Spo­ti­fy dora­zil s video­re­kla­mou

Peter Kováč / 8. septembra 2014 / Business

Hudob­ná služ­ba Spo­ti­fy do dneš­né­ho dňa ponú­ka­la iba dve mož­nos­ti počú­va­nia. Buď bude­te pla­tiť pred­plat­né a bude­te mať služ­bu úpl­ne bez reklám, ale­bo zadar­mo počú­vať s audio rekla­mou medzi sklad­ba­mi. Dnes pri­ná­ša služ­ba tre­tiu mož­nosť v podo­be video­re­kla­my, vďa­ka čomu bude­te môcť zadar­mo počú­vať dlh­šie bez reklám. 

Nová ponuka bude zatiaľ dostupná len v aplikácii na iOS a Androide. Celý princíp spočíva v tom, že pred spustením hudby sa pozriete na 15 - 30 sekundovú reklamu a potom už počúvate 30 minút bez ďalších reklám. Po uplynutí tejto doby bude pravdepodobne nutné proces opakovať.

Spotify začne tento princíp testovať s vybranými inzerentmi na konci tohto roka a v prvom štvrťroku 2015 dôjde k rozšíreniu. Medzi prvých buyerov reklamy pre globálny trh budú patriť Coca-Cola, Ford, McDonalds a Universal Pictures. Na americký trh sa potom zameria tiež Kraft Foods, Target a Wells Fargo. 

Zdroj: spotify

Pridať komentár (0)