Štu­dentka FIIT vytvo­rila v rámci baka­lárky apli­ká­ciu — detek­tor výtl­kov na ces­tách!

Martin Bohunický / 27. apríla 2016 / Tech a inovácie

Monika Sany­ová, štu­dentka štvr­tého roč­níka Fakulty infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií na STU, vytvo­rila apli­ká­ciu, ktorú navi­gá­cie tak veľmi potre­bujú.

Výtlky boli témou číslo jedna tak dva roky dozadu a hoci hype okolo tejto témy už tak nejak ustál, stále sú časté diery v našich ces­tách veľ­kým prob­lé­mom. A to najmä preto, že môžu spô­so­biť nie­len neprí­jemný pocit z jazdy, ale najmä škody v hod­no­tách sto­viek až tisí­cov eur, v naj­hor­šom prí­pade dopravné nehody.

Detek­tor výtl­kov samoz­rejme nie je doko­nalá apli­ká­cia, napriek tomu však musíme dať pred autor­kou klo­búk dole - Monika na to išla veľmi múdro. Jed­no­du­cho umiest­niš mobil do pev­ného sto­jana a na základe otra­sov apli­ká­cia vyhod­notí, či si práve pre­fr­čal cez dieru v ceste.

Vyhod­no­co­va­nie môže byť často nepresné, no ako základ stojí apli­ká­cia na veľmi dob­rom nápade, s kto­rým sa dá ďalej pra­co­vať. Naj­viac mi však v apli­ká­cii chýba manu­álne pri­dá­va­nie výtl­kov, fun­guje plne auto­ma­ticky.

unnamed-2unnamed-3unnamed

foto: Google Play Store

Čo ďalej? Samotná apli­ká­cia na detek­ciu výtl­kov je v časoch, keď sa sna­žíme mini­ma­li­zo­vať počet apli­ká­cií v tele­fó­noch tro­chu luxu­som. Veľmi zau­jí­mavá by však mohla byť ako sys­té­mová fun­kcia pre navi­gá­cie, ktoré by tak na výtlky mohli dopredu upo­zor­ňo­vať (hoci si neviem pred­sta­viť ten otravný hlas, ako mi každé 3 metre hlási nový výtlk), apli­ká­cia by mohla tiež nasta­viť zrkadlo pre SSC (Slo­ven­skú správu ciest), možno auto­ma­ticky posie­lať pod­nety na tento úrad.

Apli­ká­ciu náj­deš na tomto odkaze

Je skvelé, že exis­tujú štu­denti ako Monika, ktorí neberú baka­lár­sku prácu ako neprí­jemnú povin­nosť, naopak, vidia v nej pries­tor, kde sa môžu naozaj rea­li­zo­vať a pomôcť všet­kým okolo seba. Apli­ká­cia Detek­tor výtl­kov má 99 prob­lé­mov, no aj naj­väč­šie firmy začí­nali prvým pro­to­ty­pom a ja si úprimne mys­lím, že o Monike budeme ešte veľa počuť.

titulná foto: koláž mirror.co.uk, archív Monika Sany­ová

Pridať komentár (0)