Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava oslávi piate naro­de­niny!

Redakcia / 18. november 2015 / Tools a produktivita

Eko­no­mická uni­ver­zita v Bra­ti­slave v novem­bri zastreší ďalší roč­ník podu­ja­tia Star­tup Wee­kend, ktoré sa usku­toční v dňoch 20. — 22. 11. 2015. Počas jed­ného víkendu ponúkne účast­ní­kom mož­nosť pre­sa­diť a roz­ví­jať ich vlastné pod­ni­ka­teľ­ské nápady.

Sta­rup Wee­kend sa kaž­do­ročne koná v mes­tách po celom svete. Ide o 54 hodi­nový mara­tón, kto­rého cie­ľom je pod­pora lokál­nych pod­ni­ka­teľ­ských talen­tov. Za asis­ten­cie men­to­rov z praxe tímy vytvo­ria živo­ta­schopné a pre­zen­to­va­teľné pro­dukty. Nie­ktoré z nich sa pri tro­che šťas­tia stanú reál­nymi zará­ba­jú­cimi star­tupmi.

Účast­níci si roz­ší­ria svoje obzory, naučia sa pra­co­vať v tíme, pre­zen­to­vať, skú­sia si prácu na reál­nom pro­jekte od zada­nia až do finál­neho výstupu. Tak­tiež si odnesú veľa skú­se­ností a najmä kon­tak­tov do budúc­nosti.

Ostrie­laná pod­ni­ka­teľ­ská porota vybe­rie tri víťazné tímy, ktoré zís­kajú naj­vyš­šie hod­no­te­nie v rámci samot­ného nápadu, jeho využi­teľ­nosť v praxi a poten­ciálu dlho­do­bého roz­voja do budúc­nosti.

Záve­rečné pre­zen­tá­cie tímov budú prí­stupné širo­kej verej­nosti a k dis­po­zí­cii bude aj live stream. Radi pri­ví­tame všet­kých, ktorí sa roz­hodnú nav­ští­viť nás. Určite neoľu­tu­jete!

Tento rok nás pod­po­rili firmy ako napr. KPMG, ESET či Cro­wd­berry. Za poskyt­nu­tie pries­to­rov vďa­číme Fakulte pod­ni­ko­vého manaž­mentu Eko­no­mic­kej uni­ver­zity.

Ak ste sa ešte nezú­čast­nili žiad­neho Star­tup Wee­kend-u, teraz máte jedi­nečnú mož­nosť to zme­niť. Lís­tky si môžete zakú­piť online tu. Lís­tok na podu­ja­tie stojí 45 eur, pre štu­den­tov platí zvý­hod­nená cena 30 eur. V cene je kom­pletná strava a pitie počas celého podu­ja­tia a tričko.

Aktu­álne dia­nie a infor­má­cie ohľa­dom príp­ravy Star­tup Wee­kendu môžete sle­do­vať na našom face­bo­oku, alebo na ofi­ciál­nej webo­vej stránke.

Zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)