Staň sa súčas­ťou sve­to­vé­ho rekor­du už zaj­tra! Sta­čí sa pri­po­jiť na live-stre­am

Rišo Néveri / 14. júna 2016 / Zaujímavosti

Star­tup Grind orga­ni­zu­je spo­loč­ne s Deuts­che Bank Labs lon­dýn­sky event, kto­rý sa usku­toč­ní už zaj­tra poobe­de.

Na kon­fe­ren­cii v Lon­dý­ne bude pred­ná­šať aj Eric Sch­midt — pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Alp­ha­bet. Cie­ľom Star­tup Grind je vytvo­riť rekord naj­väč­ším obe­cen­stvom live-stre­a­mu kon­fe­ren­cie na sve­te. Mies­to na live-stre­a­me is však tre­ba vopred rezer­vo­vať, pre­to odpo­rú­ča­me nav­ští­viť strán­ku even­tu hneď teraz. Na rekord bude dohlia­dať orga­ni­zá­cia Guiness World Records, čo je dôka­zom, že pokus je ofi­ciál­ny.

schmidt

foto: wikimedia.org

Eric Sch­midt sa do spo­loč­nos­ti Goog­le pri­dal ešte v roku 2001, keď sa jed­na­lo len o malý star­tup zo Sili­con Val­ley, vydr­žal s ňou až dodnes a hral kľú­čo­vú rolu vo vybu­do­va­ní toh­to glo­bál­ne­ho líd­ra v tech­no­ló­giách. V rokoch 2001 – 2011 bol výkon­ným ria­di­te­ľom (CEO) spo­loč­nos­ti a so zakla­da­teľ­mi Ser­ge­y­om Brin-om a Lar­rym Page-om mali na sta­ros­ti tech­no­lo­gic­kú a biz­nis stra­té­giu spo­loč­nos­ti. Eric pat­rí jed­no­znač­ne medzi iko­ny moder­né­ho tech­no­lo­gic­ké­ho sve­ta a nedá sa mu odo­prieť obrov­ský úspech, kto­rý vďa­ka nemu Goog­le dosiah­lo a rých­losť akou spo­loč­nosť napre­do­va­la.

Zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: live.bhere.tv/worldrecord

Pridať komentár (0)