Strá­ca­te ner­vy s rekon­štruk­ci­ou domu? Apli­ká­cie od ENLI vám pomô­žu!

Martina Stremeňová / 1. decembra 2014 / Business

Väč­ši­na z nás sa s tým už stret­la, ale­bo vás to urči­te čaká. Pre­stav­ba, výstav­ba, opra­va kuchy­ne, kúpel­ne, zaria­ďo­va­nie obý­vač­ky, spál­ne.. Neko­neč­né beha­nie z obcho­du do obcho­du, fote­nie a porov­ná­va­nie kach­li­čiek so skrin­ka­mi, zapi­so­va­nie roz­me­rov na papie­ri­ky, čo aj tak stra­tí­te. Po čase, keď už máte koneč­ne vybra­ný tovar, tak sa kuchyn­ská doska, kto­rá sa hodi­la k vašej lin­ke, pre­sta­la vyrá­bať a aj napriek tomu, že vám už je to úprim­ne jed­no, vaša polo­vič­ka je odhod­la­ná na ďal­ší nákup­ný okruh.

Teraz, keď som vo vás oži­vi­la všet­ky tie straš­né spo­mien­ky z naku­po­va­nia, poď­me sa pozrieť na to, ako ho môž­te urých­liť, zefek­tív­niť a tým pádom aj ušet­riť. To, čo hľa­dá­te, sa nazý­va ENLI — Envi­ro­ment for life. Spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa vývo­jom soft­vé­ru pre dizaj­no­va­nie domov a podob­ných pries­to­rov či už zvon­ku, ale­bo zvnút­ra. A to vrá­ta­ne ich zobra­ze­nia na reál­ny poze­mok, s mož­nos­ťou výbe­ru nábyt­ku z pre­daj­ne a dokon­ca aj s rôz­ny­mi ani­má­cia­mi poča­sia, pod­ľa aktu­ál­nych pred­po­ve­dí.

Auto­ri pro­jek­tu tak­tiež zaži­li svoj hon na kach­lič­ky a tak si pove­da­li, že toto sa musí dať vyrie­šiť aj inak a roz­hod­li sa na to vytvo­riť nástroj, kto­rý môže pou­ží­vať kaž­dý od archi­tek­tov, cez dizaj­né­rov po “oby­čaj­ných ľudí”. Výsled­ným pro­duk­tom sú dve webo­vé apli­ká­cie, čo napo­ve­dá, že ide o mul­ti­plat­for­mo­vé rie­še­nie. Sta­čí vám len pre­hlia­dač a prí­stup k inter­ne­tu.

Pomo­cou apli­ká­cie Vir­tu­alC­re­a­tor si kto­koľvek na akom­koľvek počítači vytvorí vlastný dom, ale­bo byt, a to s kom­pletným zaria­dením od nafu­ko­vač­ky v bazé­ne po noč­nú­lam­pu. A keď píšem kto­koľ­vek, mys­lím tým aj počí­ta­čo­vo nie veľ­mi zdat­ných jedin­cov. Cie­ľom bolo dosiah­nuť intu­itívne ovládanie a tým sa neza­me­ria­vať len na odbor­ní­kov z oblas­ti dizaj­nu, ale aj na ich zákaz­ní­kov, kto­rí si teraz sami vytvo­ria vlast­ný model bez kúpy dra­hé­ho prog­ra­mu, kto­rý by sa ešte muse­li učiť pou­ží­vať.

Apli­ká­cia Futu­re­View vám umožní prejsť sa po vašom výtvo­re na reálnom pozem­ku. Pomo­cou GPS a kame­ry vám uká­že výhľad z okna budú­cej spál­ne. Len chy­tí­te tab­let do ruky a celý model sa v ňom zobra­zí v kame­rou nasní­ma­nom pries­to­re, pri­čom krok v reál­nom sve­te zna­me­ná krok vo vizu­ali­zá­cii. Skve­lým nápa­dom, kto­rý uka­zu­je, že sa v ENLI sku­toč­ne dbá na detail, je simu­lá­cia poča­sia, kto­rú apli­ká­cia vytvá­ra na zákla­de aktu­ál­nej pred­po­ve­de.

ENLI plá­nu­je spo­lu­prá­cu s rôz­ny­mi pre­daj­ňa­mi nábyt­ku a cel­ko­vé­ho byto­vé­ho vyba­ve­nia. Pre­to, keď bude­te vybe­rať gauč do novej obývačky, bude­te vedieť kde pres­ne takýto nábytok kúpite a za koľko. Ale­bo využi­te mož­nosť tvor­by vlast­né­ho nábyt­ku. Ak si ale nebu­de­te svo­jím výtvo­rom úpl­ne istí, jed­no­du­cho sa spo­jí­te s vašim archi­tek­tom, ale­bo dizaj­né­rom cez video­chat integ­ro­vaný pria­mo v aplikácii a ten vám môže okam­ži­te ponúk­nuť nové alter­na­tí­vy, kto­ré vďa­ka ren­de­ro­va­niu mode­lov v reálnom čase a okamžitej synch­ro­nizácii uvi­dí­te hneď vo svo­jom pre­hlia­da­či.

Pro­jekt vzni­kol začiat­kom roka 2013 a dokon­ca má za sebou aj prvú inves­tí­ciu, čo zna­čí o jeho poten­ciá­le. Spo­loč­nosť momen­tál­ne roz­bie­ha kam­paň na Kicks­tar­te­ri aby moh­la dokon­čiť prvú ver­ziu apli­ká­cie. Ceny sa rôz­nia v závis­los­ti od času na kto­rý si licen­ciu zakú­pi­te aj od dru­hu apli­ká­cie. Naprí­klad apli­ká­cia Vir­tu­alC­re­a­tor vie­te zakú­piť na jeden týž­ďeň až rok a jej cena sa pohy­bu­je od 12 eur za týž­deň po 440 eur roč­ne. Na dru­hej stra­ne Futu­re­View bude spo­plat­ne­ná za pro­jek­ty, nie časo­vo, a to od 32 eur za pro­jekt po pri­bliž­ne 630e­ur za 30 pro­jek­tov.

Pro­jekt je úžas­nou ukáž­kou toho, že aj v 21. sto­ro­čí je stá­le čo ino­vo­vať, či už v zmys­le pro­ce­sov, ale­bo tech­no­ló­gií. Okrem cel­ko­vé­ho nápa­du je pre mňa veľ­mi zau­jí­ma­vé­je­ho rie­še­nie for­mou webo­vej apli­ká­cie. Momen­tál­ne si neviem pred­sta­viť ren­de­ro­va­nie zmien mode­lu v reál­nom čase a to ešte v obme­dze­nom pre­hlia­da­či mobil­né­ho zaria­de­nia. O to viac si neviem pred­sta­viť že taká­to vizu­ali­zá­cia sa nebu­de neus­tá­le zase­ká­vať. Kaž­do­pád­ne, ak to bude aspoň z polo­vi­ce fun­go­vať, urči­te sa ušet­rí veľa času čaka­nia za výsled­ný­mi model­mi, kto­rý si teraj­šie soft­vé­ry vyža­du­jú. ENLI sľubujú ply­nulú vizualizáciu v slušnom rozlíšení, tak­že už len z toho dôvo­du sa opla­tí ten­to pro­jekt ďalej sle­do­vať.

A ak ste tiež z tých ľudí, kto­rí sku­toč­ne nema­jú veľa voľ­né­ho času, ENLI môže byť vašou záchra­nou.

Zdroj: theenli.com

Pridať komentár (0)