Star­tu­pový svet má novú mapu — Star­tupB­link

Luky Gašparík Sr. / 9. januára 2015 / Startupy

Divili ste sa, prečo je na svete taký star­tu­pový boom? Keď sa pozriete na mapu od Star­tupB­link, hneď vám to bude jasné. V nej náj­dete väč­šinu star­tu­pov, co-wor­kin­gov, akce­le­rá­to­rov a inku­bá­to­rov tohto sveta.

Aj keď nikto nevie pove­dať, koľko star­tu­pov na svete reálne exis­tuje, má Star­tupB­link veľmi slušnú data­bázu star­tu­pov 67.000 a spolu s co-wor­kin­gami (200)akce­le­rá­tormi (100) to už začína byť slušný zoznam. Data­báza sa bude ešte prie­bežne určite dopĺňať a čísla budú rásť.

To čo robí Star­tupB­link jedi­neč­nou je to, že sle­duje aj jed­not­livé eko­sys­témy, čo som osobne ešte nikde nevi­del. Sle­duje jed­not­liv­cov ako Mukund Mohan, Ben Horo­witz, Ste­ven Sinofsky, Gary Vey­ner­chuk a kopa ďal­ších. Tak­tiež ponúka slušný pre­hľad fre­e­len­ce­rov. Cez jed­no­du­chý fil­ter náj­dete hneď všetko, čo potre­bu­jete.

Ďal­šia super fíčura je, že regis­tro­vané star­tupy môžu posto­vať svoje novinky, eventy, zľavy na do feedu Star­tupB­link. Na tento feed môžu dokonca pri­dá­vať aj otázky, ktoré si pre­číta celá star­tu­pová komu­nita. Podľa Co-foun­dera Eliho Davida sa každý mesiac pridá viac ako 700 sub­jek­tov, čo je slušné číslo. “Na tvorbe Star­tupB­links sme spo­lu­pra­co­vali s lokál­nymi mapami, aby sme napl­nili našu mapu s naj­re­le­van­tnej­ším obsa­hom. Do budúcna budeme s nimi aj naďa­lej spo­lu­pra­co­vať, aby sme boli stále up-to-date”.

Je síce skvelé, že sa jed­no­ra­zovo nalialo toľko obsahu do jed­nej mapy, ale naj­väč­šia výzva bude práve v tom, udr­žať celý obsah čo najak­tu­ál­nejší, čo v našom star­tup svete nebude vôbec jed­no­du­ché. Kaž­do­pádne má mapa poten­ciál byť pros­pešná pre cely star­tu­pový eko­sys­tém a budeme ju ďalej sle­do­vať.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)