Spodné prádlo, ktoré bojuje proti kon­flik­tom a nesie meno Mas­za­ryk

Petra Lančaričová / 1. júla 2016 / Rozhovory

Mas­za­ryk je „nad­ná­rodný pro­jekt“ z rúk Bra­ti­slav­ča­nov Matúša a Mišky.

Vyrá­bajú spodné prádlo, ktoré má umier­niť kon­flikty medzi štátmi. Či už sú to kon­flikty voj­nové alebo iné, Mas­za­ryk sa snaží uká­zať, že medzi nami nie sú žiadne roz­diely a kon­flikt nie je roz­hod­nu­tím bež­ného občana.

Ako sa dosta­neš od nepria­teľ­stva a vojen­ských kon­flik­tov medzi štátmi k spod­nému prádlu? Ako vás to vôbec napadlo a kedy táto idea vznikla?

Už nie­koľko rokov som mal takú záľubu, že miesto mag­ne­tiek som si z dovo­le­niek a z náv­štev iných kra­jín nosil spodné prádlo. Pre­rástlo to do toho, že každý kamoš, čo šiel do zahra­ni­čia, mi pri­nie­sol spodné prádlo. Môžem pove­dať, že ho mám toľko, až mi vypa­dáva zo skrine. :)

gatky

foto: Maszaryk/ FB

Či som odbor­ní­kom na spodné prádlo? To som si mys­lel, až dokým sme ho neza­čali vyrá­bať. Člo­vek by pove­dal, že taká jed­no­du­chá vec, ale keď to chcete robiť poriadne, je to veda. Napr. spodné prádla väč­ši­nou nemajú celo­po­tlač, ak nerá­tame gumu. Už dnes chá­peme prečo. Je to náročné a farba ešte do toho všet­kého musí spĺňať také fak­tory ako prie­duš­nosť, nezá­vad­nosť, udr­ža­teľný pig­ment.

V čase Rusko-Ukra­jin­ského kon­fliktu sme čakali dieťa. Na Novom Zélande. A keďže sme vedeli, že sa vra­ciame do Európy, nahá­ňalo nám to hrôzu, že do akého času to dieťa ideme poro­diť. Chceli sme sa aktívne podie­ľať na tom, aby bola Európa bez­peč­nej­šia. Vtedy sme ešte neve­deli, že chceme začať šiť spodné prádlo.

Ono sa to celé vyvr­bilo, keď som sa poze­ral na moju tehotnú par­tnerku ako sa vyzlieka. Mala na sebe iba noha­vičky. Je to vlastne posledná vec, pred vyzle­če­ním sa do naha. Pod nimi sme už iba my, ľudia. Úplne nahí. V nemoc­nici sme sa nena­ro­dili ako Slo­vák či Slo­venka, to nám bolo dané až potom. V prvom rade sme sa naro­dili ako ľudia. A tak by sme sa k sebe mali začať sprá­vať. Všade kde sa pozrieme, vidíme ľudí, avšak tá huma­nita nám chýba. Scho­vá­vame sa za neja­kými vlaj­kami, za národmi ako keby sme mali nejakú bar­ličku k lep­šej iden­ti­fi­ká­cii. Ale keď sa vyzle­čieme, nemáme sa za čo skryť.

trenkovci an dovolenke

foto: Matúš Mol­nár

Okrem toho, že ich prádlo sa pre­dáva iba vo dvo­j­iciach znep­ria­te­le­ných kra­jín, Mas­za­ryk má ďal­šiu výni­moč­nosť: Všetky mate­riály a výroba je „Made in Cze­cho­slo­va­kia“. Značky Made in Cze­cho­slo­va­kia sú tak­mer vyhy­nuté, prečo oži­vo­vať niečo také?

Prečo made in Cze­cho­slo­va­kia? Mate­riály a výroba v zahra­ničí môžu byť často lac­nej­šie.

Či už na Zélande, ale takisto aj v Ame­rike, alebo v Ázii, keď sme nie­komu pove­dali odkiaľ sme, neve­deli nás nejako zara­diť. Ale keď im poviete, že sme “from Cze­cho­slo­va­kia” zrazu všetci vedia. Veno­vali sme sa tomuto javu a roz­mýš­ľali, prečo to tak je.

Raz sme tak sedeli na jed­nej per­ma­kul­túr­nej farme aj s dvoma Švédmi a bavili sa o tom aj s domá­cim kivá­kom (kiwi=novozélanďan). On mi pove­dal, že jeho babička má krásne staré pod­šálky, kde je vyra­zený emblém made in Cze­cho­slo­va­kia. Vtedy nám došlo, že výrobky z Čes­ko­slo­ven­ska sa vyvá­žali dlhé roky do celého sveta. ľudia sa deň čo deň na tie výrobky poze­rali, zapa­mä­tali si, čo je Čes­ko­slo­ven­sko. A keďže ich mala ešte stále jeho babička, tie výrobky boli v super kva­lite.

