Staf­fino: Dajte feed­back svo­jej obsluhe

Marek Šándor / 21. februára 2014 / Business

Nová mobilná apli­ká­cia pri­náša mož­nosť hod­no­te­nia zamest­nan­cov. Ako zákaz­ník môžete svoju pozi­tívnu alebo nega­tívnu skú­se­nosť zdie­ľať.

Už x-krát sa mi stalo, že obsluha v kaviarni bola otrasná. Nevrlá, aro­gantná, odme­raná. Mal som chuť nikdy sa tam nevrá­tiť. Na dru­hej strane sa mi x-krát stalo, že obsluha kaviarne bola úžasná. Milá, usmiata, pohos­tinná. Chcel som ju vychvá­liť do nebies. Nikdy však nebolo ako to spra­viť. Teraz pri­chá­dza na trh Staf­fino.

V zozname zapo­je­ných pod­ni­kov si vyhľa­dáte ten, ktorý ste práve nav­ští­vili. Podľa fotky náj­dete svoju obsluhu a len doty­kom obra­zovky dáte svoj feed­back. Ten má dve podoby – „Pove­dzte ďaku­jem“ alebo „Skla­maný?“.

Maji­teľ môže tak hneď nie­len vidieť akí sú jeho zamest­nanci, ale najmä môže rýchlo rea­go­vať. Z dlho­do­bého hľa­diska je možné viesť si šta­tis­tiky. Maji­teľ chce naprí­klad odme­ňo­vať svo­jich zamest­nan­cov. A hľadá spô­sob. Môže to uro­biť naprí­klad na základe dlho­do­bých hod­no­tení zákaz­ní­kov. Tie si môže pozrieť práve v šta­tis­ti­kách.

Inou, a v dneš­nej dobe veľmi význam­nou výho­dou pre maji­teľa pod­niku je to, že sa (aspoň čias­točne) vyhne neskor­ším neprí­jem­nos­tiam na sociál­nych sie­ťach.

Za apli­ká­ciou podľa našich infor­má­cií stojí slo­ven­ská cross­line mar­ke­tin­gová agen­túra This is Locco. V súčas­nosti apli­ká­cia fun­guje v beta ver­zii. 

Pridať komentár (0)