­lie. Wigo a Yeti teraz spolu budujú sociálne siete pre jed­not­livé školy. Wigo by mal štu­den­tom pomôcť zor­ga­ni­zo­vať si svoj párty prog­ram, Yeti je zame­raný skôr na zachy­tá­va­nie týchto oka­mi­hov.

Yeti je ako Snap­chat, no sta­rajú sa oňho čisto štu­denti, my im do toho prak­ticky neza­sa­hu­jeme. Vďaka nemu môže štu­dent zis­tiť, aký je sku­točný život na uni­ver­zite. Obja­viť stránku svo­jej školy, o kto­rej sa nikde inde nedoz­vie,” tvrdí Kap­lan.

Hlav­ným dôvo­dom, prečo sa Wigo roz­hodlo pre razantný krok, je zrejme poten­ciál Yeti. Za posledné dva týždne bol naj­rých­lej­šie ras­tú­cou sociál­nou sie­ťou na iTu­nes.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)