Štu­denti zostali v šoku: Dokto­rand, ktorý im pomá­hal, bol v sku­toč­nosti počí­tač

Michal Ondro / 15. mája 2016 / Tech a inovácie

O ume­lej inte­li­gen­cii sa toho už pove­dalo a popí­salo sku­točne veľa. Nie­koho čoraz múd­rej­šie počí­tače a roboty fas­ci­nujú, iní sa ich obá­vajú kvôli budúc­nosti, ktorú môžu ovlád­nuť. Vedci sa neus­tále sna­žia o zvý­še­nie ich schop­nosti učiť sa. Čo však môže umelá inte­li­gen­cia naučiť nás? 

Ashok Goel, ktorý je pro­fe­so­rom počí­ta­čo­vej vedy na Geor­gia Ins­ti­tute of Tech­no­logy, sa pokú­sil na túto otázku odpo­ve­dať. Ako pokusné objekty si zvo­lil svo­jich vlast­ných štu­den­tov.

Pri zve­rej­ňo­vaní mien dokto­ran­dov, ktorí budú štu­den­tom pomá­hať s online kur­zom, dopí­sal jedno meno navyše – Jill Wat­son. Jill však nebola žiadna dokto­randka a nebola dokonca ani člo­vek. Išlo o tzv. chat­bota zalo­že­ného na tech­no­ló­gii Wat­son od IBM.

Jill Wat­son bola taká dobrá a schopná pri odpo­ve­diach na otázky štu­den­tov, že tí ani len netu­šili, že ide o umelú inte­li­gen­ciu. Dozve­deli sa to až potom, čo odo­vzdali svoje záve­rečné práce.

Bez-nazwy-2-1-1024x579

foto: sciwarepod.files.wordpress.com

Pro­fe­sor sa roz­ho­dol vytvo­riť Jill aj z toho dôvodu, že jeho asis­tenti a dokto­randi už nesta­čili odpo­ve­dať na záplavu otá­zok od štu­den­tov. Jeho online kurz sa stal nesmierne popu­lár­nym a pro­fe­so­rov tím dostá­val v prie­mere 10-tisíc online otá­zok každý semes­ter. Štu­denti by sa predsa mali doč­kať odpo­vedí na svoje otázky, a preto s tým bolo treba niečo uro­biť.

Chat­bot Jill Wat­son bola naprog­ra­mo­vaná k tomu, aby si pozorne pre­čí­tala všetky otázky a odpo­vede z minu­lých semes­trov a odpo­ve­dala na tie nové len v prí­pade, že si bola s odpo­ve­ďou istá mini­málne na 97%. Zlo­ži­tej­šie otázky boli pre­sme­ro­vané k živým dokto­ran­dom.

Po neja­kom čase začali byť nie­ktorí zo štu­den­tov tak tro­chu podoz­rie­vaví.

Jill-Watson-Computer

foto: thenextweb.com

Expe­ri­ment sa aj napriek tomu skon­čil úspe­chom. Jeden zo štu­den­tov dokonca nomi­no­val Jill Wat­son na cenu, ktorá sa ude­ľuje tým naj­lep­ším dokto­ran­dom na uni­ver­zite.

Jill si v budú­com semes­tri zmení meno a tes­to­vať sa bude aj naďa­lej. Bude určite zau­jí­mavé sle­do­vať, ktorí zo štu­den­tov zis­tia, že ide o umelú inte­li­gen­ciu, keďže už budú vedieť, že ju majú hľa­dať.

Pro­fe­sor Ashok Goel plá­nuje vytvo­riť via­cero chat­bo­tov a začať s nimi pra­co­vať na rôz­nych hodi­nách, online kur­zoch a podobne. Neb­rá­nil by sa ani tomu, keby si podob­ných „dokto­ran­dov“ osvo­jili aj ostatné uni­ver­zity. Nemyslí si však, že sa Jill a jej podob­ným nie­kedy podarí plne nahra­diť živých dokto­ran­dov. No kto­vie, možno raz nahra­dia aj samot­ných pro­fe­so­rov.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ncmedia.azuredegree.com

Pridať komentár (0)