Soft­Bank kúpi­la ARM v obrov­skom dea­le, kto­rý doka­zu­je, že infor­má­cie sú v dneš­nom sve­te všet­ko

Dárius Polák / 29. júla 2016 / Business

ARM Hol­dings — čipo­vá dizaj­no­vá fir­ma, kto­rá nevy­rá­ba a ani nepre­dá­va žiad­ne čipy, bola kúpe­ná Soft­Bank za 31,4 miliárd dolá­rov. To je viac ako Mic­ro­soft zapla­til za Nokiu ale­bo Goog­le za Moto­ro­lu. Všet­ci si mys­lí­me, že tie­to spo­loč­nos­ti sú tvor­ca­mi mobil­né­ho sve­ta v kto­rom žije­me. Sku­toč­nou prav­dou však je, že za všet­kým sto­jí v tie­ni ARM.

Smart­fón revo­lú­cia toh­to sto­ro­čia by sa reál­ne mala nazý­va ARM revo­lú­cia. Kaž­dý jeden mobil, tab­let ale­bo smart­watch v sebe obsa­hu­je pro­ce­sor, kto­rý využí­va ARM archi­tek­tú­ru. Áno, nachá­dza sa v kaž­dom iPho­ne, Gala­xy, Black­Ber­ry ale­bo Lumii — ale naj­viac sa nachá­dza v zaria­de­niach pod znač­kou Intel.

titulna

foto: digitaltrends.com

Port­fó­lio ARM sia­ha od mobil­ných pro­ce­so­rov po gra­fic­ké čipy, bez­drô­to­vé, ser­ve­ro­vé čipy ale­bo soft­vé­ro­vé a vývo­jo­vé nástro­je. Zjed­no­du­še­ne, pokiaľ chceš vybu­do­vať mobil­né zaria­de­nie, potre­bu­ješ na to spo­loč­nosť ARM.

Hlav­ným pro­duk­tom tej­to fir­my je infor­má­cia. Spo­loč­nosť inves­to­va­la svoj čas a penia­ze na výskum a vývoj, kto­rý pre­me­ni­la na úspeš­nú gene­rá­ciu základ­ných mobil­ných pro­ce­so­rov a sys­té­mo­vých dizaj­nov. Hard­vé­ro­ví par­tne­ri ARM by si radi vyro­bi­li všet­ko sami, nato však nema­jú dosta­toč­né know-how a pre­to namies­to sna­hy kon­ku­ro­va­nia rad­šej využí­va­jú od tej­to spo­loč­nos­ti licen­cie. S viac ako 4 500 patent­mi je ARM skla­dom dušev­né­ho vlast­níc­tva.

Nasle­du­jú­ci úry­vok od mar­ke­té­ra Toma Goodwi­na z minu­lé­ho roka iden­ti­fi­ku­je súčas­ný trend v moder­nej tech­no­ló­gii:

Uber, naj­väč­šia taxi spo­loč­nosť, nevlast­ní žiad­ne vozid­lá. Face­bo­ok, naj­po­pu­lár­nej­šie médium na sve­te, nevyt­vá­ra žiad­ny con­tent. Ali­ba­ba, naj­hod­not­nej­ší malo­ob­chod, nemá žiad­ne polož­ky. A Airb­nb, naj­väč­ší pre­vádz­ko­va­teľ uby­to­va­nia, nevlast­ní žiad­nu nehnu­teľ­nosť. Deje sa nie­čo zau­jí­ma­vé.”

2

foto: huawei.com

To “nie­čo zau­jí­ma­vé,” sa deje aj za opo­nou tech sve­ta. ARM je ďal­šou pros­pe­ru­jú­cou spo­loč­nos­ťou, kto­rej zisk ras­tie aj pri absen­cii hmot­ných fyzic­kých aktív. Nena­há­ňa spot­re­bi­te­ľov pria­mo ale vymie­ňa infor­má­cie rov­na­ko ako Face­bo­ok, Uber ale­bo Airb­nb. Zákaz­ní­ci pla­tia ARM pro­stred­níc­tvom hard­vé­ro­vé­ho spro­stred­ko­va­te­ľa základ je však stá­le taký istý — zís­kať hod­not­nú infor­má­ciu, zabez­pe­čiť svo­ju kon­tro­lu nad ňou, pre­dať ju ochot­né­mu kup­co­vi a pro­fi­to­vať.

Je to jed­no­du­chý vzo­rec. Úda­je a soft­vér môžu mať vyso­ké akvi­zič­né nákla­dy, no po ich zís­ka­ní sú mar­gi­nál­ne nákla­dy kaž­dej ďal­šej jed­not­ky pri pre­da­ji licen­cie nulo­vé. ARM si zabez­pe­či­lo svoj niche vďa­ka tomu, že sú neus­tá­le o krok vpred pred svo­jou kon­ku­ren­ci­ou, keď sa im napr. poda­ri­lo pora­ziť Intel a ich ató­mo­vé čipy.

internet-of-things-2

foto: forbes.com

Hlav­ným dôvo­dom zakú­pe­nia ARM je jej poten­ciál vo vytvo­re­ní tzv. Inter­net of Things. Spo­loč­nos­ti dokon­ca vytvo­ri­li web­strán­ku, kde vysvet­ľu­jú svo­je plá­ny pre sve­to­vé ovlád­nu­tie, kto­ré bude ešte väč­šie ako 90 miliárd ARM čipov, kto­ré už vo sve­te exis­tu­jú. Inter­net of Things tu však ešte nie je a skú­se­ný CEO Soft­Bank Masa­y­os­hi Son nemi­nul $31 miliárd dolá­rov iba kvô­li poten­ciá­lu. Vidí, že ARM je zis­ko­vá spo­loč­nosť s pomer­ne zaned­ba­teľ­ný­mi náklad­mi a vie, že Bre­xit spô­so­bil veľ­ký dopad na Brit­skú lib­ru, na zákla­de kto­ré­ho má ARM väč­ší vplyv ako je jej veľ­kosť.

Bež­ným ľuďom akvi­zí­cia v takej­to sume môže znieť absurd­ne, je však podob­ná ako What­sApp — Face­bo­ok ale­bo Lin­ke­dIn — Mic­ro­soft, kde pred­sta­vu­je veľ­kú inves­tí­ciu v infor­mač­nej eko­no­mi­ke. A hoci App­le a Sam­sung domi­nu­jú médiám a pozor­nos­ti ľudí, sú to prá­ve soft­vé­ro­ví a slu­žob­ní spro­stred­ko­va­te­lia, vďa­ka kto­rým tie­to zaria­de­nia v prvom rade fun­gu­jú.

Son Masayoshi , president of Softbank Corp. announces it will buy Sprind Nextel Corp. during a joint news conference in Tokyo on Oct. 15, 2012. Japanese mobile company Softbank has reached to an agreement that it acquired a 70 pecrent stake in the U.S. cellullar phone company Sprint Nextel by paying $ 20.1 billion US dollars, the laregest foreign acqisition. Softbank will be the world's third-largest cellular phone company. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

foto: talkandroid.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej fot­ky: cdn.ntv.com

Pridať komentár (0)