Star­ti­tup ti pri­náša na kom­pletku vir­tu­álnu MAKE IT DIGI­TAL CON­FE­RENCE, ktorá ťa nakopne pod­ni­kať

Zuzana Kotuliaková / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Opäť je tu kon­fe­ren­cia z dielne Digi­tal Mar­ke­ting Club. Po úspeš­nej jar­nej kon­fe­ren­cii Make IT Digi­tal — Trendy v online mar­ke­tingu pri­chá­dza Make IT Digi­tal Inter­na­ti­onal Vir­tual Con­fe­rence — Sup­port for e-busi­ness in V4 coun­tries.

Cie­ľom kon­fe­ren­cie je vytvo­riť online plat­formu pre malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí chcú expan­do­vať do oko­li­tých kra­jín V4. Na svoje si prídu aj štu­denti, „ešte nepod­ni­kavci“ a všetci nad­šenci online mar­ke­tingu, ktorí majú chuť sa vzde­lá­vať v naj­nov­ších tren­doch e-busi­ness a mar­ke­tingu. Všetci budú môcť zís­kať rady a nápady pre svoje budúce pod­ni­ka­nie a expan­ziu na oko­lité trhy. Zväč­šiť slo­ven­ský trh o maďar­ský, poľ­ský či český znie super, nie?

Ďal­šie plus je mož­nosť klásť otázky priamo mar­ke­tin­go­vým odbor­ní­kom. Na kon­fe­ren­cii budú pre­be­rané elek­tro­nické nástroje na pod­poru pod­ni­ka­nia, trendy online mar­ke­tingu a tiež ich právne, mar­ke­tin­gové a eko­no­mické špe­ci­fiká a mnoho ďal­šieho!

Naj­väč­šou bom­bou je, že celý event zor­ga­ni­zo­vali ešte len štu­denti Fakulty mana­ge­mentu UK

Tešiť sa môžeś na spík­rov z kra­jín V4 a z TOP spo­loč­ností ako Google, Etar­get, Riesenia.com, Adbee Digi­tal, Bloom Net a NewDoor, od kto­rých môžeš nasať know-how. Vedo­mostí nikdy nie je dosť a tieto ti môžu dosť pomôcť v začiat­koch pod­ni­ka­nia. Stačí sa pohodlne usa­diť doma, v auto­buse či kan­ce­lá­rií, dať si kávu, spra­viť si relax a nasať rady od busi­ness líd­rov. A za tieto vedo­mosti nemu­siš ani zapla­tiť. Celá kon­fe­ren­cia je úplne zadarmo.

14485124_1113631582064785_6968781716280122938_n

A teraz tie naj­pod­stat­nej­šie info…

Kedy?

V stredu 12.10.2016, 13:00 – 18:00

Kde?

Kon­fe­ren­cia bude online. Je možné sa pri­po­jiť aj z domu, z práce, z PC aj mobilu.

Čo?

Hlavné témy:

  • Glo­bal trends in Online mar­ke­ting
  • Digi­tal mar­ke­ting tools from Google
  • Suc­cess story: Expan­ding to other coun­tries
  • Step by step to grow your pro­fits
  • E-busi­ness trends in Slo­va­kia, Czech, Hun­gary, Poland

Jazyk?

English, ale nemaj obavy, určite to zvlád­neš.

Regis­trá­cia?

TU: www.makeitdigital.sk

Aktu­álne info? 

Sle­duj Digi­tal Mar­ke­ting Club event: https://www.facebook.com/events/409088425882076/

Pridať komentár (0)