STARTITUP ocenilo druhú 20-tku slovenských biznisov, ktoré to robia INAK!

Zuzana Kotuliaková / 15. decembra 2016 / Zo Slovenska

Je to tu! Nový týž­deň, a teda čas, aby sme vám pred­sta­vili ďal­ších 20 pod­ni­kov, ktoré sú ino­va­tívne.

Je to tu! Nový týž­deň, a teda čas, aby sme vám pred­sta­vili ďal­ších 20 pod­ni­kov, ktoré sú ino­va­tívne.

Ak si ne­pos­tre­hol mi­nu­lo­týž­dňový člá­nok o pi­lot­nej 20, mô­žeš si ho po­zrieť TU. Celý pro­jekt sa roz­be­hol rých­los­ťou svetla z čoho sa sa­moz­rejme te­šíme. Od­me­nené biz­nisy sa oce­ne­niu veľmi po­te­šili. To je pre nás skvelá spätná väzba, že to čo ro­bíme, má zmy­sel. Všetky ná­lepky už máme vy­tla­čené a sú pri­pra­vené na odo­sla­nie. Ty už čo­skoro, mô­žeš hľa­dať tieto oce­ne­nia na we­boch, ale aj na dve­rách pod­ni­kov, keď sa bu­deš pre­chá­dzať mes­tom.

Dosť bolo ale slov, prej­deme k oce­ne­niam:

1.Kresky

Te­to­vačky ako zo žu­vačky :). Tieto sú ale štý­lo­vej­šie, zá­bav­nej­šie, kraj­šie… Ich pekné mo­tívy oce­níš v kaž­dom veku.

13256439_1571245659842181_5255371511237667103_n

foto: FB kresky

2. Ty­piš Slo­va­kiš

Ob­le­če­nie s ty­pic­kými ľu­do­vými  mo­tívmi. Je skvelé, že nie­kto sa snaží aj takto pod­po­ro­vať našu slo­ven­skú kul­túru.

13263740_652983341522503_850412407566842559_n

foto: FB Ty­piš Slo­va­kiš

3. Fo­od­stock fes­ti­val food

Lebo ich ja­pon­ské pi­rohy ne­pot­re­bujú ko­men­tár.

14642139_1180262508686959_3348095388751925747_n

foto: FB fes­ti­val food stock

4. Soho

Kva­litné ázij­ské jedlo za pri­ja­teľné ceny. Prí­jemné pro­stre­die a milá ob­sluha. Mo­men­tálne bra­ti­slav­ská dvojka na Tri­pad­vi­sore.

10687203_739812692753215_687233761677419941_n

foto: FB Bis­tro Soho

5. KC Du­naj

Každý si tu príde na svoje. Od zau­jí­ma­vých pred­ná­šok až po párty do rána. Páči sa nám, ako pod­po­rujú vzde­la­nie a vše­obecný pre­hľad u ľudí a zá­ro­veň vy­tvá­rajú zau­jí­mavú ko­mu­nitu ľudí.

12662008_963512123725361_8544868772350504020_n

foto: FB KC Du­naj

6. FACH

Uzná­vame ich za ich kon­cept. Kú­piš tu naj­lep­šie pe­čivo v meste, ale aj po­chu­tiny, ktoré ni­kde inde ne­náj­deš. Dáš si tu skvelý obed, ve­čeru alebo len kávu.  Na­vyše ich in­dus­triálny in­te­riér do­dáva Fa­chu ten správny šmrnc a táto pre­vádzka dý­cha at­mo­sfé­rou ako žiadna iná v Bra­ti­slave.

13924910_312386072439666_8821226371380102507_n

foto: FB Fach Bra­ti­slava

7. Her­bert Si­rupy

Do­máce kva­litné si­rupy. Sta­vím sa, že tieto prí­chute si ešte ni­kdy ne­ochut­nal. A je to ho­tová zá­vis­losť.

14370332_638612979674398_6416871429087618664_n

foto: FB Her­bert Si­rupy

8. Vi­si­bi­lity

On­line mar­ke­tin­gová agen­túra, ktorá robí svoju prácu pre­cízne. Na­vyše sa snaží ľudí v tejto ob­lasti aj vzde­lá­vať.

15134794_10154309048553922_5547701005108062396_n

foto: FB Vi­si­bi­lity

9. MLS

Zdravé MLS-ky pre va­šich do­má­cich mi­lá­či­kov. Zdravé, chutné a SLO­VEN­SKÉ.

14364800_305728986450287_1269631034960451106_n

foto: FB MLS

10. ESET

Lebo je to jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších slo­ven­ských fi­riem na ce­lom svete.

420771_10150712700365908_1196219424_n

11. Nex­te­ria

Lebo po­cho­pili, že te­ore­tické po­znatky ne­sta­čia a sna­žia sa pri­niesť prax do ži­vota štu­den­tov.

15401053_1167418466679303_1158637054294374070_n

foto: FB Nex­te­ria

12. Pán Med­ve­dík

Hrač­kár­stvo, ktoré má úplne iné hračky. Toto je ra­dosť aj pre do­spe­lých, nie len pre deti.

14316986_1781036858839663_7401209550221329127_n

foto: FB Pán Med­ve­dík

13. Po­wer­logy

Lebo na­kopne ako žiadna iná.

screen-shot-2016-12-14-at-11-25-25

foto: po­wer­cof­fee.sk

14.Pro­tein Bar Ma­x­sport

Ty­činky, ktoré po­znajú už aj v za­hra­ničí. O ich kva­lite svedčí aj fakt, že zís­kali jedno z najp­res­tíž­nej­ších oce­není (viac info TU).

1535614_1404992513081152_137423426_n

foto: FB Pro­tein Bar Ma­x­sport

15. Bubo

Majú naj­lep­šie zá­jazdy po ce­lom svete, od tých od­dy­cho­vých až po tie ad­re­na­lí­no­vané. O všetko sa po­sta­rajú a ich služby sú na­ozaj na úrovni.

14925657_10154766918443933_6998257332817348398_n

foto: FB Bubo

16. Jem iné

Oce­ňu­jeme ich pre ich kurzy va­re­nia, ktoré sú iné a sú su­per. Na­učia ťa, ako va­riť zdravo, ale na­vyše aj chutne.

14937397_1343194969023858_3392613066538943112_n

foto: FB jem iné

17. Da­nu­biana Mu­seum

Jedna z najk­raj­ších ga­lé­rií na Slo­ven­sku. Krásne pro­stre­die, vý­ni­močná vý­stava… Miesto, za ktoré sa na­ozaj ne­mu­síme han­biť. :)

12088210_10153412177658301_6418177709069384232_n

foto: FB Da­nu­biana Me­ulens­teen Art Mu­seum

18. Slo­ven­sko.Di­gi­tal

Lebo bo­jujú, aby boli di­gi­tálne služby štátu jed­no­du­ché, dá­vali zmy­sel a mali nor­málne ceny.

12314058_1659409184318747_5687587340896938027_n

foto: FB Slo­vak Di­gi­tal

19. Be­er­vana

Majú to naj­poc­ti­vej­šie pivo. Pre pi­vá­rov je toto miesto raj na zemi.

14560127_1665338673796012_3848881623846777480_o

foto: FB Be­er­vana

20. Do­uble Cross Vodka

Naša slo­ven­ská vodka, ktorú pijú ľu­dia na ce­lom svete.

413763_10150885191171086_1435642215_o

foto: FB Do­uble Cross Vodka

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: kresky.sk/star­ti­tup/http://ur­ban­mar­ket.sk/

Pridať komentár (0)