Štu­denti, ktorí hrajú online hry, dosa­hujú lep­šie výsledky v škole

Terézia Paňková / 13. októbra 2016 / Zaujímavosti

Doko­nalé alibi pre ľudí, ktorí sa radi vo svo­jom voľ­nom čase venujú online gamingu. Hra­nie počí­ta­čo­vých hier nie je až také škod­livé ako sa na prvý pohľad zdá. Vedci našli súvis­losť medzi hra­ním video­hier a úspechmi v škol­ských lavi­ciach.

Aj ty máš v svo­jom okolí nie­koho, kto vo svo­jom voľ­nom čase obľu­buje video­hry a ty pri ňom len nadvi­hu­ješ obo­čie? Podľa naj­nov­ších štú­dií ho môžeš s pokoj­ným sve­do­mím nechať hrať ďalej.

Pro­to­typ cha­lan so zra­kom upre­ným na obra­zovku a s naj­nov­šími slú­chad­lami, kvôli lep­šej kva­lite zvuku, je dôverne známy, rov­nako ako aj tvr­de­nie o škod­li­vosti hra­nia video­hier na moz­gové bunky. Napriek tomu však naj­nov­šia štú­dia doka­zuje pravý opak, a to spo­ji­tosť medzi kaž­do­den­ným hra­ním a výsled­kami na aka­de­mic­kej pôde.

_72783882_020307230-1

foto: lifehack.org

Aus­trál­sky výskum, kto­rého sa zúčast­nilo viac ako 12 000 stre­doš­ko­lá­kov, doka­zuje, že štu­denti, ktorí pra­vi­delne hrajú video­hry majú lep­šie výsledky v mate­ma­tike, čítaní s poro­zu­me­ním aj v spo­lo­čen­ských vedách než ich spo­lu­žiaci.

Práve títo nad­šenci video­hier zís­kali v tes­to­vaní v prie­mere o 15 bodov viac v mate­ma­tike a o 17 bodov viac v spo­lo­čen­ských vedách, tvrdí uni­ver­zitný eko­nóm z Mel­bournu. Podľa neho spo­číva úspech v čas­tom rie­šení rôz­nych prob­lé­mov či pre­ká­žok, s kto­rými sa hráči stre­tá­vajú a musia ich vyrie­šiť, aby sa dostali do ďal­šieho levelu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt students favim

foto: favim.com

Nie­kedy musia dokonca roz­umieť základ­ným prin­cí­pom ché­mie, čiže naozaj potre­bujú poro­zu­mieť vede,” pove­dal Posso, aus­trál­sky eko­nóm pre ABC. “Nie­ktorí psy­cho­ló­go­via sa zho­dujú na tom, že hra­nie online hier môže byť pros­pešné pre kog­ni­tívny vývoj.” Hoci všetko naz­na­čuje, že hra­ním hier si zlep­šu­ješ aka­de­mické schop­nosti, nie každá inter­ne­tová stránka má rov­nako pozi­tívny efekt. Štu­denti, ktorí denne nav­šte­vujú sociálne siete, dosiahli v šta­tis­ti­kách o 20 bodov menej v mate­ma­tic­kých tes­toch ako tí, ktorí takéto stránky nenav­šte­vujú. “Na sociál­nych sie­ťach reálne člo­vek nerieši žiadne prob­lémy alebo hla­vo­lamy,” tvrdí Posso.

Vedci tvr­dia, že je ešte pri­skoro vyhla­so­vať, že lep­šie známky člo­vek dosiahne hra­ním. Podľa nich však táto oblasť vyzerá veľmi sľubne, aj čo sa týka ďal­ších výsku­mov a štú­dií. “Je zau­jí­mavé, že táto štú­dia uká­zala pozi­tívny vzá­jomný vzťah medzi online hra­ním a aka­de­mic­kými výsled­kami, ale na ďal­šie závery potre­bu­jeme lep­šie výskumné metódy, aby sme pocho­pili, ako a prečo ľudia začnú hrať video hry pred tým, než sme schopní ana­ly­zo­vať, čo kore­lá­cia naozaj zna­mená,” pove­dal pre den­ník The Guar­dian psy­cho­lóg Peter Etchells z Uni­ver­zity Bath Spa vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Hoci zatiaľ nie sme schopní vysvet­liť túto spo­ji­tosť, výskum pou­ka­zuje na fakt, že hra­nie hier ako také zlep­šuje schop­nosti učiť sa, zapa­mä­tá­va­nie a moto­rické zruč­nosti, dokonca nádejne vyzerá aj zota­vo­va­nie sa zo zra­není mozgu.

Kým sa vedci sna­žia zis­tiť, čo presne sa deje v mozgu počas hra­nia video­hier, môžeme zatiaľ aspoň ubez­pe­čiť svoje oko­lie tým, že z hra­nia počí­ta­čo­vých hier máme viac úžitku ako škody.

Zdroj: ScienceAlert.com , zdroj titul­nej foto­gra­fie: lifehack.org

Pridať komentár (0)