Star­ti­tup ti pomôže dospieť!

Redakcia / 9. februára 2015 / Zo Slovenska

Hrdin­stvo sa nedá naučiť. Hrdi­nom sa musíš naro­diť! Star­ti­tup roz­ši­ruje svoje rady a hľadá možno práve teba! Dáme ti mož­nosť načuc­hnúť do sveta star­tu­pov a ino­vá­cií.

Star­ti­tup ti ponúka jedi­nečnú šancu odha­liť v sebe hrdinu. Hľa­dáme nového Clarka Kenta, ktorý sa vie vynájsť v kaž­dej situ­ácii a zau­jíma o star­tupy, ino­vá­cie či tech­no­ló­gie. Okrem riad­kov v živo­to­pise zís­kaš aj pre­hlad o naj­nov­ších star­tu­poch, kávu zadara a prácu v super kolek­tíve. Nepre­meš­kaj šancu a odstart(itup)uj svoju kari­éru s nami. Napíš na info@startitup.sk prečo práve ty máš byť tým vyvo­le­ným. Posledné dve miesta na interns­hip čakajú možno práve na teba.

Čo ponú­kame: U nás ťa čaká sladká odmena ;)

Pridať komentár (0)