Solár­na ener­gia – ved­ci hľa­da­jú nový spô­sob na jej usklad­ne­nie

Marek Revilak / 23. septembra 2015 / Business

Ved­ci z Uni­ver­zi­ty pre vedu a tech­no­ló­giu v štá­te Mis­sou­ri, obja­vi­li rela­tív­ne lac­ný, ale­bo lep­šie pove­da­né ceno­vo dostup­ný a pri­tom jed­no­du­chý spô­sob ako odde­liť vodu a kys­lík pomo­cou novej elek­tro­ly­tic­kej metó­dy. Výskum by mohol viesť k znač­né­mu zvý­še­niu množ­stva vodí­ka pri jeho využi­tí v pali­ve ako i pri spô­so­be akým ba sa dala solár­na ener­gie skla­do­vať.

 

Táto metóda produkuje vysoko efektívne solárne články, ktoré sa môžu použiť na zhromažďovanie solárnej energie, ktorá následne vie byť využitá aj ako palivo.

 

 

Solárna energia ľahšie uskladniteľná a spracovateľná

 

„Slnečnú energiu nevieme na jednom mieste spracovávať 24 hodín 365 dní v roku. Ale náš výskum nám umožní previesť získanú energiu do podoby, ktorá bude ľahšie uskladniteľná a spracovateľná,“ hovorí Dr. Jay A. Switzer zo spomínanej univerzity.

Jeho tím používa pri tomto výskume kremíkové časti solárnych panelov, ktoré absorbujú slnečnú energiu. Kremík je ponorený vo vode tak, aby jeho predná časť bola nasmerovaná na solárny simulátor a jeho zadná časť je pokrytá elektródami pre vedenie energie. Kremík má kobaltu tzv. nano nadstavieb vytvorených na jeho povrchu elektrolytickým procesom.

Na rozdiel od iných foriem výskumu, kde je celý povrch kremíka v katalyzovanej vrstve, pri tomto výskume sa využívajú malé zhluky kobaltových katalyzátorov zhromaždených na povrchu kremíka.

 

 

Generované výstupové napätie zo solárnych lúčov rozdeľuje kvapalnú vodu na vodík a kyslík. Kyslík sa vyvinie na kobaltom pokrytej kremíkovej elektróde a vodík sa vyvíja na platinovú elektródu.

„Spočiatku sme vytvorili homogénnu vrstvu na povrchu kovu, kde obidva spôsoby aj katalyzovaný aj chránený kremík, ale zistenia, že táto metóda v skutočnosti vytvára vyššie napätie a nie je nutný ďalší krok, ktorý obvykle má byť na kremík aplikovaný, “hovorí Switzer. “Tieto tzv. nano nadstavby kobaltu produkujú oveľa efektívnejšie a účinnejšie bunky.”

 

Využitie aj v atomobilovom priemysle

Okrem solárnych panelov, alebo pre uskladnenie solárnej energie a energetických článkov, Dr. Switzer vidí potenciálne využitie výsledkov z tohto výskumu vo veľkej miere pri zbere vodíka a v automobilovom priemysle.

 

 

“Ak použijeme tento proces pre vozidlá na vodíkový palivo, tak vodík by mohol byť používaný ako samostatné palivo a jediná vec, ktorá by kvapkala z výfuku auta by bola voda,” hovorí Switzer.

Dnes už nemožno pochybovať o tom, že zvládnutie technológií na využitie obnoviteľných zdrojov energie vrátane solárnej je silným motivačným faktrom pre rozvoj vedy i podnikania zároveň. Solárna energia však zatiaľ tomuto úsiliu dominuje.

 

zdroj:setri.sk
Pridať komentár (0)