Ino­va­tívne pro­te­ínové dob­roty zo Slo­ven­ska zís­kali jedno z najp­res­tíž­nej­ších oce­není na svete!

Jakub Jablonický / 7. november 2016 / Business

Tak­mer každý aktívny člo­vek sa skôr či neskôr dostane k pro­te­ío­vej tyčinke. A Max Sport je u nás v tejto oblasti jed­notka.

Každé dva roky sa Paríž na pár dní stane pút­nic­kým mies­tom pre potra­vi­ná­rov z celého sveta. Pre­stížna výstava SIAL tento rok pri­ví­tala vyše 7 000 vysta­vo­va­te­ľov z viac ako 100 kra­jín.

V rámci výstavy sa ude­ľo­vali aj pre­stížne oce­ne­nia, ktoré sa spo­me­dzi 3 000 uchá­dza­čov poda­rilo zís­kať aj trom pro­duk­tom slo­ven­skej spo­loč­nosti Max Sport.

Kon­krétne boli oce­není v kate­gó­rii SIAL Inno­va­tion Selec­tion za svoje pro­te­ínové tyčinky Raw Paleo Pro­tein, raňaj­kové pyré Good Mor­ning a pro­te­ínové ces­to­viny Orga­nic Pro­tein Pasta vyro­bené z fazule a vody.

martin_poledna_a_peter_kulich_z_max_sportu

foto: archív Max Sport

Pro­te­ínové tyčinky a fazu­ľové ces­to­viny zís­kali aj titul Today’s Trend, ktorý sa ude­ľuje potra­vi­nám naj­lep­šie odzr­kad­ľu­jú­cim sve­tové potra­vi­nár­ske trendy.

Oce­ne­nia na SIAL-i by sme mohli pri­rov­nať k zisku Oscara v potra­vi­nár­stve. Mimo­riadne nás tešia, pre­tože nás to utvr­dzuje v tom, že ino­vá­cie, ktoré v oblasti funkč­ných pro­duk­tov pri­ná­šame, sú inšpi­rá­ciou pre celý svet,“ pove­dal pre TREND jeden z ľudí sto­ja­cich za úspe­chom Max Sportu Peter Kulich.

14102548_694168894066112_8118478138715465347_n

foto: FB/Max Sport, advan­ced nut­ri­tion

Nie je to pri tom prvý­krát, čo pro­dukty Max Sport zís­kali toto pre­stížne oce­ne­nie. V roku 2014 zabo­do­vali šej­kom Pro­tein Shake a sla­nou tyčin­kou Veg­gie Pro­tein.

Spo­loč­nosť vznikla už v roku 2005, no pre­lom nastal v roku 2010. Vtedy ju totiž od pôvod­ného zakla­da­teľa pre­brali Peter Kulich a Mar­tin Poledna.

Odvtedy sa tyčinky Max Sport vypra­co­vali na najp­re­dá­va­nej­šie pro­te­ínové snacky na Slo­ven­sku. Za ich úspe­chom bez­po­chyby stojí okrem ino­va­tív­neho prí­stupu a ochoty skú­šať sve­tové trendy aj vysoká kva­lita pro­duk­tov.

14372303_704298236386511_9216196634488092563_o

foto: FB/Max Sport, advan­ced nut­ri­tion

Pri vývoji svo­jich výrob­kov spo­loč­nosť spo­lu­pra­cuje s diag­nos­tic­kým cen­trom SPORT DIAG a Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou. Tie im pomá­hajú vytvo­riť pro­dukty, ktoré naozaj fun­gujú.

Ich snacky nie sú plné cukru ani rôz­nych pochyb­ných prí­sad. Pou­ží­vajú iba naj­kva­lit­nej­šie lokálne alebo európ­ske suro­viny a vyrá­bajú v jed­nej z naj­mo­der­nej­ších pre­vá­dzok na Slo­ven­sku.

Výsled­kom sú pro­dukty, ktoré majú poten­ciál kon­ku­ro­vať aj tým naj­lep­ším na svete. Max Sport úspešne vyváža už do 36 kra­jín a tento rok plá­nujú dis­tri­bú­ciu roz­ší­riť do 7 ďal­ších kra­jín. V roku 2015 firma dosiahla tržby 4 135 385 eur, z čoho dve tre­tiny pochá­dzali zo zahra­ni­čia.

13925327_681075372042131_6965578515854415357_n

foto: FB/Max Sport, advan­ced nut­ri­tion

Ako líder na trhu si kla­dieme za svoje posla­nie napo­má­hať pri vytvá­raní pod­mie­nok aj pre ostatné ino­va­tívne domáce firmy, ktoré majú záu­jem expor­to­vať. Radi by sme preto pod­po­rili spo­lo­čen­skú dis­ku­siu, ktorá pod­nieti výraz­nej­šiu pomoc aj zo strany štátu pri pre­sa­dzo­vaní sa v zahra­ničí, tak ako je to štan­dar­dom v iných kra­ji­nách. Sme pre­sved­čení o tom, že by táto pomoc výrazne pomohla nie­len zvi­di­teľ­niť Slo­ven­sko v zahra­ničí, ale pri­niesla by aj eko­no­mické bene­fity pre našu kra­jinu, ktorá má veľa šikov­ných ľudí s dob­rými nápadmi a uži­toč­nými pod­ni­ka­teľ­skými plánmi,“ pove­dal Peter Kulich pre por­tál egoodwill.sk.

Či už si zarytý raw vegán, alebo ti pri slo­vách glu­ten-free a paleo naska­kuje stu­dený pot, určite doká­žeš oce­niť kva­lit­ných slo­ven­ských výrob­cov. A Max Sport medzi nich určite patrí.

untitled-2

foto: maxsportnutrtion.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív Max Sport / maxsportnutrition.com/Max Sport, advan­ced nut­ri­tion

Pridať komentár (0)