Strá­cate nervy s rekon­štruk­ciou domu? Apli­ká­cie od ENLI vám pomôžu!

Martina Stremeňová / 1. decembra 2014 / Business

Väč­šina z nás sa s tým už stretla, alebo vás to určite čaká. Pre­stavba, výstavba, oprava kuchyne, kúpelne, zaria­ďo­va­nie obý­vačky, spálne.. Neko­nečné beha­nie z obchodu do obchodu, fote­nie a porov­ná­va­nie kach­li­čiek so skrin­kami, zapi­so­va­nie roz­me­rov na papie­riky, čo aj tak stra­títe. Po čase, keď už máte konečne vybraný tovar, tak sa kuchyn­ská doska, ktorá sa hodila k vašej linke, pre­stala vyrá­bať a aj napriek tomu, že vám už je to úprimne jedno, vaša polo­vička je odhod­laná na ďalší nákupný okruh.

Teraz, keď som vo vás oži­vila všetky tie strašné spo­mienky z naku­po­va­nia, poďme sa pozrieť na to, ako ho môžte urých­liť, zefek­tív­niť a tým pádom aj ušet­riť. To, čo hľa­dáte, sa nazýva ENLI — Envi­ro­ment for life. Spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa vývo­jom soft­véru pre dizaj­no­va­nie domov a podob­ných pries­to­rov či už zvonku, alebo zvnútra. A to vrá­tane ich zobra­ze­nia na reálny poze­mok, s mož­nos­ťou výberu nábytku z pre­dajne a dokonca aj s rôz­nymi ani­má­ciami poča­sia, podľa aktu­ál­nych pred­po­vedí.

Autori pro­jektu tak­tiež zažili svoj hon na kach­ličky a tak si pove­dali, že toto sa musí dať vyrie­šiť aj inak a roz­hodli sa na to vytvo­riť nástroj, ktorý môže pou­ží­vať každý od archi­tek­tov, cez dizaj­né­rov po “oby­čaj­ných ľudí”. Výsled­ným pro­duk­tom sú dve webové apli­ká­cie, čo napo­vedá, že ide o mul­ti­plat­for­mové rie­še­nie. Stačí vám len pre­hlia­dač a prí­stup k inter­netu.

Pomo­cou apli­ká­cie Vir­tu­alC­re­a­tor si ktokoľvek na akomkoľvek počítači vytvorí vlastný dom, alebo byt, a to s kom­pletným zaria­dením od nafu­ko­vačky v bazéne po noč­nú­lampu. A keď píšem kto­koľ­vek, mys­lím tým aj počí­ta­čovo nie veľmi zdat­ných jedin­cov. Cie­ľom bolo dosiah­nuť intuitívne ovládanie a tým sa neza­me­ria­vať len na odbor­ní­kov z oblasti dizajnu, ale aj na ich zákaz­ní­kov, ktorí si teraz sami vytvo­ria vlastný model bez kúpy dra­hého prog­ramu, ktorý by sa ešte museli učiť pou­ží­vať.

Apli­ká­cia Futu­re­View vám umožní prejsť sa po vašom výtvore na reálnom pozemku. Pomo­cou GPS a kamery vám ukáže výhľad z okna budú­cej spálne. Len chy­títe tab­let do ruky a celý model sa v ňom zobrazí v kame­rou nasní­ma­nom pries­tore, pri­čom krok v reál­nom svete zna­mená krok vo vizu­ali­zá­cii. Skve­lým nápa­dom, ktorý uka­zuje, že sa v ENLI sku­točne dbá na detail, je simu­lá­cia poča­sia, ktorú apli­ká­cia vytvára na základe aktu­ál­nej pred­po­vede.

ENLI plá­nuje spo­lu­prácu s rôz­nymi pre­daj­ňami nábytku a cel­ko­vého byto­vého vyba­ve­nia. Preto, keď budete vyberať gauč do novej obývačky, budete vedieť kde presne takýto nábytok kúpite a za koľko. Alebo využite mož­nosť tvorby vlast­ného nábytku. Ak si ale nebu­dete svo­jím výtvo­rom úplne istí, jed­no­du­cho sa spo­jíte s vašim archi­tek­tom, alebo dizaj­né­rom cez video­chat integ­ro­vaný priamo v aplikácii a ten vám môže okam­žite ponúk­nuť nové alter­na­tívy, ktoré vďaka ren­de­ro­va­niu mode­lov v reálnom čase a okamžitej synch­ro­nizácii uvi­díte hneď vo svo­jom pre­hlia­dači.

Pro­jekt vzni­kol začiat­kom roka 2013 a dokonca má za sebou aj prvú inves­tí­ciu, čo značí o jeho poten­ciále. Spo­loč­nosť momen­tálne roz­bieha kam­paň na Kicks­tar­teri aby mohla dokon­čiť prvú ver­ziu apli­ká­cie. Ceny sa rôz­nia v závis­losti od času na ktorý si licen­ciu zakú­pite aj od druhu apli­ká­cie. Naprí­klad apli­ká­cia Vir­tu­alC­re­a­tor viete zakú­piť na jeden týž­ďeň až rok a jej cena sa pohy­buje od 12 eur za týž­deň po 440 eur ročne. Na dru­hej strane Futu­re­View bude spo­plat­nená za pro­jekty, nie časovo, a to od 32 eur za pro­jekt po pri­bližne 630eur za 30 pro­jek­tov.

Pro­jekt je úžas­nou ukáž­kou toho, že aj v 21. sto­ročí je stále čo ino­vo­vať, či už v zmysle pro­ce­sov, alebo tech­no­ló­gií. Okrem cel­ko­vého nápadu je pre mňa veľmi zau­jí­ma­vé­jeho rie­še­nie for­mou webo­vej apli­ká­cie. Momen­tálne si neviem pred­sta­viť ren­de­ro­va­nie zmien modelu v reál­nom čase a to ešte v obme­dze­nom pre­hlia­dači mobil­ného zaria­de­nia. O to viac si neviem pred­sta­viť že takáto vizu­ali­zá­cia sa nebude neus­tále zase­ká­vať. Kaž­do­pádne, ak to bude aspoň z polo­vice fun­go­vať, určite sa ušetrí veľa času čaka­nia za výsled­nými modelmi, ktorý si teraj­šie soft­véry vyža­dujú. ENLI sľubujú ply­nulú vizualizáciu v slušnom rozlíšení, takže už len z toho dôvodu sa oplatí tento pro­jekt ďalej sle­do­vať.

A ak ste tiež z tých ľudí, ktorí sku­točne nemajú veľa voľ­ného času, ENLI môže byť vašou záchra­nou.

Zdroj: theenli.com

Pridať komentár (0)