Ste pri­sta­rý na roz­beh vlast­né­ho biz­ni­su? Omyl!

Dávid Hudák / 8. novembra 2014 / Business

Mark Zuc­ker­berg síce naštar­to­val Face­bo­ok vo svo­jich devät­nás­tich, no naprí­klad taký Char­les Flint spus­til IBM, keď mu bolo 61. Je prav­da, že Mar­ko­va suc­cess sto­ry rezo­nu­je pod­stat­ne viac, no miliar­do­vý biz­nis tee­na­ge­ra spo­za dve­rí jeho inter­ná­tu sa nero­dí kaž­dý deň. 

Vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa život pod­ni­ka­te­ľa začí­na v neskor­šom veku. Prí­kla­dom je legen­dár­na návrhár­ka sva­dob­ných šiat Vera Wang, kto­rá s ich návrh­mi neza­ča­la skôr ako dovŕ­ši­la 39. rok svoj­ho živo­ta. Obdob­ne Sam Wal­ton (Wal-Mart) sa k svoj­mu core biz­ni­su dostal až v 44 rokoch. V seg­men­te star­tu­pov sto­jí za zmien­ku Dave McC­lu­re, angel inves­tor a zakla­da­teľ inku­bá­to­ra 500 Star­tups, kto­rý spra­vil vôbec svo­ju prvú inves­tí­ciu do star­tu­pu vo veku 40 rokov

Nechaj­te sa inšpi­ro­vať a pochop­te, že pokiaľ ide o zača­tie pod­ni­ka­nia v pokro­či­lom veku, člo­ve­ku síce môže chý­bať mla­dist­vá ener­gia a dra­vosť, no rok­mi nado­bud­nu­té skú­se­nos­ti so sebou pri­ná­ša­jú mno­ho­ná­sob­nú kom­pen­zá­ciu. Nasle­du­jú­ce info­gra­fi­ky sú toho dôka­zom. Zabud­ni­te na svo­je šedi­ny, šedi­ny sú cool :).

Zdroj: Businessinsider.com

Pridať komentár (0)