Stiah­ni si čes­kú app­ku a nauč sa cudzí jazyk z fil­mov

Kristína Vavrová / 18. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: mooveez.com/pexels.com

Moove­ez je pro­jekt, kto­rý spá­ja prí­jem­né s uži­toč­ným. Využi jeho prak­tic­kosť, zabav sa a zdo­ko­naľ svo­je jazy­ko­vé schop­nos­ti. 

Trá­pi ťa, že nevieš dob­re anglič­ti­nu ale­bo hoci­ja­ký iný jazyk? Ale ako sa ju efek­tív­ne naučiť tu na Slo­ven­sku bez toho, aby si nemi­nul stov­ky eur na zahra­nič­né­ho spe­ak­ra? Že síce poze­ráš zahra­nič­né fil­my, ale veľa­krát im ani za nič nero­zu­mieš? Áno, je to síce pek­né, že tam pou­ží­va­jú rôz­ne slov­né spo­je­nia, kto­ré sú efek­tív­ne v komu­ni­ká­cii, čo však z toho, že nemáš ani poňa­tia, aký pre­ne­se­ný význam nesú?

zdroj: pexels.com

Čes­ký pro­jekt Moove­ez ti koneč­ne pri­ná­ša rie­še­nie! V súčas­nos­ti je roz­ší­re­ný do tak­mer 20 kra­jín sve­ta a jed­nou z jeho veľ­kých výhod je, že pri­ná­ša fil­my bez skrá­te­ných pre­lo­že­ných titul­kov. Apli­ká­cia umož­ňu­je nie­len pasív­ny prí­jem cudzie­ho jazy­ka, ale môžeš s ním aj aktív­ne pra­co­vať – naprí­klad si vybe­rieš jed­nu vetu a samos­tat­ne si ju pre­lo­žíš ale­bo môžeš pra­co­vať s jej gra­ma­ti­kou.

zdroj: mooveez.com

Zame­ria­va sa aj na rôz­ne idi­omy či kul­túr­ne naráž­ky zod­po­ve­da­jú­ce spo­loč­nos­ti, kto­rú film zobra­zu­je (a kto­ré sú pre exter­nis­tov ťaž­ko pocho­pi­teľ­né) a dosta­neš ich vysvet­le­né v rám­ci „insigh­tov“. Fil­my sú tu roz­de­le­né na zákla­de ich jazy­ko­vej nároč­nos­ti, čiže môžeš „postu­po­vať“ z ľah­ších leve­lov do tých ťaž­ších.

zdroj: mooveez.com

Ďal­šou výho­dou apli­ká­cie je, že je len na tebe, kedy si ju pus­tíš. Vieš tak efek­tív­ne využiť ces­to­va­nie do ško­ly či prá­ce, môžeš sa pop­ri­tom zaba­viť na komé­dii či zamys­lieť nad filo­zo­fic­ký­mi otáz­ka­mi. Je to oddych spo­je­ný s uče­ním sa. Dokon­ca po jej stia­hnu­tí nepot­re­bu­ješ inter­net, čiže sa nemu­síš obá­vať rých­le­ho pre­čer­pa­nia dát.

zdroj: mooveez.com

Apli­ká­cia žne samé úspe­chy (Bri­tish Coun­cil ju v roku 2016 oce­nil v kate­gó­rii „Digi­tál­na ino­vá­cia“) a prá­ve pred­ne­dáv­nom vyšla nová iPho­ne apli­ká­cia ako doda­tok k jej iPad a Andro­id ver­zii. K tomu všet­ké­mu môžeš svo­je náku­py zdie­ľať na ďal­ších 3 zaria­de­niach, čiže sa môže­te učiť celá rodi­na. Tak čo, kupu­ješ?

zdroj: czechcrunch.com

Pridať komentár (0)