TOP 20 slovenských biznisov, ktoré to robia INAK. Gratulujeme!

Zuzana Kotuliaková / 7. decembra 2016 / Zo Slovenska

Pri­šiel ten oča­ká­vaný čas. Naša nová kam­paň „Ro­bíme to INAK“, o kto­rej sme ťa dáv­nej­šie in­for­mo­vali, sa pre­hupla do dru­hého štá­dia a my už pri­chá­dzame k sa­mot­nému oce­ňo­va­niu. Tebe chceme po­ďa­ko­vať za všetky tipy. O kaž­dom jed­nom sme uva­žo­vali a nie­ktoré z nich ur­čite náj­deš me­dzi oce­ne­nými. :) Ak ná­ho­dou svoj ob­ľú­bený pod­nik, ne­náj­deš v tomto článku, ne­zú­faj! Oce­ne­ných pod­ni­kov bude 100, tak nás sle­duj.

Pri­šiel ten oča­ká­vaný čas. Naša nová kam­paň „Ro­bíme to INAK“, o kto­rej sme ťa dáv­nej­šie in­for­mo­vali, sa pre­hupla do dru­hého štá­dia a my už pri­chá­dzame k sa­mot­nému oce­ňo­va­niu. Tebe chceme po­ďa­ko­vať za všetky tipy. O kaž­dom jed­nom sme uva­žo­vali a nie­ktoré z nich ur­čite náj­deš me­dzi oce­ne­nými. :) Ak ná­ho­dou svoj ob­ľú­bený pod­nik, ne­náj­deš v tomto článku, ne­zú­faj! Oce­ne­ných pod­ni­kov bude 100, tak nás sle­duj.

Roz­hodli sme sa, že na to pôj­deme po­stupne a každý týž­deň ti pri­ne­sieme TOP 20, ktorú oce­níme. Pod­niky sú na­ozaj z rôz­nych ka­te­gó­rií od gas­tro, eko, di­gi­tal až po ne­zis­kovky, fas­hion a tak ďa­lej. Každý je­den z týchto pod­ni­kov je uni­kát, ktorý je ino­va­tívny, a tým na­rúša za­be­hané ko­ľaje trhu. Ta­kýto pod­nik spoz­náš jed­no­du­cho. Oce­nené pod­niky budú mať ná­lepku kam­pane „Ro­bíme to INAK“ na dve­rách alebo ju budú mať umies­tenú na webe.

Asi si už po­stre­hol, že pr­vým oce­ne­ným je NO­SENE, kde sme sa vy­brali aj osobne. Celé sme to na­to­čili a vzni­kol z toho vlog, ktorý ak si ešte ná­ho­dou ne­vi­del, si mô­žeš po­zrieť aj tu:

Ale kto je zvyš­ných 19 pod­ni­kov? To zis­tíš v na­sle­du­jú­cich riad­koch, na­koľko už pre­chá­dzame k sa­mot­ným pod­ni­kom.

Wa­ki­vaky

13174047_1103133119724950_8311886856710657917_n

zdroj: FB wa­ki­vaky

Kom­pot

screen-shot-2016-12-06-at-18-18-16

foto: www.kom­pot.sk

Zoot

screen-shot-2016-12-06-at-18-22-40

zdroj: www.zoot.sk

Koun

13924838_678583162290400_6926322155548659144_n

foto: FB koun

Starý Otec

00022_00040_1342198779_183

foto: www.cu­bi­con.sk

Ma­ča­cia ka­via­reň Ma­či­nézy

12004678_1510928772564689_8707399733803186602_n

foto: FB ma­ča­cia ka­via­reň ma­či­nézy

Sy­na­góga Café

11062772_781892635242645_6204149194300768404_n

foto: FB Sy­na­góga Café

Eco­he­art

13245323_1742723715940894_7455585181953417807_n

foto: FB eco­he­art

0100 Cam­pus

14650616_1738977659701444_915731236618016191_n-1

foto: FB 0100 Cam­pus

Le­arn2Code

14657482_668597676641688_3276908289425972537_n

foto: FB Le­arn2Code

Oc­tago

14440820_708701119282653_8999927564104351130_n

foto: FB Oc­tago

Vy­stri­haj sa Slo­ven­sko

12832323_792399740903932_327136897310636549_n

foto: FB Vy­stri­haj sa Slo­ven­sko

KDRKO

14729134_1831439590470679_4956687428175166584_n

foto: FB KDRKO

Aj Ty v IT

14639785_1370491256317531_3706996159604947621_n

foto: FB Aj ty v IT

Ebe­nica Cof­fee

15577698_1550841981599575_1089883455_n

foto: Ar­chív Ebe­nica

Tuli Vaky

421072_318007884903117_2004674714_n

foto: FB Tuli Vaky

YEME Po­tra­viny

14915522_356447244689998_5510859310253050739_n

foto: FB Yeme pl­no­chutné  po­tra­viny

Expo­nea

13501936_502520063291673_2755484310981189315_n

foto: FB Expo­nea

Re­gal Bur­ger

15232107_818439868297698_2523216281303371956_n

foto: FB Re­gal Bur­ger

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: star­ti­tup.sk

Pridať komentár (0)