Star­tup vytvo­ril obno­vi­teľný vodí­kový zdroj ener­gie zo slneč­ného svetla a vody

Lýdia Repová / 19. júna 2016 / Startupy

Kali­forn­ský star­tup Hyper­So­lar a uni­ver­zite Uni­ver­sity of lowa sa poda­rilo vytvo­riť vodí­kový zdroj ener­gie. Inšpi­ro­vali sa rast­li­nami.

Kon­com mája Hyper­So­lar ohlá­sil pokrok vo vývoji tohto obno­vi­teľ­ného zdroja ener­gie a Uni­ver­zity of lowa obno­vila ročný výskum s týmto star­tu­pom. Oba týmy spo­lu­pra­cujú na tech­no­ló­gii, ktorá vyrobí čistú vodí­kovú ener­giu na základe pro­cesu podob­nému ako pri foto­syn­téze. Tento výskum by mal pomôcť zlac­niť výrobu také­hoto druhu ener­gie, keďže dote­rajší spô­sob je veľmi drahý.

Aby dosiahli oča­ká­vaný výsle­dok, vytvo­rili elek­tro­che­mické zaria­de­nie pohá­ňané slneč­nou ener­giou. Takéto zaria­de­nie sa môže ulo­žiť do akej­koľ­vek vody, od odpa­do­vej až po mor­skú. Keď zaria­de­nie zachytí slnečné lúče, začne meniť vodu na vodík, ktorý sa uloží na spô­sob baté­rie. Keď sa vodík začne meniť nas­päť na vodu, výskum­níci môžu pozbie­rať ener­giu.

cycle-large

foto: hypersolar.com

Ako to teda fun­guje?

Hyper­So­lar H2Ge­ne­ra­tor fun­guje na prin­cípe nano čas­tíc. Tie napo­dob­ňujú foto­syn­tézu. Gene­rá­tor obsa­huje solárny absor­bér, ktorý gene­ruje elek­tróny zo slneč­ného žia­re­nia a pomo­cou katód a anód pre­ne­sie elek­tróny do vodí­ko­vých mole­kúl vody. Zaria­de­nie sa skladá z reak­tora, vodí­ko­vého kom­pre­sora a vodí­ko­vého zásob­níka.

HyperSolar-Energy-889x864

foto: inhabitant.com

Hyper­So­lar sa vyjad­ril, že má v pláne skrá­tiť celý pro­ces výroby vodí­ko­vej ener­gie tak, ako aj zlac­niť celý tento pro­ces. Ener­gia, ktorú by vypro­du­ko­vali, sa môže pou­žiť do vodí­kovo pohá­ňa­ných áut, alebo ako zdroj čis­tej ener­gie. Vedúci prog­ramu Syed Mubeen pove­dal pre tlač, že vývoj sys­tému čis­tej ener­gie by bol celo­sve­to­vým prí­no­som. Prav­daže, sú si vedomí, že solárne panely či veterné tur­bíny sa už podie­ľajú na výrobe čis­tej ener­gie. Sku­toč­nou výzvou preto zostáva vytvo­riť zdroj ener­gie, ktorý by nahra­dil fosílne palivá a mohol by sa roz­ší­riť po celom svete, aj do menej roz­vi­nu­tých kra­jín.

Hyper­So­lar

Táto spo­loč­nosť sa zaoberá výro­bou obno­vi­teľ­nej ener­gie, ktorá pre­mení slnečné žia­re­nie a vodu na vodík. Na roz­diel od uhľo­vo­dí­ko­vých palív, kde sa kys­lič­ník uhľo­vo­dí­kový spolu s ostat­nými prí­me­sami vylu­čuje do vzdu­chu, vodík vytvára vodu ako jediný ved­ľajší pro­dukt.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: hypersolar.com

Pridať komentár (0)