Štu­dent­ka FIIT vytvo­ri­la v rám­ci baka­lár­ky apli­ká­ciu — detek­tor výtl­kov na ces­tách!

Martin Bohunický / 27. apríla 2016 / Tech a inovácie

Moni­ka Sany­o­vá, štu­dent­ka štvr­té­ho roč­ní­ka Fakul­ty infor­ma­ti­ky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií na STU, vytvo­ri­la apli­ká­ciu, kto­rú navi­gá­cie tak veľ­mi potre­bu­jú.

Výtl­ky boli témou čís­lo jed­na tak dva roky doza­du a hoci hype oko­lo tej­to témy už tak nejak ustál, stá­le sú čas­té die­ry v našich ces­tách veľ­kým prob­lé­mom. A to naj­mä pre­to, že môžu spô­so­biť nie­len neprí­jem­ný pocit z jaz­dy, ale naj­mä ško­dy v hod­no­tách sto­viek až tisí­cov eur, v naj­hor­šom prí­pa­de doprav­né neho­dy.

Detek­tor výtl­kov samoz­rej­me nie je doko­na­lá apli­ká­cia, napriek tomu však musí­me dať pred autor­kou klo­búk dole - Moni­ka na to išla veľ­mi múd­ro. Jed­no­du­cho umiest­niš mobil do pev­né­ho sto­ja­na a na zákla­de otra­sov apli­ká­cia vyhod­no­tí, či si prá­ve pre­fr­čal cez die­ru v ces­te.

Vyhod­no­co­va­nie môže byť čas­to nepres­né, no ako základ sto­jí apli­ká­cia na veľ­mi dob­rom nápa­de, s kto­rým sa dá ďalej pra­co­vať. Naj­viac mi však v apli­ká­cii chý­ba manu­ál­ne pri­dá­va­nie výtl­kov, fun­gu­je plne auto­ma­tic­ky.

unnamed-2unnamed-3unnamed

foto: Goog­le Play Sto­re

Čo ďalej? Samot­ná apli­ká­cia na detek­ciu výtl­kov je v časoch, keď sa sna­ží­me mini­ma­li­zo­vať počet apli­ká­cií v tele­fó­noch tro­chu luxu­som. Veľ­mi zau­jí­ma­vá by však moh­la byť ako sys­té­mo­vá fun­kcia pre navi­gá­cie, kto­ré by tak na výtl­ky moh­li dopre­du upo­zor­ňo­vať (hoci si neviem pred­sta­viť ten otrav­ný hlas, ako mi kaž­dé 3 met­re hlá­si nový výtlk), apli­ká­cia by moh­la tiež nasta­viť zrkad­lo pre SSC (Slo­ven­skú sprá­vu ciest), mož­no auto­ma­tic­ky posie­lať pod­ne­ty na ten­to úrad.

Apli­ká­ciu náj­deš na tom­to odka­ze

Je skve­lé, že exis­tu­jú štu­den­ti ako Moni­ka, kto­rí nebe­rú baka­lár­sku prá­cu ako neprí­jem­nú povin­nosť, naopak, vidia v nej pries­tor, kde sa môžu naozaj rea­li­zo­vať a pomôcť všet­kým oko­lo seba. Apli­ká­cia Detek­tor výtl­kov má 99 prob­lé­mov, no aj naj­väč­šie fir­my začí­na­li prvým pro­to­ty­pom a ja si úprim­ne mys­lím, že o Moni­ke bude­me ešte veľa počuť.

titul­ná foto: koláž mirror.co.uk, archív Moni­ka Sany­o­vá

Pridať komentár (0)