Spo­tify s Apple bojuje o pre­ži­tie a rai­suje nesku­toč­ných $526 mil.

Martin Kráľ / 10. júna 2015 / Business

Je tomu len pár dní, čo Apple ohlá­sil svoj nový pro­dukt Apple Music, ktorý má pri­niesť revo­lú­ciu do media biz­nisu a záro­veň plá­nuje pod­kop­núť nohy našej obľú­be­nej firme Spo­tify.

Spo­tify rai­suje neuve­ri­teľnú sumu $526 mil. len pár dní po tom, čo Apple ohlá­sil svoju kon­ku­renčnú službu Apple Music. Vyzerá, že Spo­tify nič nene­chal na náhodu a na ohla­senú novú službu od Apple sa adek­vátne pri­pra­vil, mini­málne po finanč­nej stránke. Posled­ným kolom finan­co­va­nia tak hod­nota firmy Spo­tify vysko­čila na úcti­hod­ných $8,5 miliardy. 

Kto do Spo­tify inves­to­val v tomto kole?

Jedna z najp­res­tíž­nej­ších bánk Gold­man Sachs, GSV Capi­tal, North­zone a čo je obzvlášť zau­jí­mavé, je medzi inves­tormi aj telko firma Telia­So­nera, ktorá zo svo­jích vre­cák vytiahla $115 mil. Je otázne, čo pri­núti telko firmu zain­ves­to­vať tak obrov­skú sumu do firmy v kto­rej prav­de­po­dobne nebude vlast­niť nikdy con­tro­ling share, no zaváňa to skôr stra­te­gic­kým par­tner­stvom. 

So stra­te­gic­kým par­tner­stvom má Spo­tify roz­siahle skú­se­nosti, keď kon­com minulé roka ozná­mil UBER spo­lu­prácu práve so Spo­tify, a neuve­ríte ale toto par­tner­stvo pri­náša ovo­cie pre obe strany. Stačí ak sad­nete do Uberu a pus­títe si svoju obľú­benú pes­ničku cez Spo­tify, ktorá sa auto­ma­ticky začne pre­hrá­vať z repro­duk­to­rov v skoro kaž­dom Uber taxi. How cool, čo poviete?

Záver

Apple je gigant, ktorý len zriedka robí chyby a pre­šľapy, preto si väč­šina z vás asi povie, že Spo­tify to má už zrá­tané, no zakla­da­teľ Spo­tify Daniel Ek je foun­der, ktorý má výni­močné skills, dokonca až tak vyma­kané, že Tim Cook sa poriadne zapotí, aby dostal Apple Music, tam kde je dnes Spo­tify. Obi­dve firmy milu­jem a preto si tento boj nebu­dem prí­liš uží­vať.

Pridať komentár (0)