Ste pri­starý na roz­beh vlast­ného biz­nisu? Omyl!

Dávid Hudák / 8. novembra 2014 / Business

Mark Zuc­ker­berg síce naštar­to­val Face­book vo svo­jich devät­nás­tich, no naprí­klad taký Char­les Flint spus­til IBM, keď mu bolo 61. Je pravda, že Mar­kova suc­cess story rezo­nuje pod­statne viac, no miliar­dový biz­nis tee­na­gera spoza dverí jeho inter­nátu sa nerodí každý deň. 

Vo väč­šine prí­pa­dov sa život pod­ni­ka­teľa začína v neskor­šom veku. Prí­kla­dom je legen­dárna návrhárka sva­dob­ných šiat Vera Wang, ktorá s ich návrhmi neza­čala skôr ako dovŕ­šila 39. rok svojho života. Obdobne Sam Wal­ton (Wal-Mart) sa k svojmu core biz­nisu dostal až v 44 rokoch. V seg­mente star­tu­pov stojí za zmienku Dave McC­lure, angel inves­tor a zakla­da­teľ inku­bá­tora 500 Star­tups, ktorý spra­vil vôbec svoju prvú inves­tí­ciu do star­tupu vo veku 40 rokov

Nechajte sa inšpi­ro­vať a pochopte, že pokiaľ ide o zača­tie pod­ni­ka­nia v pokro­či­lom veku, člo­veku síce môže chý­bať mla­distvá ener­gia a dra­vosť, no rokmi nado­bud­nuté skú­se­nosti so sebou pri­ná­šajú mno­ho­ná­sobnú kom­pen­zá­ciu. Nasle­du­júce info­gra­fiky sú toho dôka­zom. Zabud­nite na svoje šediny, šediny sú cool :).

Zdroj: Businessinsider.com

Pridať komentár (0)