Štu­dentka pra­cuje na jedi­neč­nej výtl­ko­vej appke v Sygicu

Marianna Mikešová / 19. november 2016 / Tech a inovácie

Postrach pneuma­tík a kolies poznajú hádam všetci pra­vi­delní slo­ven­skí vodiči. Keď však chýba sys­té­mové rie­še­nie, treba na to ísť inak. Šikovná štu­dentka bra­ti­slav­skej STU vytvo­rila pro­jekt mobil­nej apli­ká­cie, ktorá dete­kuje výtlky na ces­tách. Sku­točný poten­ciál však zís­kala až pri spo­lu­práci s popu­lár­nou slo­ven­skou navi­gá­ciou Sygic. 

Monika Sany­ová štu­duje na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity. Na appke Vyhni sa výtl­kom začala pra­co­vať vrámci svo­jej baka­lár­skej práce, teraz je už v posled­nom roč­níku inži­nier­skeho štú­dia. Už počas prvých fáz vývoja jej bolo jasné, že jej nápad nebude efek­tívny, ak nebude spo­lu­pra­co­vať s nie­kto­rou navi­gač­nou služ­bou. Pro­jekt však vyvo­lal taký záu­jem médií aj verej­nosti, že Sygic nevá­hal a išiel do toho s ňou.

Teraz v ňom Monika pra­cuje na part-time a s uži­toč­ným know-how skú­se­nej­ších z odboru apli­ká­cia nado­búda nový roz­mer. Dnes má už tak­mer hotovú beta ver­ziu fun­kci­ona­lity, ktorú s chlap­cami zo Sygicu tes­tujú v teréne na pra­vi­del­ných tes­to­va­cích jaz­dách. Firma jej posky­tuje nie­len záze­mie, ale aj kon­zul­tá­cie od skú­se­ných kole­gov či pomoc na ser­ve­ro­vej strane.

vytlkova-apka-v-sygicu

V čase, keď ma Sygic oslo­vil, som vedela, že na nápade bude treba ešte pop­ra­co­vať. Ale až keď sme sa začali reálne zamýš­ľať nad pri­da­ním fun­kci­ona­lity do navi­gač­nej apli­ká­cie, uve­do­mila som si, koľko práce ma ešte čaká, kým ju bude možné sprí­stup­niť pre 150 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov. Keďže mapa výtl­kov sa bude auto­ma­ticky aktu­ali­zo­vať pomo­cou dát od samot­ných pou­ží­va­te­ľov, treba mys­lieť okrem iného aj na to, aby sa neodo­sie­lalo prí­liš veľa dát. To sú veci, ktoré sme v rámci škol­ského pro­to­typu nerie­šili,” pre­zra­dila Monika.

Výzvou je pre Moniku tiež nasta­ve­nie algo­ritmu tak, aby sa zvý­šila pre­cen­tu­álna úspeš­nosť typu otrasu. Okrem výtl­kov je totiž na ces­tách množ­stvo iných pre­ká­žok, ako koľa­jisko, retar­dér či kaná­lový poklop, a tes­to­va­cie jazdy v teréne odha­lili, že môžu byť dete­ko­vané nesprávne. Je teda potrebné mini­ma­li­zo­vať takéto prí­pady pre čo naj­väč­šiu úspeš­nosť detek­cie.

Veľ­kou lek­ciou bolo aj zis­te­nie, že je niečo cel­kom iné prog­ra­mo­vať na škole a v zabe­hnu­tej spo­loč­nosti so 140 kole­gami, kde všetko musí do seba presne zapa­dať. O kaž­dom rele­ase musia vedieť kole­go­via v kaž­dom tíme, vrá­tane mone­ti­zá­cie, mar­ke­tingu a v nepo­sled­nom rade zákaz­níc­kej pod­pore, aby vedeli pou­ží­va­te­ľov správne nasme­ro­vať. Verím, že čoskoro sa nám podarí vydať beta ver­ziu novej fun­kci­ona­lity na tes­to­va­nie. V nej ešte pou­ží­va­te­lia budú môcť zasa­ho­vať do algo­ritmu a opra­vo­vať nesprávne dete­ko­vané otrasy, vo finál­nej ver­zii bude zber a vyhod­no­co­va­nie dát pre­bie­hať auto­ma­ticky,” dodala autorka pro­jektu.

Okrem práce na svo­jom pro­jekte sa Monika postupne zozna­muje s celou apli­ká­ciou, aby sa po ukon­čení štú­dia mohla pus­tiť aj do iných pro­jek­tov vrámci andro­ido­vej ver­zie navi­gá­cie. Rov­nako ako ostatní štu­denti, ktorí popri škole pra­cujú v Sygicu, jej takto zís­kaná prax pomôže po ukon­čení štú­dia ply­nulo prejsť do plného pra­cov­ného pomeru.

Zdroj článku: Sygic.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Sygic.com/Tomášovce

Pridať komentár (0)