Stredoeurópska súťaž CESA opäť hľadá startup hviezdy

Zuzana Kotuliaková / 19. júna 2018 / Zo Slovenska

Už ste po­čuli o sú­ťaži CESA (Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards)? Mi­nulý rok vy­hrali túto sú­ťaž napr. Block­chain star­tup De­cent, Trip Ad­vi­sor pre pa­cien­tov – GCR, Smart city star­tup – Ins­ta­rea alebo ino­va­tívny AI star­tup Mat­suko. Hľa­da­nie star­tup hviezd sa opäť za­čalo a vy mô­žete byť jeho sú­čas­ťou.

zdroj: archív CESA

Už ste po­čuli o sú­ťaži CESA (Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards)? Mi­nulý rok vy­hrali túto sú­ťaž napr. Block­chain star­tup De­cent, Trip Ad­vi­sor pre pa­cien­tov – GCR, Smart city star­tup – Ins­ta­rea alebo ino­va­tívny AI star­tup Mat­suko. Hľa­da­nie star­tup hviezd sa opäť za­čalo a vy mô­žete byť jeho sú­čas­ťou.

CESA je v pod­state sé­ria po­du­jatí v rámci 10 kra­jín cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy, kto­rých cie­ľom je po­u­ká­zať nie­len na úspe­chy jed­not­li­vých star­tu­pov, ale i ľudí a or­ga­ni­zá­cií, ktoré tieto roz­bie­ha­júce sa hviezdy pod­po­rujú.

Zá­ro­veň pre­pája star­tup ko­mu­nitu v rámci týchto 10 kra­jín, ktorá si vďaka CESA môže vy­me­niť cenné know-how, zís­kať hod­notné kon­takty alebo napr. zis­tiť, ako čo na­je­fek­tív­nej­šie vstú­piť na iný trh so svo­jím pro­duk­tom.  

V 5. roč­níku sú­ťaže sa po­bijú nie­len roz­ličné star­tupy, ale tiež in­ves­tori, co­wor­kin­gové cen­trá alebo in­ku­bá­to­ry a to v 14 ka­te­gó­riách. Ši­roká ve­rej­nosť môže svo­jich fa­vo­ri­tov no­mi­no­vať do 20.6. na stránke CESA.

 • Star­tup of the Year
 • Best Ne­wco­mer
 • Foun­der of the Year
 • Fe­male Role Mo­del of the Year
 • Best So­cial Im­pact Star­tup
 • Best IoT Star­tup
 • Best Block­chain Star­tup
 • Best Fin­Tech Star­tup
 • Best AI Star­tup
 • Best Prop-Tech Star­tup
 • Best Bio­tech Star­tup
 • In­ves­tor of the Year
 • Best Co­wor­king Space
 • Best Ac­ce­le­ra­tor/In­cu­ba­tor Prog­ram

Tento rok sú coun­try par­tneri pre Slo­ven­sko Kris­tína Fis­che­rová a Pat­rik Ru­man, ktorí or­ga­ni­zujú ná­rodné kolo pod hla­vič­kou tech­no­lo­gic­kého štú­dia Tech­band.di­gi­tal.

Kika a Pat­rik, mô­žete nám po­ve­dať viac o tom, aký je cieľ sú­ťaže Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards a čím je špe­ciálna?

CESA je re­gi­onálna časť glo­bál­nej sú­ťaže Glo­bal Star­tup Awards, ktorá je naj­väč­šou ne­zá­vis­lou sú­ťa­žou v star­tup eko­sys­téme. Pr­vý­krát sa usku­toč­nila už v roku 2012 a v sú­čas­nosti po­krýva až 52 kra­jín v rámci pia­tich re­gi­ó­nov Európy, Ázie a Af­riky. Cie­ľom sú­ťaže je nájsť, pre­po­jiť, pod­po­riť a po­u­ká­zať na dô­le­ži­tých hrá­čov v rámci star­tup eko­sys­tému. Or­ga­ni­zá­tori chcú zá­ro­veň vy­tvo­riť plat­formu pre ne­twor­king, me­dzi­ná­rodné par­tner­stvá a in­ves­tičné prí­le­ži­tosti.

Ab­so­lútne uni­kátne je to, že jed­not­livé star­tupy sa ne­pre­zen­tujú cez pitch, ale po­rota vy­berá tých naj­lep­ších na zá­klade od­po­vedí sú­ťa­žia­cich. Takže ak ste sa so svo­jím star­tu­pom ne­za­po­jili do žiad­nej sú­ťaže kvôli tomu, že sa bo­jíte pre­zen­to­vať pred pub­li­kom, tak sa mô­žete smelo pri­hlá­siť do CESA. :) Zá­ro­veň veľ­kou pri­da­nou hod­no­tou je, že top ví­ťazi po­stú­pia na re­gi­onálne kolo do Var­šavy a tí naj­lepší z re­gi­onál­neho kola na glo­bálne do Číny.

To znie veľmi zau­jí­mavo. Aká je vlastne vaša úloha v rámci CESA a pra­cu­jete na tomto pro­jekte iba vy dvaja?

Na­šou úlo­hou v rámci CESA ako coun­try par­tners je ko­or­di­no­vať všetky ak­ti­vity v rámci sú­ťaže na Slo­ven­sku, t.j. náj­de­nie sú­ťa­žia­cich, po­rot­cov, am­ba­sá­do­rov, par­tne­rov a zo­or­ga­ni­zo­va­nie fi­nále sú­ťaže, ktoré sa usku­toční už v sep­tem­bri.

