Star­ti­tup ti pri­ná­ša na kom­plet­ku vir­tu­ál­nu MAKE IT DIGI­TAL CON­FE­REN­CE, kto­rá ťa nakop­ne pod­ni­kať

Zuzana Kotuliaková / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Opäť je tu kon­fe­ren­cia z diel­ne Digi­tal Mar­ke­ting Club. Po úspeš­nej jar­nej kon­fe­ren­cii Make IT Digi­tal — Tren­dy v onli­ne mar­ke­tin­gu pri­chá­dza Make IT Digi­tal Inter­na­ti­onal Vir­tu­al Con­fe­ren­ce — Sup­port for e-busi­ness in V4 coun­tries.

Cie­ľom kon­fe­ren­cie je vytvo­riť onli­ne plat­for­mu pre malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí chcú expan­do­vať do oko­li­tých kra­jín V4. Na svo­je si prí­du aj štu­den­ti, „ešte nepod­ni­kav­ci“ a všet­ci nad­šen­ci onli­ne mar­ke­tin­gu, kto­rí majú chuť sa vzde­lá­vať v naj­nov­ších tren­doch e-busi­ness a mar­ke­tin­gu. Všet­ci budú môcť zís­kať rady a nápa­dy pre svo­je budú­ce pod­ni­ka­nie a expan­ziu na oko­li­té trhy. Zväč­šiť slo­ven­ský trh o maďar­ský, poľ­ský či čes­ký znie super, nie?

Ďal­šie plus je mož­nosť klásť otáz­ky pria­mo mar­ke­tin­go­vým odbor­ní­kom. Na kon­fe­ren­cii budú pre­be­ra­né elek­tro­nic­ké nástro­je na pod­po­ru pod­ni­ka­nia, tren­dy onli­ne mar­ke­tin­gu a tiež ich práv­ne, mar­ke­tin­go­vé a eko­no­mic­ké špe­ci­fi­ká a mno­ho ďal­šie­ho!

Naj­väč­šou bom­bou je, že celý event zor­ga­ni­zo­va­li ešte len štu­den­ti Fakul­ty mana­ge­men­tu UK

Tešiť sa môžeś na spík­rov z kra­jín V4 a z TOP spo­loč­nos­tí ako Goog­le, Etar­get, Riesenia.com, Adbee Digi­tal, Blo­om Net a NewDo­or, od kto­rých môžeš nasať know-how. Vedo­mos­tí nikdy nie je dosť a tie­to ti môžu dosť pomôcť v začiat­koch pod­ni­ka­nia. Sta­čí sa pohodl­ne usa­diť doma, v auto­bu­se či kan­ce­lá­rií, dať si kávu, spra­viť si relax a nasať rady od busi­ness líd­rov. A za tie­to vedo­mos­ti nemu­siš ani zapla­tiť. Celá kon­fe­ren­cia je úpl­ne zadar­mo.

14485124_1113631582064785_6968781716280122938_n

A teraz tie naj­pod­stat­nej­šie info…

Kedy?

V stre­du 12.10.2016, 13:00 – 18:00

Kde?

Kon­fe­ren­cia bude onli­ne. Je mož­né sa pri­po­jiť aj z domu, z prá­ce, z PC aj mobi­lu.

Čo?

Hlav­né témy:

  • Glo­bal trends in Onli­ne mar­ke­ting
  • Digi­tal mar­ke­ting tools from Goog­le
  • Suc­cess sto­ry: Expan­ding to other coun­tries
  • Step by step to grow your pro­fits
  • E-busi­ness trends in Slo­va­kia, Czech, Hun­ga­ry, Poland

Jazyk?

English, ale nemaj oba­vy, urči­te to zvlád­neš.

Regis­trá­cia?

TU: www.makeitdigital.sk

Aktu­ál­ne info? 

Sle­duj Digi­tal Mar­ke­ting Club event: https://www.facebook.com/events/409088425882076/

Pridať komentár (0)