STAR­TUP SUM­MIT: Počas dvoch dní spojí star­tupy, kor­po­ráty a mestá

Nikola Brehová / 7. septembra 2016 / Startupy

V sep­tem­bri sa v Prahe usku­toční už piaty roč­ník STAR­TUP SUM­MITU. Ide o kon­fe­ren­ciu, kto­rej sa zúčast­ňujú kľú­čové osob­nosti star­tu­pov a biz­nisu. Tento rok bude trvať dva dni. 

STAR­TUP SUM­MIT sa usku­toční 26.-27.9.2016 v City Tower na Pan­kráci. Mode­rá­to­rom bude Mar­tin Vese­lov­ský, rov­nako ako minulý rok. STAR­TUP DEŇ bude veno­vaný pre­po­je­niu star­tu­pov, inves­to­rov a kor­po­rát­neho sek­toru. SMAR­TUP DEŇ sa bude veno­vať imple­men­tá­cii smart cities tech­no­ló­gií, ktoré skva­lit­ňujú život v mes­tách.

FB_SS_visual

Cie­ľom toh­to­roč­ných kon­fe­ren­cií je naštar­to­va­nie a pre­hĺbe­nie spo­lu­práce medzi star­tupmi, kor­po­rá­ciami, ale aj mes­tami. Okrem key­note pred­ná­šok čaká účast­ní­kov aj star­tup výstava, speed-networ­king a večerná after­party,” vyjad­ril sa zástupca hlav­ného uspo­ria­da­teľa tyinternety.cz Ondřej Hoza.

Star­tup Sum­mit pri­chá­dza s dlho­do­bou víziou, a to vykro­če­ním z hra­níc čes­kého trhu, preto sa bude jedna z tém bude veno­vať budo­va­niu mediál­neho obrazu star­tu­pov a fun­go­va­niu čes­kých a sve­to­vých médií. Ďal­šie témy, ktoré majú pomôcť pre­kro­čiť tieto hra­nice, sa budú veno­vať napo­je­niu na inves­to­rov, ktorí sa nachá­dzajú medzi spík­rami aj medzi hos­ťami.

STARTUPSUMMIT_web_2048px-194

Druhý deň kon­fe­ren­cie sa bude veno­vať využi­tiu ino­vá­cií vo veľ­kých čes­kých mes­tách. Napriek tomu, že pro­ces smar­ti­fi­ká­cie už začal, no star­tupy aj kor­po­ráty sa v tejto prob­le­ma­tike začí­najú orien­to­vať a hľa­dajú spô­sob, akým nad­via­zať dia­lóg s mes­tami. A to je práve cie­ľom kon­fe­ren­cie.

Mediál­nym par­tne­rom je pub­li­cis­tický video­ka­nál DVTV a hlav­ným uspo­ria­da­te­ľom je, tra­dične, ser­ver TyInternety.cz.

STARTUPSUMMIT_web_2048px-201

Celú akciu sme uspo­ria­dali tak, aby naši hos­tia mohli naplno využiť poten­ciál ino­vač­nej scény. Plá­nu­jeme využiť každú prí­le­ži­tosť na to, aby sme inšpi­ro­vali, ale ja pre­po­jili ľudí so star­tu­pov, kor­po­rá­cií, inves­to­rov, ale aj mar­ke­té­rov a vznikli nové spo­lu­práce,” dopl­nil Hoza.

Pridať komentár (0)