Spo­tify to teda poriadne roz­be­hol

Marek Schwarz / 6. november 2014 / Business

Apple zaspal a vlast­nou vinou sa jeho vplyv na hudobný prie­my­sel zni­žuje. Stre­a­mo­va­nie sa uká­zalo byť úspeš­nej­ším obchod­ným mode­lom ako oby­čajný pre­daj pes­ni­čiek, hoci si stále mys­lím, že v koneč­nom dôsledku je na trhu miesto pre oba modely. Veľké varo­va­nie pre Apple pri­chá­dza z Európy, kde iTu­nes pred­čil mladší Spo­tify.

Pôvo­dom švéd­ska stre­a­mo­va­cia služba prvý­krát zazna­me­nala vyš­šie príjmy než Apple. Ozná­mila to spo­loč­nosť Kobalt, ktorá zastu­puje viac ako 6 000 inter­pre­tov. Exis­tujú aj iné firmy a okrem Európy na svete náj­deme ešte pár ďal­ších kon­ti­nen­tov, ale trend je jasný. Spo­tify je navyše len jedna služba a bolo by zau­jí­mavé porov­nať všetky stre­a­mo­va­cie služby s digi­tál­nymi obchodmi s muzi­kou.

Kobalt ozná­mil, že inter­preti v Európe cez Spo­tify v prvom štvrť­roku zaro­bili o 13% viac než pro­stred­níc­tvom iTu­nes. Ešte šesť mesia­cov pred­tým pri­tom iTu­nes pre­vy­šo­val svojho kon­ku­renta o 32%. Pre­daje teda kle­sajú naozaj rapíd­nym tem­pom. Spo­tify expan­duje do ďal­ších kra­jín.

Spotify v Evropě podčilo iTunes

Navyše Spo­tify nedávno uviedlo stre­a­mo­va­nie zadarmo aj na mobi­loch a smartp­ho­noch. Všetky tieto fak­tory mohli a skoro určite mali na rast Spo­tify vplyv. Práve o bez­platnú variantu počú­va­nia hudby pre­ja­vili pou­ží­va­te­lia logicky naj­väčší záu­jem. Zhruba štvr­tina všet­kých uží­va­te­ľov sa radí medzi pred­pla­ti­te­ľov. Takže let’s get Spo­tify!

Zdroj: ven­tu­re­time

Pridať komentár (0)