Sú služby ako Airbnb sku­točne bez­pečné?

Peter Lastovecký / 12. novembra 2015 / Business

Novi­nár Zack Stone nedávno zve­rej­nil roz­siahly, hĺbavý a pro­vo­ka­tívny prís­pe­vok. Jeden z tých, nad kto­rými budete musieť roz­mýš­ľať ešte týž­deň. Do hĺbky v ňom rozo­berá smrť svojho otca, počas pobytu v dome pre­na­ja­tom cez AirBnB. 

Stone a jeho rodina trá­vili spolu ame­rický svia­tok vďa­ky­vzda­nia v dome, ktorý si pre­na­jali v Texase. Vtedy sa jeho otec roz­ho­dol vyskú­šať hoj­dačku, visiacu zo stromu na dvore. V momente ako ju zaťa­žil sa strom zlá­mal na poli, pri dopade na star­šieho pána mu spô­so­bil smr­teľné zra­ne­nia, ten bol v momente tak­mer úplne bez moz­go­vej akti­vity. Po tran­s­porte do nemoc­nice bol odpo­jený od prí­stro­jov a zomrel.

Zakla­da­te­lia Airbnb

Určite smutná správa a člo­vek by čakal, že Zack bude oso­čo­vať a uka­zo­vať prs­tom na vlast­ní­kov domu a samotné AirBnB, no ten k tomu pri­stú­pil ako správny novi­nár. Pozerá sa na to z via­cero uhlov pohľadu a kla­die vážne otázky o tom, či a ako táto spo­loč­nosť môže uro­biť viac na zais­te­nie bez­peč­nosti svo­jich zákaz­ní­kov, ako k tomu môžu pris­pieť ľudia ktorý svoje domovy ponú­kajú ? Okrem tohto prí­padu je známy ešte jeden, keď v Tai­wan­skom apart­máne obsa­hu­jú­com oxid uhli­čitý zomrel kanad­ský ces­to­va­teľ.

Bežná odpo­veď, ktorú Vám podá AirBnB, ako aj iné „spro­stred­ku­júce“ spo­loč­nosti znie, že oni sú len obcho­dom, kde si zákaz­níci vybe­rajú tovar od dodá­va­te­ľov. Tomu sa ale dá odpo­ro­vať tvr­de­ním, že takéto plat­formy nie sú, a ani nemôžu byť iba neut­rál­nym kusom tech­no­ló­gie, sú predsa zasa­dené do trhu, navr­hnuté na zís­ka­nie maxi­mál­neho pro­fitu pri pre­vzatí mini­mál­nej zod­po­ved­nosti. Na dru­hej strane tu máme hotely a uby­tovne, ktoré sú pod drob­no­hľa­dom rôz­nych úra­dov a musia spĺňať isté kri­té­ria. Je však len a len na nás, či si vybe­rieme hotel alebo inú alter­na­tívu.

Za zmienku stojí aj fakt, že AirBnB nedáva až tak cel­kom ruky preč od domov, ktoré ponúka. Pri zare­gis­tro­vaní pries­toru k Vám pošlú pro­fe­si­onál­neho foto­grafa aby zais­tili per­fektné fotky na svoj por­tál. Iró­nia spo­číva v tom, že neve­ria ľudom natoľko, aby ich nechali nafo­tiť vlastný byt, ale bez prob­lé­mov k ním pošlú ľudí vo viere, že sa posta­rajú o to naj­dô­le­ži­tej­šie, o bez­peč­nosť, kom­fort a holý život nájom­níka.

Tak či onak, pohľa­dov na túto tému je mnoho, nevá­hajte si pre­čí­tať celý prís­pe­vok na: https://medium.com/matter/living-and-dying-on-airbnb-6bff8d600c04 . AirBnB sa ofi­ciálne vyjad­rilo k téme: „Boli sme šoko­vaný, keď sme sa o týchto inci­den­toch dozve­deli. Nepres­tá­vame mys­lieť na týchto hostí a ich rodiny . Nič pre nás nie je pred­nej­šie, ako bez­peč­nosť našich hostí. Už cez 60 mili­ó­nov z nich sme uby­to­vali bez prob­lé­mov a nehody sú zried­kavé. Vieme, že každý prie­my­sel, každá komu­nita a každé mesto bojuje s bez­peč­nost­nými prob­lé­mami a nikto nemá per­fektne čistý záznam, ale práve o to sa sna­žíme a budeme pra­co­vať tak tvrdo, ako len vieme, aby sme spra­vili našu komu­nitu bez­pečnú pre kaž­dého.“

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)