Štu­den­ti, kto­rí hra­jú onli­ne hry, dosa­hu­jú lep­šie výsled­ky v ško­le

Terézia Paňková / 13. októbra 2016 / Zaujímavosti

Doko­na­lé ali­bi pre ľudí, kto­rí sa radi vo svo­jom voľ­nom čase venu­jú onli­ne gamin­gu. Hra­nie počí­ta­čo­vých hier nie je až také škod­li­vé ako sa na prvý pohľad zdá. Ved­ci našli súvis­losť medzi hra­ním video­hier a úspech­mi v škol­ských lavi­ciach.

Aj ty máš v svo­jom oko­lí nie­ko­ho, kto vo svo­jom voľ­nom čase obľu­bu­je video­h­ry a ty pri ňom len nadvi­hu­ješ obo­čie? Pod­ľa naj­nov­ších štú­dií ho môžeš s pokoj­ným sve­do­mím nechať hrať ďalej.

Pro­to­typ cha­lan so zra­kom upre­ným na obra­zov­ku a s naj­nov­ší­mi slú­chad­la­mi, kvô­li lep­šej kva­li­te zvu­ku, je dôver­ne zná­my, rov­na­ko ako aj tvr­de­nie o škod­li­vos­ti hra­nia video­hier na moz­go­vé bun­ky. Napriek tomu však naj­nov­šia štú­dia doka­zu­je pra­vý opak, a to spo­ji­tosť medzi kaž­do­den­ným hra­ním a výsled­ka­mi na aka­de­mic­kej pôde.

_72783882_020307230-1

foto: lifehack.org

Aus­trál­sky výskum, kto­ré­ho sa zúčast­ni­lo viac ako 12 000 stre­doš­ko­lá­kov, doka­zu­je, že štu­den­ti, kto­rí pra­vi­del­ne hra­jú video­h­ry majú lep­šie výsled­ky v mate­ma­ti­ke, číta­ní s poro­zu­me­ním aj v spo­lo­čen­ských vedách než ich spo­lu­žia­ci.

Prá­ve títo nad­šen­ci video­hier zís­ka­li v tes­to­va­ní v prie­me­re o 15 bodov viac v mate­ma­ti­ke a o 17 bodov viac v spo­lo­čen­ských vedách, tvr­dí uni­ver­zit­ný eko­nóm z Mel­bour­nu. Pod­ľa neho spo­čí­va úspech v čas­tom rie­še­ní rôz­nych prob­lé­mov či pre­ká­žok, s kto­rý­mi sa hrá­či stre­tá­va­jú a musia ich vyrie­šiť, aby sa dosta­li do ďal­šie­ho leve­lu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt students favim

foto: favim.com

Nie­ke­dy musia dokon­ca roz­umieť základ­ným prin­cí­pom ché­mie, čiže naozaj potre­bu­jú poro­zu­mieť vede,” pove­dal Posso, aus­trál­sky eko­nóm pre ABC. “Nie­kto­rí psy­cho­ló­go­via sa zho­du­jú na tom, že hra­nie onli­ne hier môže byť pros­peš­né pre kog­ni­tív­ny vývoj.” Hoci všet­ko naz­na­ču­je, že hra­ním hier si zlep­šu­ješ aka­de­mic­ké schop­nos­ti, nie kaž­dá inter­ne­to­vá strán­ka má rov­na­ko pozi­tív­ny efekt. Štu­den­ti, kto­rí den­ne nav­šte­vu­jú sociál­ne sie­te, dosiah­li v šta­tis­ti­kách o 20 bodov menej v mate­ma­tic­kých tes­toch ako tí, kto­rí také­to strán­ky nenav­šte­vu­jú. “Na sociál­nych sie­ťach reál­ne člo­vek nerie­ši žiad­ne prob­lé­my ale­bo hla­vo­la­my,” tvr­dí Posso.

Ved­ci tvr­dia, že je ešte pri­sko­ro vyhla­so­vať, že lep­šie znám­ky člo­vek dosiah­ne hra­ním. Pod­ľa nich však táto oblasť vyze­rá veľ­mi sľub­ne, aj čo sa týka ďal­ších výsku­mov a štú­dií. “Je zau­jí­ma­vé, že táto štú­dia uká­za­la pozi­tív­ny vzá­jom­ný vzťah medzi onli­ne hra­ním a aka­de­mic­ký­mi výsled­ka­mi, ale na ďal­šie záve­ry potre­bu­je­me lep­šie výskum­né metó­dy, aby sme pocho­pi­li, ako a pre­čo ľudia začnú hrať video hry pred tým, než sme schop­ní ana­ly­zo­vať, čo kore­lá­cia naozaj zna­me­ná,” pove­dal pre den­ník The Guar­dian psy­cho­lóg Peter Etchells z Uni­ver­zi­ty Bath Spa vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Hoci zatiaľ nie sme schop­ní vysvet­liť túto spo­ji­tosť, výskum pou­ka­zu­je na fakt, že hra­nie hier ako také zlep­šu­je schop­nos­ti učiť sa, zapa­mä­tá­va­nie a moto­ric­ké zruč­nos­ti, dokon­ca nádej­ne vyze­rá aj zota­vo­va­nie sa zo zra­ne­ní moz­gu.

Kým sa ved­ci sna­žia zis­tiť, čo pres­ne sa deje v moz­gu počas hra­nia video­hier, môže­me zatiaľ aspoň ubez­pe­čiť svo­je oko­lie tým, že z hra­nia počí­ta­čo­vých hier máme viac úžit­ku ako ško­dy.

Zdroj: ScienceAlert.com , zdroj titul­nej foto­gra­fie: lifehack.org

Pridať komentár (0)