MASZARYK CZ

foto: Maszaryk/ FB

A to je presne to, čo chceme dnes repre­zen­to­vať my. Super kra­jinu, ktorá nemá hra­nice. Kde je jedno či si Slo­vák alebo Čech. Kde sa v prvom rade dbá na kva­litu a trvác­nosť. Preto my nikdy nebu­deme vyrá­bať v zahra­ničí. Nieje to kvôli žiad­nym pred­sud­kom, je to kvôli oži­ve­niu labelu MADE IN CZE­CHO­SLO­VA­KIA. A že nás to tu stojí dva krát toľko? Tak v tomto prí­pade nejde naozaj o peniaze, ak je niečo super, pekné a funkčné, na peniaze by sme hľa­dieť nemali.

Prečo meno Mas­za­ryk?

Mas­za­ryk je nezvy­čajné meno, zvy­čajne spá­jané s prvým Čes­ko­slo­ven­ským pre­zi­den­tom T. G. Masa­ry­kom. Bol to štát­nik, kto­rého si nesmierne vážim. Spo­jil dve kra­jiny bez toho, aby sa musela pou­žiť hrubá sila. To sa len tak nevidí. A presne o toto ide aj nám pomo­cou spod­ného prádla. Čo má spo­ločné poli­tika s módou? Ja si mys­lím, že by mala mať omnoho viac spo­ločné ako má teraz.

trenkovci cute

foto: Matúš Mol­nár

Dnes sú značky pózer­ské. Na oko lacné, rýchlo kvas­ni­cové. Pre­stali sme v móde nasta­vo­vať zrkadlo spo­loč­nosti. Nikde sa už nehý­beme a to je veľmi zle.

Samotné meno Masa­ryk sme poma­ďar­čili. Je to nejaký náš prvý krok k ústre­to­vosti k maďar­skému národu, že sme Slo­van­ské priez­visko poma­ďar­čili.

Samoz­rejme jed­ným z fak­to­rov je aj ten, že keby si si zadala do googlu slovo masa­ryk, na 100% ti nevy­padne naše spodné prádlo, ale Wiki­pé­dia s T. G. Masa­ry­kom, takže to má aj svoje logické dôvody. :)

Mas­za­ryk však ešte nieje úplne živý a snaží sa zís­kať niečo na oži­ve­nie pro­stred­níc­tvom Indie­gogo, kde sa sna­žia vyzbie­rať 8000 eur. Cro­wd­fun­ding je často úspešný, ak je dosť ľudí nad­c­hnu­tých myš­lien­kou pro­jektu. Zau­jalo ma, čo člo­vek dosatne, ak pris­peje na Mas­za­ryka čias­t­kou 1000 eur.

trenky

foto: Maszaryk/ FB

Na čo presne pôjde vyzbie­raná čias­tka a čo presne člo­vek dostane za 1000-eurový prís­pe­vok a prečo práve to?

Dostali sme sa do štá­dia, kedy už po viac ako roku nemôže rie­šiť veľ­ko­vý­robu tak, ako sme chceli. Na svete je plno takých kra­jín, ktoré bojujú. Argen­tína vs Čile, Južná a Severná Kórea. Fran­cúz­sko vs Anglicko, Slo­ven­sko vs Maďar­sko.

Keby sme chceli obsiah­nuť všetky kra­jiny, sme v hlbo­kom mínuse. Preto sme teraz začali s takým pál­či­vým prob­lé­mom Rusko vs Ukra­jina. Peniaze pou­ži­jeme na vývoj oba­lo­vého mate­riálu, na kúpu nových látok, na potlač gúm, na potlač látok, na šitie, na zapla­te­nie ľudí, dizaj­né­rov atď….

Člo­vek, ktorý pris­peje 1000€ dostane špe­ciálne trenky, ktoré bude nosiť iba on a iba pre­zi­dent Rus­kej fede­rá­cie Vla­di­mír Putin. Alebo Ukra­jin­ský pre­zi­dent Petro Poros­chenko. Resp. či ich bude nosiť to nevieme, ale bude to špe­ciálna edí­cia. Vyro­bené budú iba dva kusy, ktoré sa pošlú jed­nému člo­veku na svete a jed­nému pre­zi­den­tovi na svete.”

Jediné, čo môžem dodať na záver je: Skvelý nápad a veľa štas­tia!

Pridať komentár (0)