Sa­moz­rejme, so sú­ťa­žou je cel­kom veľa práce a preto máme tím am­ba­sá­do­rov, ktorí nám hlavne po­má­hajú s náj­de­ním star­tup hr­di­nov. :) Tento rok sa nám roz­hodli po­môcť – Du­šan Duf­fek (Par­tner & Co-foun­der at 0100 Ven­tu­res), Anna Zá­vod­ská (Chief In­ter­na­ti­onal Of­fi­cer at Be­e­Safe), Pa­vol Mi­roš­šay (Exe­cu­tive Di­rec­tor at Ko­sice IT Val­ley), Lenka Hlin­ková (Pro­ject Ma­na­ger at Wi­re­card AG), Du­šan Ma­tuška (Co-Foun­der and CEO of OC­TAGO COR­PO­RA­TION), An­drea Zrub­cová (Co-Foun­der at Con­sul­ting Club Bra­ti­slava) a Mar­tin Pe­chov­ský (CEO in MG­ROUP).

Mys­líte si, že slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém je dosť veľký a kva­litný na to, aby mo­hol kon­ku­ro­vať na ta­kýchto sú­ťa­žiach?

Ur­čite áno. Túto sú­ťaž or­ga­ni­zu­jeme už druhý rok a na Slo­ven­sku je na­ozaj veľké množ­stvo skve­lých pro­jek­tov. Tie by mali ur­čite do­stať šancu sa pred­viesť nie­len v doma, ale aj v za­hra­ničí.

Do kedy a kde je možné sa do sú­ťaže pri­hlá­siť?

Ve­rejné no­mi­ná­cie a pri­hla­so­va­nie sú ot­vo­rené do 20. júna a až do polky júla môžu všetci no­mi­no­vaní po­tvr­diť svoju účasť vy­pl­ne­ním pri­hlášky. Kon­com júna bude tiež spus­tené ve­rejné hla­so­va­nie, preto ne­za­bud­nite za­hla­so­vať za va­šich fa­vo­ri­tov.

Na čo majú dbať sú­ťa­žiaci a na čo ne­za­bud­núť pri pri­hla­so­vaní?

V pr­vom rade by ne­mali za­bud­núť na pri­hla­so­vací for­mu­lár, pre­tože sa­motná no­mi­ná­cia ne­zna­mená au­to­ma­tické za­ra­de­nie do sú­ťaže :) Po re­gis­trá­cii do sú­ťaže bude kon­com júna pre­bie­hať ve­rejné hla­so­va­nie. Sú­ťa­žiam od­po­rú­čame, aby si vy­tvo­rili čo naj­pú­ta­vejší pro­fil a do­sta­točne zro­zu­mi­teľne po­pí­sali svoj pro­jekt. Sa­moz­rejme, mali by oslo­viť svo­jich pria­te­ľov a priaz­niv­cov, aby im po­mohli a dali hlas.

Ako bude celá sú­ťaž ďa­lej pre­bie­hať?

Po ve­rej­nom hla­so­vaní a odo­slaní všet­kých po­treb­ných ma­te­riá­lov zo strany sú­ťa­žia­cich sa zíde od­borná po­rota, ktorá vy­be­rie tých naj­lep­ších vo všet­kých štr­nás­tich ka­te­gó­riách. Tí budú sláv­nostne vy­hlá­sení na slo­ven­skom fi­nále CE­SA­wards za­čiat­kom sep­tem­bra. Ví­ťazi po­tom au­to­ma­ticky po­stú­pia do re­gi­onál­neho fi­nále, ktoré sa usku­toční na je­seň 2018 v Poľ­sku. Na at­rak­tív­nom re­gi­onál­nom fi­nále budú me­dzi se­bou sú­ťa­žiť ví­ťazi jed­not­li­vých ka­te­gó­rií v rámci všet­kých de­sia­tich kra­jín.  

Prečo pri­hlá­siť svoj star­tup do CESA?

 • Zvi­di­teľ­níte svoj pro­jekt vo všet­kých kra­ji­nách, ktoré sa do CESA za­po­jili,
 • Nad­via­žete nové par­tner­stvá v re­gi­óne a máte pries­tor vy­tvo­riť me­dzi­ná­rodné par­tner­stvá,
 • Máte šancu zís­kať in­ves­tí­ciu od množ­stva in­ves­to­rov,
 • Na­be­riete kon­takty pre ďalší rast svojho biz­nisu,
 • Mô­žete zís­kať skvelé know-how pre váš biz­nis alebo su­per men­tora,
 • Za­ži­jete ná­rodnú párty v Bra­ti­slave a me­dzi­ná­rodnú zas v Poľ­sku,
 • Bu­dete mať lepší pre­hľad o star­tup eko­sys­téme v rámci SK a re­gi­ónu stred­nej a vý­chod­nej Európy.

Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards je skvelá prí­le­ži­tosť, ako pred­sta­viť váš star­tup prí­beh, zís­kať skvelé kon­takty, ale aj na­čer­pať hod­notné know-how z iných kra­jín. Ak chcete ve­dieť no­vinky ohľadne CE­SA­wards, ne­za­budni prísť na veľké fi­nále CE­SA­wards v sep­tem­bri 2018 alebo nav­štívte FB fan­page sú­ťaže.

Pridať komentár (0)