Star­ti­tup ti pomô­že dospieť!

Redakcia / 9. februára 2015 / Zo Slovenska

Hrdin­stvo sa nedá naučiť. Hrdi­nom sa musíš naro­diť! Star­ti­tup roz­ši­ru­je svo­je rady a hľa­dá mož­no prá­ve teba! Dáme ti mož­nosť načuc­hnúť do sve­ta star­tu­pov a ino­vá­cií.

Star­ti­tup ti ponú­ka jedi­neč­nú šan­cu odha­liť v sebe hrdi­nu. Hľa­dá­me nové­ho Clar­ka Ken­ta, kto­rý sa vie vynájsť v kaž­dej situ­ácii a zau­jí­ma o star­tu­py, ino­vá­cie či tech­no­ló­gie. Okrem riad­kov v živo­to­pi­se zís­kaš aj pre­hlad o naj­nov­ších star­tu­poch, kávu zada­ra a prá­cu v super kolek­tí­ve. Nepre­meš­kaj šan­cu a odstart(itup)uj svo­ju kari­é­ru s nami. Napíš na [email protected] pre­čo prá­ve ty máš byť tým vyvo­le­ným. Posled­né dve mies­ta na interns­hip čaka­jú mož­no prá­ve na teba.

Čo ponú­ka­me: U nás ťa čaká slad­ká odme­na ;)

Pridať komentár (0)