STAR­TUP ROMA­NIA ALEBO AJ V RUMUN­SKU TO ŽIJE.

Frantíšek Borsík / 17. decembra 2014 / Startupy

Druhá časť: Rumun­sko často spá­jame s nie práve licho­ti­vými vecami, ako sú naprí­klad sku­piny nepris­pô­so­bi­vých Rómov ktorí robia prob­lémy v Anglicku a v iných kra­ji­nách na západe.

Každý dnes pou­žíva kon­taktné for­mu­láre, však? Na webo­vých strán­kach, na blo­goch, všade, kam sa pozrieme. Star­tup 123Con­tact­Form si to uve­do­mil a pri­šiel s pit­chom ktorý hovorí: “Vytvor HTML, kon­taktné, emai­lové, regis­tračné a aké­koľ­vek for­mu­láre tak ľahko, ako napo­čí­taš 1 – 2-3!” Znie to dobre, že?

V dobe NSA, CIA, SIS a iných “3-pís­men­ko­vých skra­tiek” ktoré nám čítajú emaily, SMS a počú­vajú, čo hovo­ríme mamine pri víken­do­vých tele­fo­ná­toch, sa do pop­re­dia stále viac a viac dostáva pojem slo­body a neut­ra­lity. Špe­ciálne na inter­nete. CyberG­host sa roz­hodli túto otázku rie­šiť svo­jou bez­peč­nou VPN-kou. Ponú­kajú rie­še­nie pre Android, iOS, Apple OSX i Win­dows a Linux. A dokonca akcep­tujú aj platby v bit­co­inoch! Momen­tálne pre­kro­čili 3,5 mili­óna pla­tia­cich zákaz­ní­kov a ich základňa rýchlo ras­tie.

Cloud-Press je na dru­hej strane jed­no­du­chý nástroj z dlhého zoznamu rie­šení na ľahkú tvorbu webo­vých strá­nok bez nut­nosti “kóde­nia”. Face­rig je zasa zau­jí­mavá hračka, ktorá umožní komu­koľ­vek s web kame­rou “ste­les­niť sa” (á la nefy­zický, vir­tu­álny Ava­tar) do ani­mo­va­nej postavy.

Food Deli­very dnes letí, no Glo­ria­Food sa roz­hodli rie­šiť ser­vis pre druhú stranu mince — reštau­rá­cie . Reštau­rá­cia tak môže dostá­vať ins­tantné push-správy s novými objed­náv­kami naprieč všet­kými zaria­de­niami — od počí­tača až po smart­fón.

Mar­ke­tio útočí so svo­jím “Local mar­ket become glo­bal”. Ide o plat­formu, na kto­rej sa zdru­žuje pre­daj a nákup ručne vyrá­ba­ných, domá­cich, prí­rod­ných a vin­tage vecí. Čiže, nie­len hips­teri si tam prídu na svoje.

Baví vás UI, UX a iné slo­víčka kom­bi­nu­júce prvky ako “pou­ží­va­teľ”, “záži­tok” a podobne? Tak sa určite pozrite na pro­dukt od star­tupu moqups. Pitch? Nech sa páči: “Moqups je šikovná HTML5 apli­ká­cia pou­ži­teľná na vytvá­ra­nie wiref­ra­mov, moc­ku­pov alebo UI kon­cep­tov, pro­to­ty­pov — alebo ako­koľ­vek to už voláte.

Ešte spo­me­niem TIN­TAG čo je ďal­šia variá­cia na “stra­tené a náj­dené”. [M1] Malo by ísť o prvý vyhľa­dá­vací sys­tém s “neko­neč­nou” (čítaj dobí­ja­teľ­nou) baté­riou.

Viac zau­jí­ma­vých star­tu­pov z Rumun­ska náj­dete na lin­koch vyš­šie. Na záver sa však ešte dot­knem nie­koľ­kých vše­obec­ných tém, ktoré nás doma, v srdci Európy trá­pia.

