STAR­TUP ROMA­NIA ALE­BO AJ V RUMUN­SKU TO ŽIJE.

Frantíšek Borsík / 17. decembra 2014 / Lifehacking

Dru­há časť: Rumun­sko čas­to spá­ja­me s nie prá­ve licho­ti­vý­mi veca­mi, ako sú naprí­klad sku­pi­ny nepris­pô­so­bi­vých Rómov kto­rí robia prob­lé­my v Anglic­ku a v iných kra­ji­nách na zápa­de.

Kaž­dý dnes pou­ží­va kon­takt­né for­mu­lá­re, však? Na webo­vých strán­kach, na blo­goch, vša­de, kam sa pozrie­me. Star­tup 123Con­tact­Form si to uve­do­mil a pri­šiel s pit­chom kto­rý hovo­rí: “Vytvor HTML, kon­takt­né, emai­lo­vé, regis­trač­né a aké­koľ­vek for­mu­lá­re tak ľah­ko, ako napo­čí­taš 1 – 2-3!” Znie to dob­re, že?

V dobe NSA, CIA, SIS a iných “3-pís­men­ko­vých skra­tiek” kto­ré nám číta­jú emai­ly, SMS a počú­va­jú, čo hovo­rí­me mami­ne pri víken­do­vých tele­fo­ná­toch, sa do pop­re­dia stá­le viac a viac dostá­va pojem slo­bo­dy a neut­ra­li­ty. Špe­ciál­ne na inter­ne­te. CyberG­host sa roz­hod­li túto otáz­ku rie­šiť svo­jou bez­peč­nou VPN-kou. Ponú­ka­jú rie­še­nie pre Andro­id, iOS, App­le OSX i Win­do­ws a Linux. A dokon­ca akcep­tu­jú aj plat­by v bit­co­inoch! Momen­tál­ne pre­kro­či­li 3,5 mili­ó­na pla­tia­cich zákaz­ní­kov a ich základ­ňa rých­lo ras­tie.

Cloud-Pre­ss je na dru­hej stra­ne jed­no­du­chý nástroj z dlhé­ho zozna­mu rie­še­ní na ľah­kú tvor­bu webo­vých strá­nok bez nut­nos­ti “kóde­nia”. Face­rig je zasa zau­jí­ma­vá hrač­ka, kto­rá umož­ní komu­koľ­vek s web kame­rou “ste­les­niť sa” (á la nefy­zic­ký, vir­tu­ál­ny Ava­tar) do ani­mo­va­nej posta­vy.

Food Deli­ve­ry dnes letí, no Glo­ria­Fo­od sa roz­hod­li rie­šiť ser­vis pre dru­hú stra­nu min­ce — reštau­rá­cie . Reštau­rá­cia tak môže dostá­vať ins­tant­né push-sprá­vy s nový­mi objed­náv­ka­mi naprieč všet­ký­mi zaria­de­nia­mi — od počí­ta­ča až po smart­fón.

Mar­ke­tio úto­čí so svo­jím “Local mar­ket beco­me glo­bal”. Ide o plat­for­mu, na kto­rej sa zdru­žu­je pre­daj a nákup ruč­ne vyrá­ba­ných, domá­cich, prí­rod­ných a vin­ta­ge vecí. Čiže, nie­len hips­te­ri si tam prí­du na svo­je.

Baví vás UI, UX a iné slo­víč­ka kom­bi­nu­jú­ce prv­ky ako “pou­ží­va­teľ”, “záži­tok” a podob­ne? Tak sa urči­te pozri­te na pro­dukt od star­tu­pu moqups. Pitch? Nech sa páči: “Moqups je šikov­ná HTM­L5 apli­ká­cia pou­ži­teľ­ná na vytvá­ra­nie wiref­ra­mov, moc­ku­pov ale­bo UI kon­cep­tov, pro­to­ty­pov — ale­bo ako­koľ­vek to už volá­te.

Ešte spo­me­niem TIN­TAG čo je ďal­šia variá­cia na “stra­te­né a náj­de­né”. [M1] Malo by ísť o prvý vyhľa­dá­va­cí sys­tém s “neko­neč­nou” (čítaj dobí­ja­teľ­nou) baté­ri­ou.

Viac zau­jí­ma­vých star­tu­pov z Rumun­ska náj­de­te na lin­koch vyš­šie. Na záver sa však ešte dot­knem nie­koľ­kých vše­obec­ných tém, kto­ré nás doma, v srd­ci Euró­py trá­pia.

