STAR­TUP SUM­MIT: Počas dvoch dní spo­jí star­tu­py, kor­po­rá­ty a mes­tá

Nikola Brehová / 7. septembra 2016 / Startupy

V sep­tem­bri sa v Pra­he usku­toč­ní už pia­ty roč­ník STAR­TUP SUM­MI­TU. Ide o kon­fe­ren­ciu, kto­rej sa zúčast­ňu­jú kľú­čo­vé osob­nos­ti star­tu­pov a biz­ni­su. Ten­to rok bude trvať dva dni. 

STAR­TUP SUM­MIT sa usku­toč­ní 26. – 27.9.2016 v City Tower na Pan­krá­ci. Mode­rá­to­rom bude Mar­tin Vese­lov­ský, rov­na­ko ako minu­lý rok. STAR­TUP DEŇ bude veno­va­ný pre­po­je­niu star­tu­pov, inves­to­rov a kor­po­rát­ne­ho sek­to­ru. SMAR­TUP DEŇ sa bude veno­vať imple­men­tá­cii smart cities tech­no­ló­gií, kto­ré skva­lit­ňu­jú život v mes­tách.

FB_SS_visual

Cie­ľom toh­to­roč­ných kon­fe­ren­cií je naštar­to­va­nie a pre­hĺbe­nie spo­lu­prá­ce medzi star­tup­mi, kor­po­rá­cia­mi, ale aj mes­ta­mi. Okrem key­no­te pred­ná­šok čaká účast­ní­kov aj star­tup výsta­va, spe­ed-networ­king a večer­ná after­par­ty,” vyjad­ril sa zástup­ca hlav­né­ho uspo­ria­da­te­ľa tyinternety.cz Ondřej Hoza.

Star­tup Sum­mit pri­chá­dza s dlho­do­bou vízi­ou, a to vykro­če­ním z hra­níc čes­ké­ho trhu, pre­to sa bude jed­na z tém bude veno­vať budo­va­niu mediál­ne­ho obra­zu star­tu­pov a fun­go­va­niu čes­kých a sve­to­vých médií. Ďal­šie témy, kto­ré majú pomôcť pre­kro­čiť tie­to hra­ni­ce, sa budú veno­vať napo­je­niu na inves­to­rov, kto­rí sa nachá­dza­jú medzi spík­ra­mi aj medzi hos­ťa­mi.

STARTUPSUMMIT_web_2048px-194

Dru­hý deň kon­fe­ren­cie sa bude veno­vať využi­tiu ino­vá­cií vo veľ­kých čes­kých mes­tách. Napriek tomu, že pro­ces smar­ti­fi­ká­cie už začal, no star­tu­py aj kor­po­rá­ty sa v tej­to prob­le­ma­ti­ke začí­na­jú orien­to­vať a hľa­da­jú spô­sob, akým nad­via­zať dia­lóg s mes­ta­mi. A to je prá­ve cie­ľom kon­fe­ren­cie.

Mediál­nym par­tne­rom je pub­li­cis­tic­ký video­ka­nál DVTV a hlav­ným uspo­ria­da­te­ľom je, tra­dič­ne, ser­ver TyInternety.cz.

STARTUPSUMMIT_web_2048px-201

Celú akciu sme uspo­ria­da­li tak, aby naši hos­tia moh­li napl­no využiť poten­ciál ino­vač­nej scé­ny. Plá­nu­je­me využiť kaž­dú prí­le­ži­tosť na to, aby sme inšpi­ro­va­li, ale ja pre­po­ji­li ľudí so star­tu­pov, kor­po­rá­cií, inves­to­rov, ale aj mar­ke­té­rov a vznik­li nové spo­lu­prá­ce,” dopl­nil Hoza.

Pridať komentár (0)