Súťaž o naj­lepší pod­ni­ka­teľ­ský plán 2014

Lukáš Gašparík jr. / 20. novembra 2014 / Business

Uni­ver­zitný inku­bá­tor UVP STU v rámci pro­jektu Science City v spo­lu­práci s Uni­ver­zit­ným tech­no­lo­gic­kým inku­bá­to­rom InQb orga­ni­zujú súťaž o naj­lepší pod­ni­ka­teľ­ský plán. Súťaž bude pre­bie­hať v dvoch kolách.

V prvom kole sa usku­toční pred­vý­ber 6 naj­lep­ších pro­jek­tov. Šiesti naj­lepší súťa­žiaci môžu zís­kať zau­jí­mavé výhody, využiť prog­ram Start-up kan­ce­lá­ria a prog­ram InQb. Je to jed­no­du­chý spô­sob, ako sa stať inku­bo­va­nou fir­mou bez absol­vo­va­nia aké­ho­koľ­vek ďal­šieho hod­no­te­nia výbe­ro­vej komi­sie inku­bá­tora. Títo súťa­žiaci záro­veň postú­pia do dru­hého kola súťaže — finále. V rámci neho budú vybraté 3 naj­lep­šie pro­jekty, ktoré zís­kajú aj ceny od par­tne­rov súťaže. 

Kde a kedy:

Pri­hlá­se­nie do súťaže — pood­ni­ka­teľ­ský plán v odpo­rú­ča­nej štruk­túre a roz­sahu spolu s povin­nými prí­lo­hami a vašimi kon­takt­nými údajmi posie­lajte na info@inqb.sk vo for­máte doc. alebo pdf.: 
do 23.11.2014

1. kolo hod­no­te­nia a výber 6 naj­lep­ších pod­ni­ka­teľ­ských plá­nov - ozná­me­nie výsled­kov na web stránke a e-mai­lom jed­not­li­vým súťa­žia­cim: 
1.12.2014

Finále súťaže: 2. kolo hod­no­te­nia — pre­zen­tá­cia 6 naj­lep­ších pod­ni­ka­teľ­sých plá­nov a vyhod­no­te­nie 3 naj­lep­ších pro­jek­tov:
9.12.2014 o 14:00 (Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor InQb, Pionier­ska 15, Bra­ti­slava)

VIAC INFO TU

Pridať komentár (0)