Štu­den­ti zosta­li v šoku: Dokto­rand, kto­rý im pomá­hal, bol v sku­toč­nos­ti počí­tač

Michal Ondro / 15. mája 2016 / Tech a inovácie

O ume­lej inte­li­gen­cii sa toho už pove­da­lo a popí­sa­lo sku­toč­ne veľa. Nie­ko­ho čoraz múd­rej­šie počí­ta­če a robo­ty fas­ci­nu­jú, iní sa ich obá­va­jú kvô­li budúc­nos­ti, kto­rú môžu ovlád­nuť. Ved­ci sa neus­tá­le sna­žia o zvý­še­nie ich schop­nos­ti učiť sa. Čo však môže ume­lá inte­li­gen­cia naučiť nás? 

Ashok Goel, kto­rý je pro­fe­so­rom počí­ta­čo­vej vedy na Geor­gia Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy, sa pokú­sil na túto otáz­ku odpo­ve­dať. Ako pokus­né objek­ty si zvo­lil svo­jich vlast­ných štu­den­tov.

Pri zve­rej­ňo­va­ní mien dokto­ran­dov, kto­rí budú štu­den­tom pomá­hať s onli­ne kur­zom, dopí­sal jed­no meno navy­še – Jill Wat­son. Jill však nebo­la žiad­na dokto­rand­ka a nebo­la dokon­ca ani člo­vek. Išlo o tzv. chat­bo­ta zalo­že­né­ho na tech­no­ló­gii Wat­son od IBM.

Jill Wat­son bola taká dob­rá a schop­ná pri odpo­ve­diach na otáz­ky štu­den­tov, že tí ani len netu­ši­li, že ide o ume­lú inte­li­gen­ciu. Dozve­de­li sa to až potom, čo odo­vzda­li svo­je záve­reč­né prá­ce.

Bez-nazwy-2-1-1024x579

foto: sciwarepod.files.wordpress.com

Pro­fe­sor sa roz­ho­dol vytvo­riť Jill aj z toho dôvo­du, že jeho asis­ten­ti a dokto­ran­di už nesta­či­li odpo­ve­dať na zápla­vu otá­zok od štu­den­tov. Jeho onli­ne kurz sa stal nesmier­ne popu­lár­nym a pro­fe­so­rov tím dostá­val v prie­me­re 10-tisíc onli­ne otá­zok kaž­dý semes­ter. Štu­den­ti by sa pred­sa mali doč­kať odpo­ve­dí na svo­je otáz­ky, a pre­to s tým bolo tre­ba nie­čo uro­biť.

Chat­bot Jill Wat­son bola naprog­ra­mo­va­ná k tomu, aby si pozor­ne pre­čí­ta­la všet­ky otáz­ky a odpo­ve­de z minu­lých semes­trov a odpo­ve­da­la na tie nové len v prí­pa­de, že si bola s odpo­ve­ďou istá mini­mál­ne na 97%. Zlo­ži­tej­šie otáz­ky boli pre­sme­ro­va­né k živým dokto­ran­dom.

Po neja­kom čase zača­li byť nie­kto­rí zo štu­den­tov tak tro­chu podoz­rie­va­ví.

Jill-Watson-Computer

foto: thenextweb.com

Expe­ri­ment sa aj napriek tomu skon­čil úspe­chom. Jeden zo štu­den­tov dokon­ca nomi­no­val Jill Wat­son na cenu, kto­rá sa ude­ľu­je tým naj­lep­ším dokto­ran­dom na uni­ver­zi­te.

Jill si v budú­com semes­tri zme­ní meno a tes­to­vať sa bude aj naďa­lej. Bude urči­te zau­jí­ma­vé sle­do­vať, kto­rí zo štu­den­tov zis­tia, že ide o ume­lú inte­li­gen­ciu, keď­že už budú vedieť, že ju majú hľa­dať.

Pro­fe­sor Ashok Goel plá­nu­je vytvo­riť via­ce­ro chat­bo­tov a začať s nimi pra­co­vať na rôz­nych hodi­nách, onli­ne kur­zoch a podob­ne. Neb­rá­nil by sa ani tomu, keby si podob­ných „dokto­ran­dov“ osvo­ji­li aj ostat­né uni­ver­zi­ty. Nemys­lí si však, že sa Jill a jej podob­ným nie­ke­dy poda­rí plne nahra­diť živých dokto­ran­dov. No kto­vie, mož­no raz nahra­dia aj samot­ných pro­fe­so­rov.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ncmedia.azuredegree.com

Pridať komentár (0)