Keď som sa pýtal líd­rov rumun­ské­ho star­tup eko­sys­té­mu na to, čo majú a čo im chý­ba, dozve­del som sa, že do urči­tej mie­ri sú na tom podob­ne ako my na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­li­ke. Máme tu veľa šikov­ných a tech­nic­ky zdat­ných ľudí. Ale nevie­me sa pre­dať. Sko­ro kaž­dý star­tup sní­va o tom, ako pôj­de do “Val­ley”, ako to vyšká­lu­je. No čas­to plyt­vá svoj čas, svo­je schop­nos­ti a penia­ze inves­to­ra na pro­dukt, kto­rý nemá zmy­sel (už spo­mí­na­né nahá­ňa­nie mýtic­ké­ho lep­šie­ho Face­bo­oku v inej far­bič­ke). Star­tu­py v Rumun­sku (a tak isto i u nás) tvr­dia, že nema­jú čas na nič iné, iba na vývoj pro­duk­tu. Nema­jú čas na mar­ke­ting, na poriad­ny pre­daj a ani na roz­voj biz­ni­su. A pri­tom tie­to tri (a pár ďal­ších vecí) tvo­ria mini­mál­ne 50% (sic!), ak nie náho­dou aj viac, z celé­ho poten­ciál­ne­ho úspe­chu .

VC a angel inves­to­ri vo vše­obec­nos­ti — odpus­tia, lebo nene­chá­me nit­ku suchú ani na nich. [M2] Stret­ne­te typic­ké VC-čko (u nás i vo sve­te) a spý­ta­te sa, čo potre­bu­je. Kla­sic­ká odpo­veď špe­ciál­ne v kra­ji­ne so situ­áci­ou, ako je tá naša (tj. pre­tlak kapi­tá­lu, nedos­ta­tok kva­lit­ných star­tu­pov, atď.) bude DEAL FLOW. To, že je u nás bied­na, je jas­né. Všet­kým “wan­na­be” pod­ni­ka­te­ľom, star­tu­pom a kaž­dé­mu, kto chce začať nie­čo nové, odka­zu­jem v mene inves­to­rov: PENIA­ZE TU SÚ, JE ICH TU DOKON­CA VEĽA!!! Aku­rát chý­ba kva­li­ta, do kto­rej by moh­li byť inves­to­va­né.

Ale páni a dámy [M3] zabú­da­jú, že na to, aby tú kva­li­tu dosta­li, sa musia najprv v rám­ci hes­la “daj pred­tým, ako dosta­neš” učiť, učiť… a učiť. To zna­me­ná uro­biť naprí­klad aj takú “šia­le­nú” vec ako Brad Feld a mno­hí ďal­ší TOP ľudia z toh­to pro­stre­dia, a to byť dostup­ní. To zna­me­ná naprí­klad uvoľ­niť pár hodín zo svoj­ho 50 – 80 hodi­no­vé­ho pra­cov­né­ho týžd­ňa a dať ich k dis­po­zí­cii ľuďom, kto­rí ich budú chcieť stret­núť, “pitch-núť” svoj pod­ni­ka­teľ­ský nápad ale­bo tie voľ­né hodi­ny môžu strá­viť napr. pred­náš­kou vždy na inej vyso­kej ško­le, v inom inku­bá­to­re či cowor­kin­gu.

Že som šia­le­ný a neviem ako to cho­dí a že vy nemá­te čas?!? Hou­by! Ak nie­kto spra­vu­je 5 – 50-krát viac peňa­zí ako vy a má násled­ne i úmer­ne viac sta­ros­tí a prob­lé­mov, a pred­sa je schop­ný robiť také­to vyučo­va­nie a dví­ha­nie úrov­ne (dokon­ca v tak vyspe­lom star­tup eko­sys­té­me, akým je v Sili­con Val­ley), tak jed­no­du­cho MUSI­TE AJ VY. Odmiet­ni­te tie­to veci robiť, náj­di­te si svo­je výho­vor­ky a násled­ne čakaj­te a čakaj­te na ten poriad­ny deal flow. Good luck .-)

Milé star­tu­py, pod­ni­ka­te­lia, ľudia, čo uva­žu­je­te, že začne­te nie­čo robiť, pre­čí­taj­te si nasle­dov­ný prís­pe­vok, kto­rý má poten­ciál pomôcť vám pocho­piť váš­ho VC člo­ve­ka. 

A áno, trá­pia sa s vami. Radi by inves­to­va­li. No na to, aby tak moh­li uro­biť, čaká nás (a ich) s vami VEĽA prá­ce!

Chce­te začať MAKAŤ? Nech sa páči, naj­lep­ším mož­ným začiat­kom (a ZADAR­MO) je jed­no­znač­ne séria How to Start a Star­tup od Sama Alt­ma­na a Pete­ra Thie­la zo Stan­for­du.

V ďal­ších postoch sa plá­nu­jem pozrieť naprí­klad aj na Star­tup Chi­le, inak zva­ný Číl­sky zázrak.

Ďaku­jem za pozor­nosť.

Pridať komentár (0)