Soft­Bank kúpila ARM v obrov­skom deale, ktorý doka­zuje, že infor­má­cie sú v dneš­nom svete všetko

Dárius Polák / 29. júla 2016 / Business

ARM Hol­dings — čipová dizaj­nová firma, ktorá nevy­rába a ani nepre­dáva žiadne čipy, bola kúpená Soft­Bank za 31,4 miliárd dolá­rov. To je viac ako Mic­ro­soft zapla­til za Nokiu alebo Google za Moto­rolu. Všetci si mys­líme, že tieto spo­loč­nosti sú tvor­cami mobil­ného sveta v kto­rom žijeme. Sku­toč­nou prav­dou však je, že za všet­kým stojí v tieni ARM.

Smart­fón revo­lú­cia tohto sto­ro­čia by sa reálne mala nazýva ARM revo­lú­cia. Každý jeden mobil, tab­let alebo smart­watch v sebe obsa­huje pro­ce­sor, ktorý využíva ARM archi­tek­túru. Áno, nachá­dza sa v kaž­dom iPhone, Galaxy, Black­Berry alebo Lumii — ale naj­viac sa nachá­dza v zaria­de­niach pod znač­kou Intel.

titulna

foto: digitaltrends.com

Port­fó­lio ARM siaha od mobil­ných pro­ce­so­rov po gra­fické čipy, bez­drô­tové, ser­ve­rové čipy alebo soft­vé­rové a vývo­jové nástroje. Zjed­no­du­šene, pokiaľ chceš vybu­do­vať mobilné zaria­de­nie, potre­bu­ješ na to spo­loč­nosť ARM.

Hlav­ným pro­duk­tom tejto firmy je infor­má­cia. Spo­loč­nosť inves­to­vala svoj čas a peniaze na výskum a vývoj, ktorý pre­me­nila na úspešnú gene­rá­ciu základ­ných mobil­ných pro­ce­so­rov a sys­té­mo­vých dizaj­nov. Hard­vé­roví par­tneri ARM by si radi vyro­bili všetko sami, nato však nemajú dosta­točné know-how a preto namiesto snahy kon­ku­ro­va­nia rad­šej využí­vajú od tejto spo­loč­nosti licen­cie. S viac ako 4 500 patentmi je ARM skla­dom dušev­ného vlast­níc­tva.

Nasle­du­júci úry­vok od mar­ke­téra Toma Goodwina z minu­lého roka iden­ti­fi­kuje súčasný trend v moder­nej tech­no­ló­gii:

Uber, naj­väč­šia taxi spo­loč­nosť, nevlastní žiadne vozidlá. Face­book, naj­po­pu­lár­nej­šie médium na svete, nevyt­vára žiadny con­tent. Ali­baba, naj­hod­not­nejší malo­ob­chod, nemá žiadne položky. A Airbnb, naj­väčší pre­vádz­ko­va­teľ uby­to­va­nia, nevlastní žiadnu nehnu­teľ­nosť. Deje sa niečo zau­jí­mavé.”

2

foto: huawei.com

To “niečo zau­jí­mavé,” sa deje aj za opo­nou tech sveta. ARM je ďal­šou pros­pe­ru­jú­cou spo­loč­nos­ťou, kto­rej zisk ras­tie aj pri absen­cii hmot­ných fyzic­kých aktív. Nena­háňa spot­re­bi­te­ľov priamo ale vymieňa infor­má­cie rov­nako ako Face­book, Uber alebo Airbnb. Zákaz­níci pla­tia ARM pro­stred­níc­tvom hard­vé­ro­vého spro­stred­ko­va­teľa základ je však stále taký istý — zís­kať hod­notnú infor­má­ciu, zabez­pe­čiť svoju kon­trolu nad ňou, pre­dať ju ochot­nému kup­covi a pro­fi­to­vať.

Je to jed­no­du­chý vzo­rec. Údaje a soft­vér môžu mať vysoké akvi­zičné náklady, no po ich zís­kaní sú mar­gi­nálne náklady kaž­dej ďal­šej jed­notky pri pre­daji licen­cie nulové. ARM si zabez­pe­čilo svoj niche vďaka tomu, že sú neus­tále o krok vpred pred svo­jou kon­ku­ren­ciou, keď sa im napr. poda­rilo pora­ziť Intel a ich ató­mové čipy.

internet-of-things-2

foto: forbes.com

Hlav­ným dôvo­dom zakú­pe­nia ARM je jej poten­ciál vo vytvo­rení tzv. Inter­net of Things. Spo­loč­nosti dokonca vytvo­rili web­stránku, kde vysvet­ľujú svoje plány pre sve­tové ovlád­nu­tie, ktoré bude ešte väč­šie ako 90 miliárd ARM čipov, ktoré už vo svete exis­tujú. Inter­net of Things tu však ešte nie je a skú­sený CEO Soft­Bank Masa­y­oshi Son nemi­nul $31 miliárd dolá­rov iba kvôli poten­ciálu. Vidí, že ARM je zis­ková spo­loč­nosť s pomerne zaned­ba­teľ­nými nákladmi a vie, že Bre­xit spô­so­bil veľký dopad na Brit­skú libru, na základe kto­rého má ARM väčší vplyv ako je jej veľ­kosť.

Bež­ným ľuďom akvi­zí­cia v takejto sume môže znieť absurdne, je však podobná ako What­sApp — Face­book alebo Lin­ke­dIn — Mic­ro­soft, kde pred­sta­vuje veľkú inves­tí­ciu v infor­mač­nej eko­no­mike. A hoci Apple a Sam­sung domi­nujú médiám a pozor­nosti ľudí, sú to práve soft­vé­roví a slu­žobní spro­stred­ko­va­te­lia, vďaka kto­rým tieto zaria­de­nia v prvom rade fun­gujú.

Son Masayoshi , president of Softbank Corp. announces it will buy Sprind Nextel Corp. during a joint news conference in Tokyo on Oct. 15, 2012. Japanese mobile company Softbank has reached to an agreement that it acquired a 70 pecrent stake in the U.S. cellullar phone company Sprint Nextel by paying $ 20.1 billion US dollars, the laregest foreign acqisition. Softbank will be the world's third-largest cellular phone company. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

foto: talkandroid.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej fotky: cdn.ntv.com

Pridať komentár (0)