Staň sa súčas­ťou sve­to­vého rekordu už zaj­tra! Stačí sa pri­po­jiť na live-stream

Rišo Néveri / 14. júna 2016 / Zaujímavosti

Star­tup Grind orga­ni­zuje spo­ločne s Deuts­che Bank Labs lon­dýn­sky event, ktorý sa usku­toční už zaj­tra poobede. 

Na kon­fe­ren­cii v Lon­dýne bude pred­ná­šať aj Eric Sch­midt — pred­seda pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti Alp­ha­bet. Cie­ľom Star­tup Grind je vytvo­riť rekord naj­väč­ším obe­cen­stvom live-stre­amu kon­fe­ren­cie na svete. Miesto na live-stre­ame is však treba vopred rezer­vo­vať, preto odpo­rú­čame nav­ští­viť stránku eventu hneď teraz. Na rekord bude dohlia­dať orga­ni­zá­cia Guiness World Records, čo je dôka­zom, že pokus je ofi­ciálny.

schmidt

foto: wikimedia.org

Eric Sch­midt sa do spo­loč­nosti Google pri­dal ešte v roku 2001, keď sa jed­nalo len o malý star­tup zo Sili­con Val­ley, vydr­žal s ňou až dodnes a hral kľú­čovú rolu vo vybu­do­vaní tohto glo­bál­neho lídra v tech­no­ló­giách. V rokoch 2001 – 2011 bol výkon­ným ria­di­te­ľom (CEO) spo­loč­nosti a so zakla­da­teľmi Ser­ge­yom Brin-om a Lar­rym Page-om mali na sta­rosti tech­no­lo­gickú a biz­nis stra­té­giu spo­loč­nosti. Eric patrí jed­no­značne medzi ikony moder­ného tech­no­lo­gic­kého sveta a nedá sa mu odo­prieť obrov­ský úspech, ktorý vďaka nemu Google dosiahlo a rých­losť akou spo­loč­nosť napre­do­vala.

Zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: live.bhere.tv/worldrecord

Pridať komentár (0)