Star­tup­hubs — Sexi star­tu­pová mapa Európy!

Martin Faith / 7. októbra 2015 / Business

Čo je jed­ným z hlav­ných dôvo­dov zaos­tá­va­nia európ­skeho star­tup sveta za tým seve­ro­ame­ric­kým? Nedos­ta­tok integ­rá­cie do väč­šieho celku. Nie je ťažké pocho­piť, že spolu to dotiah­neme ďalej. Hra­ba­nie na vlast­nom pie­sočku sa his­to­ricky nikdy nevy­pla­tilo. Pro­jekt Star­tup Europe Club si dal za úlohu pre­po­jiť lokálne star­tup eko­sys­témy a ako pomôcka k tomu má slú­žiť novos­pus­tená mapa Star­tup­hubs.

Star­tup Europe Club, pro­jekt vedený Európ­skou komi­siou, si dal za úlohu zjed­no­tiť európ­sky star­tu­pový eko­sys­tém.“ Chcú tak uro­biť moti­vá­ciou star­tu­pov samot­ných k tomu, aby pod­nikli kroky ku šir­šej integ­rá­cií. Tá má šancu na reálny úspech až vtedy, keď bude sme­ro­vať z dola hore. Nedávno došlo k ďal­šiemu kroku na ceste ku napl­ne­niu tohoto cieľa, a to ku spus­te­niu vizu­ál­nej mapy európ­skeho star­tu­po­vého sveta, nazý­vanú Star­tup­hubs.

Star­tup­hubs je zame­raná na sle­do­va­nie výsled­kov európ­skych star­tu­pov skrz mapo­ve­nie zmien v inves­tí­ciach, raste pro­fi­tov, vývoja zamest­na­nosti a iných uka­zo­va­te­ľov. Tieto dáta budú slú­žiť ako kos­tra pri trans­for­má­cií európ­skeho pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia tak, aby bolo možné ino­va­tívne myš­lienky roz­ví­jať čo naje­fek­tív­nej­šie.

Mapa zahŕňa veľa roz­lič­ných dát a porov­naní. Momen­tálne obsa­huje infor­má­cie o 10 európ­skych mes­tách (Ber­lín, Buku­rešť, Brus­sel, Hel­sinky, Lon­dýn, Mad­rid, Man­ches­ter, Mní­chov, Paríž a Štok­holm) a podľa vyjad­re­nia EK by malo do konca roka pri­bud­núť ďal­ších 10. 

Na základe toho, čo nám dnes mapa uka­zuje, vieme uro­biť nie­koľko pozo­ro­vaní. Naprí­klad, že v týchto mes­tách došlo k cel­ko­vému nárastu inves­tí­cií do star­tu­pov o 174% medzi rokmi 2013 a 2014 (z 2,4 miliadry na 6,6 miliardy EUR). Na druhú stranu ale počet inves­tí­cií ostal zhruba rov­naký. Nárast bol spô­so­bený ras­tom prie­mer­nej výšky inves­tí­cie. Spo­me­dzi miest kra­ľuje Lon­dýn, kde sa v tomto období raislo viac pros­tried­kov ako v Ber­líne, Paríži a Štok­holme dohro­mady.

S mapou sa dá naozaj pekne vyhrať. Náj­dete na nej star­tupy od naj­väč­ších gigan­tov ako Spo­tify alebo Bet­fair až po minia­túrne pro­jek­tíky, ktoré to ťahajú s jed­ným zamest­nan­com. Nemáme infor­má­cie o tom, ktoré mestá budú násle­do­vať. Dá sa ale pred­po­kla­dať, že sa one­dlho budeme môcť vďaka startuphubs.eu popo­ze­rať, čo všetko to vlastne u nás doma máme.

Pridať komentár (0)