Spa­ceX s ďal­ším his­to­ric­kým úspe­chom: Raketa Fal­con 9 vo ves­míre umiest­nila japon­ský sate­lit

Michal Sorkovský / 6. mája 2016 / Tech a inovácie

Elon Musk musí mať radosť! Jeho ves­mírna spo­loč­nosť Spa­ceX totiž pre pár hodi­nami pre­ko­nala ďalší dôle­žitý míľ­nik.

unnamed

Spa­ceX sa poda­rilo do ves­míru vyslať svoju raketu Fal­con 9. Tá do výšky 40 tisíc kilo­met­rov vyniesla a následne na geos­ta­ci­onár­nej dráhe umiest­nila japon­ský komu­ni­kačný sate­lit JCSAT-14. Svoju púť do ves­míru ukon­čila úspešne, keď bez kom­pli­ká­cií pri­stála na plo­šine upro­stred oce­ánu.

Pre spo­loč­nosť Elona Muska ide cel­kovo už druhé úspešné pri­stá­tie na tejto plo­šine a o cel­kovo tre­tie úspešné pri­stá­tie. Sám Musk v tomto prí­pade dávala úspe­chu len tak­mer 50% šancu.

zdroj: Twitter/Elon Musk, Twitter/SpaceX, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Twitter/SpaceX

Pridať komentár (0)