Keď som sa pýtal líd­rov rumun­ského star­tup eko­sys­tému na to, čo majú a čo im chýba, dozve­del som sa, že do urči­tej mieri sú na tom podobne ako my na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­like. Máme tu veľa šikov­ných a tech­nicky zdat­ných ľudí. Ale nevieme sa pre­dať. Skoro každý star­tup sníva o tom, ako pôjde do “Val­ley”, ako to vyšká­luje. No často plytvá svoj čas, svoje schop­nosti a peniaze inves­tora na pro­dukt, ktorý nemá zmy­sel (už spo­mí­nané nahá­ňa­nie mýtic­kého lep­šieho Face­bo­oku v inej far­bičke). Star­tupy v Rumun­sku (a tak isto i u nás) tvr­dia, že nemajú čas na nič iné, iba na vývoj pro­duktu. Nemajú čas na mar­ke­ting, na poriadny pre­daj a ani na roz­voj biz­nisu. A pri­tom tieto tri (a pár ďal­ších vecí) tvo­ria mini­málne 50% (sic!), ak nie náho­dou aj viac, z celého poten­ciál­neho úspe­chu .

VC a angel inves­tori vo vše­obec­nosti — odpus­tia, lebo nene­cháme nitku suchú ani na nich. [M2] Stret­nete typické VC-čko (u nás i vo svete) a spý­tate sa, čo potre­buje. Kla­sická odpo­veď špe­ciálne v kra­jine so situ­áciou, ako je tá naša (tj. pre­tlak kapi­tálu, nedos­ta­tok kva­lit­ných star­tu­pov, atď.) bude DEAL FLOW. To, že je u nás biedna, je jasné. Všet­kým “wan­nabe” pod­ni­ka­te­ľom, star­tu­pom a kaž­dému, kto chce začať niečo nové, odka­zu­jem v mene inves­to­rov: PENIAZE TU SÚ, JE ICH TU DOKONCA VEĽA!!! Aku­rát chýba kva­lita, do kto­rej by mohli byť inves­to­vané.

Ale páni a dámy [M3] zabú­dajú, že na to, aby tú kva­litu dostali, sa musia najprv v rámci hesla “daj pred­tým, ako dosta­neš” učiť, učiť… a učiť. To zna­mená uro­biť naprí­klad aj takú “šia­lenú” vec ako Brad Feld a mnohí ďalší TOP ľudia z tohto pro­stre­dia, a to byť dostupní. To zna­mená naprí­klad uvoľ­niť pár hodín zo svojho 50 – 80 hodi­no­vého pra­cov­ného týždňa a dať ich k dis­po­zí­cii ľuďom, ktorí ich budú chcieť stret­núť, “pitch-núť” svoj pod­ni­ka­teľ­ský nápad alebo tie voľné hodiny môžu strá­viť napr. pred­náš­kou vždy na inej vyso­kej škole, v inom inku­bá­tore či cowor­kingu.

Že som šia­lený a neviem ako to chodí a že vy nemáte čas?!? Houby! Ak nie­kto spra­vuje 5 – 50-krát viac peňazí ako vy a má následne i úmerne viac sta­rostí a prob­lé­mov, a predsa je schopný robiť takéto vyučo­va­nie a dví­ha­nie úrovne (dokonca v tak vyspe­lom star­tup eko­sys­téme, akým je v Sili­con Val­ley), tak jed­no­du­cho MUSITE AJ VY. Odmiet­nite tieto veci robiť, náj­dite si svoje výho­vorky a následne čakajte a čakajte na ten poriadny deal flow. Good luck .-)

Milé star­tupy, pod­ni­ka­te­lia, ľudia, čo uva­žu­jete, že začnete niečo robiť, pre­čí­tajte si nasle­dovný prís­pe­vok, ktorý má poten­ciál pomôcť vám pocho­piť vášho VC člo­veka. 

A áno, trá­pia sa s vami. Radi by inves­to­vali. No na to, aby tak mohli uro­biť, čaká nás (a ich) s vami VEĽA práce!

Chcete začať MAKAŤ? Nech sa páči, naj­lep­ším mož­ným začiat­kom (a ZADARMO) je jed­no­značne séria How to Start a Star­tup od Sama Alt­mana a Petera Thiela zo Stan­fordu.

V ďal­ších postoch sa plá­nu­jem pozrieť naprí­klad aj na Star­tup Chile, inak zvaný Číl­sky zázrak.

Ďaku­jem za pozor­nosť.

Pridať komentár (0)