Star­tupy, ktoré nedávno dostali KO

Karol Stracar / 22. júla 2015 / Tools a produktivita

Na našej stránke naj­čas­tej­šie sle­du­jeme vznik a vývoj nových star­tu­pov, ako zís­ka­vajú nových inves­to­rov a popri tom im držíme palce, aby im to vyšlo. Málo­kto, samoz­rejme okrem inves­to­rov, sa dozvie o tej menej priaz­ni­vej variante. A teraz sa pozrieme práve na ňu.

Za posledný štvrť­rok skra­cho­valo naj­me­nej 12 väč­ších star­tu­pov. Neús­pech má zväčša podob­ného vin­níka – nedos­ta­tok peňazí, nez­hody zakla­da­te­ľov, strata vízie a tak ďalej. Pozrime sa na prí­behy nie­kto­rých z nich.

GuGo

GuGo mal byť sociál­nou sie­ťou, ktorá ponú­kala pre­po­je­nie zákaz­níka so znač­kou a odpo­rú­čala uda­losti v okolí uží­va­teľa. Podľa tvor­cov idea prob­lé­mom nebola.

Ofi­ciál­nym dôvo­dom kra­chu boli „nez­hody spo­lu­za­kla­da­te­ľov a nez­vlád­nuté finan­co­va­nie“. Jeden zo zakla­da­te­ľov bol ITč­kár a druhý nie, pri­čom ITč­ká­rovi sa zdalo, že robí všetku robotu, ale stále má len polo­vičný podiel.

Rate My Spe­ech

Star­tup s náz­vom Rate My Spe­ech skú­šal pomôcť ľudom zlep­šiť ich rečový pre­jav na verej­nosti. Pou­ží­va­te­lia mohli uplo­ado­vať ich cvičné pre­javy a komu­nita im dala feed­back ako sa zdo­ko­na­liť. Sociálna sieť však musí na svoj úspech zís­kať istý počet čle­nov a Rate My Spe­ech ho nikdy nedo­sia­hol.

Nemali sme rie­še­nia na naše prob­lémy, vhodný tím, naopak ego sme mali až prí­liš veľké“, píše zakla­da­teľ Attila Szi­geti na svo­jom blogu. „Jed­no­du­cho sme mali dobrý pro­dukt, ktorý ale nebol dosť dobrý, aby zís­kal dosta­točné množ­stvo pou­ží­va­te­ľov“, dodal.

Reward Me

Išlo o ver­nostný prog­ram pre reštau­rá­cie a obchody. Mali milión v banke, ale roz­há­dzali ho, keď chceli rásť prí­liš rýchlo. „Napriek tomu, že na papieri sme mali obrov­ský úspech, tak sme zná­sil­nili náš rast a nikdy sa nám preto nepo­da­rilo ponúk­nuť sta­bilný pro­dukt, prí­padne vytvo­riť akvi­zičný sys­tém pre poten­ci­onál­nych kli­en­tov“, napí­sal zakla­da­teľ Jun Loayza vo svo­jom blogu.

Ude­sign

UDe­sign chcel umož­niť pou­ží­va­te­ľom pro­stred­níc­tvom tele­fónu vytvo­riť a následne kúpiť oble­če­nie pre ženy. „Nedr­žali sme sa našej pôvod­nej vízie a výdavky nám pre­rástli cez hlavu“, pove­dali zakla­da­te­lia. Ich spo­loč­nosť si zapla­tila drahú mar­ke­tin­govú kam­paň a chcela rásť bez zis­te­nia sku­toč­ného záujmu o ich pro­dukt.

All­my­apps

Mal to byť prvý app store pre Win­dows PC, ktorý by uľah­čil hľa­da­nie, inšta­lá­ciu a update počí­ta­čo­vého soft­véru. Znelo to pekne, ale nepo­da­rilo sa im zís­kať dosť peňazí na pokra­čo­va­nie v ceste za ich cie­ľom. „Aj keď sme sa nedos­tali tam, kam sme chceli, zís­kali sme neuve­ri­teľné množ­stvo cen­ných skú­se­ností“, hovorí CEO spo­loč­nosti, ktorý si hovorí „Thi­bauld“.

Kolos

Chcel byť prvým volan­tom na závodné hry určený pre iPady. Nápad síce zau­jí­mavý, ale ľudí jed­no­du­cho dosta­točne nezau­jal. Pop­ravde sa ani nie je čomu veľmi čudo­vať, popri štý­lo­vom a ten­kom iPade pôsobí tento veľký čierny objekt dosť nemo­torne a jeho samotná ovlá­da­teľ­nosť bola otázna. „Jed­no­du­cho to nebolo niečo, čo ľudia chceli“, pove­dal zakla­da­teľ bul­har­ský pod­ni­ka­teľ Iva­ylo Kal­bur­dz­hiev.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)