Spo­tify dora­zil s video­re­kla­mou

Peter Kováč / 8. september 2014 / Business

Hudobná služba Spo­tify do dneš­ného dňa ponú­kala iba dve mož­nosti počú­va­nia. Buď budete pla­tiť pred­platné a budete mať službu úplne bez reklám, alebo zadarmo počú­vať s audio rekla­mou medzi sklad­bami. Dnes pri­náša služba tre­tiu mož­nosť v podobe video­re­klamy, vďaka čomu budete môcť zadarmo počú­vať dlh­šie bez reklám. 

Nová ponuka bude zatiaľ dostupná len v apli­ká­cii na iOS a Andro­ide. Celý prin­cíp spo­číva v tom, že pred spus­te­ním hudby sa pozriete na 15 — 30 sekun­dovú reklamu a potom už počú­vate 30 minút bez ďal­ších reklám. Po uply­nutí tejto doby bude prav­de­po­dobne nutné pro­ces opa­ko­vať.

Spo­tify začne tento prin­cíp tes­to­vať s vybra­nými inze­rentmi na konci tohto roka a v prvom štvrť­roku 2015 dôjde k roz­ší­re­niu. Medzi prvých buy­erov reklamy pre glo­bálny trh budú pat­riť Coca-Cola, Ford, McDo­nalds a Uni­ver­sal Pic­tu­res. Na ame­rický trh sa potom zame­ria tiež Kraft Foods, Tar­get a Wells Fargo. 

Zdroj: spo­tify

Pridať komentár (0)