Star­tup­hubs — Sexi star­tu­po­vá mapa Euró­py!

Martin Faith / 7. októbra 2015 / Business

Čo je jed­ným z hlav­ný­ch dôvo­dov zaos­tá­va­nia európ­ske­ho star­tup sve­ta za tým seve­ro­ame­ric­kým? Nedos­ta­tok integ­rá­cie do väč­šie­ho cel­ku. Nie je ťaž­ké pocho­piť, že spo­lu to dotiah­ne­me ďalej. Hra­ba­nie na vlast­nom pie­soč­ku sa his­to­ric­ky nikdy nevy­pla­ti­lo. Pro­jekt Star­tup Euro­pe Club si dal za úlo­hu pre­po­jiť lokál­ne star­tup eko­sys­té­my a ako pomôc­ka k tomu má slú­žiť novos­pus­te­ná mapa Star­tup­hubs.

 

Startup Europe Club, projekt vedený Európskou komisiou, si dal za úlohu zjednotiť európsky startupový ekosystém.“ Chcú tak urobiť motiváciou startupov samotných k tomu, aby podnikli kroky ku širšej integrácií. Tá má šancu na reálny úspech až vtedy, keď bude smerovať z dola hore. Nedávno došlo k ďalšiemu kroku na ceste ku naplneniu tohoto cieľa, a to ku spusteniu vizuálnej mapy európskeho startupového sveta, nazývanú Startuphubs.

 

 

Startuphubs je zameraná na sledovanie výsledkov európskych startupov skrz mapovenie zmien v investíciach, raste profitov, vývoja zamestnanosti a iných ukazovateľov. Tieto dáta budú slúžiť ako kostra pri transformácií európskeho podnikateľského prostredia tak, aby bolo možné inovatívne myšlienky rozvíjať čo najefektívnejšie.

 

Mapa zahŕňa veľa rozličných dát a porovnaní. Momentálne obsahuje informácie o 10 európskych mestách (Berlín, Bukurešť, Brussel, Helsinky, Londýn, Madrid, Manchester, Mníchov, Paríž a Štokholm) a podľa vyjadrenia EK by malo do konca roka pribudnúť ďalších 10.

 

 

Na základe toho, čo nám dnes mapa ukazuje, vieme urobiť niekoľko pozorovaní. Napríklad, že v týchto mestách došlo k celkovému nárastu investícií do startupov o 174% medzi rokmi 2013 a 2014 (z 2,4 miliadry na 6,6 miliardy EUR). Na druhú stranu ale počet investícií ostal zhruba rovnaký. Nárast bol spôsobený rastom priemernej výšky investície. Spomedzi miest kraľuje Londýn, kde sa v tomto období raislo viac prostriedkov ako v Berlíne, Paríži a Štokholme dohromady.

 

S mapou sa dá naozaj pekne vyhrať. Nájdete na nej startupy od najväčších gigantov ako Spotify alebo Betfair až po miniatúrne projektíky, ktoré to ťahajú s jedným zamestnancom. Nemáme informácie o tom, ktoré mestá budú následovať. Dá sa ale predpokladať, že sa onedlho budeme môcť vďaka startuphubs.eu popozerať, čo všetko to vlastne u nás doma máme.

 

Pridať komentár (0)