Švéd­sko doká­že recyk­lo­vať až 99% svoj­ho odpa­du. Stá­va sa tak líd­rom všet­kých kra­jín

Lucia M., interez.sk / 1. septembra 2016 / Eko

O tom, že recyk­lá­cia je dôle­ži­tá a má zmy­sel hovo­riť nebu­dem. To by malo byť kaž­dé­mu uve­do­me­lé­mu obča­no­vi dáv­no jas­né. Líd­rom spo­me­dzi štá­tov, čo sa recyk­lo­va­nia odpa­du týka je jed­no­znač­ne Švéd­sko. Ako to robí?

Švéd­sko je líd­rom nie­len cez recyk­lá­ciu, ale aj cel­ko­vo cez život­né pro­stre­die. Má už mno­ho elek­tric­kých ciest a do roku 2050 sa plá­nu­je úpl­ne oslo­bo­diť od pou­ží­va­nia fosíl­nych palív. Táto škan­di­náv­ska kra­ji­na už dnes dokon­ca recyk­lu­je 99% svoj­ho odpa­du, pri­čom to pomy­sel­né 1% kon­čí na sklád­kach. Pro­ces zva­ný “odpa­dom k ener­gii” vyrá­ba udr­ža­teľ­nú ener­giu z odpa­du.

svedskoodpad3

V tej­to kra­ji­ne, v kto­rej si urči­te vie pred­sta­viť život kaž­dý z nás, sa zo 4,4 mili­ó­nov ton komu­nál­ne­ho odpa­du spra­cu­je 2,2 mili­ó­na ton, kto­ré sa pre­me­nia na ener­giu využí­va­nú prá­ve z odpa­dov. Odpa­dom k ener­gii, ale­bo aj Was­te to ener­gy (WTE), je pro­ces špe­ciál­ne­ho spa­ľo­va­nia, kde vzni­ka­jú­ca para roz­tá­ča tur­bí­nu, kto­rá pro­du­ku­je elek­tric­kú ener­giu. Švéd­sko je dokon­ca tak zbeh­lé v nakla­da­ní s odpa­dom, že navy­še dová­ža pri­bliž­ne 800 000 ton odpa­du z oko­li­tých kra­jín, kto­ré prá­ve pokra­ču­jú tým­to pro­ce­som a vzni­ká tak ener­gia.

svedskoodpad1

Sys­tém je samoz­rej­me pria­mo závis­lý na obča­no­vi. Neviem, ako by to dopad­lo u nás a nie som si istá, či to vôbec vedieť chcem. Obča­nia vo Švéd­sku sú však uve­do­me­lí a s odpa­dom zaob­chá­dza­jú zod­po­ved­ne a recyk­lá­cia je úpl­ne bež­ná. Obča­nia môžu trie­diť odpad do recyk­lač­ných nádob, prí­pad­ne pria­mo do WTE zaria­de­ní, a to má prá­ve za násle­dok pôso­bi­vých 99%, čo je šta­tis­tic­ký údaj na celo­štát­nej úrov­ni. Ak sa kra­ji­na udr­ží, v roku 2020 už by moh­la zís­kať “nálep­ku” kra­ji­na s nulo­vým odpa­dom. Keď si to porov­ná­me naprí­klad s USA, táto kra­ji­na posie­la roč­ne až 55% svoj­ho vypro­du­ko­va­né­ho odpa­du na sklád­ky.

Je potreb­né si uve­do­miť, že sklád­ky odpa­du uvoľ­ňu­jú do pôdy, no aj do ovzdu­šia toxí­ny a rôz­ne zne­čis­ťu­jú­ce lát­ky, kto­ré kon­ta­mi­nu­jú pôdu, ovzdu­šie, pod­zem­né vody a tak­tiež sa tvo­ria emi­sie skle­ní­ko­vých ply­nov, kto­ré majú nega­tív­ny vplyv na život­né pro­stre­die. Pre­to nie je dob­ré, keď odpad až pri­dl­ho “sedí” na sklád­ke. Vo Švéd­sku sa s prí­sny­mi pra­vid­la­mi recyk­lá­cie zača­lo už v 70. rokoch. V oby­va­te­ľoch sa to teda stih­lo “zako­re­niť” Už vte­dy sa recyk­lo­va­lo 38% z cel­ko­vé­ho vypro­du­ko­va­né­ho odpa­du. U nás v 70. rokoch slo­vo recyk­lá­cia mož­no pozna­li len odbor­ní­ci. A bohu­žiaľ, v mno­hých prí­pa­doch je tomu tak aj dnes.

svedskoodpad2

Sys­tém WTE nie je doko­na­lý, čo môže byť finanč­ne nároč­né, no neus­tá­le pre­bie­ha vývoj a nové tech­no­lo­gic­ké vyná­le­zy by moh­li ten­to sys­tém nako­niec doviesť až k doko­na­los­ti. Prie­mer­ný občan Švéd­ska kaž­do­roč­ne vypro­du­ku­je 641 kilo­gra­mov odpa­du, čo je čís­lo, kto­ré je o nie­čo niž­šie ako európ­sky prie­mer. Pre­čo to teda nedo­ká­žu aj ostat­né kra­ji­ny? Je to finanč­ne až tak nároč­né? Ale­bo sme jed­no­du­cho leni­ví či nemá­me dob­re pre­pra­co­va­nú legis­la­tí­vu? Čo si mys­lí­te vy? Zara­dí­me sa aj my nie­ke­dy medzi top štá­ty, čo sa recyk­lá­cie ale­bo akej­si “zele­nos­ti” týka? Nie­ke­dy mám pocit, že ľudia prob­lé­my život­né­ho pro­stre­dia rad­šej ani nech­cú vidieť. Ove­ľa rad­šej si pre­čí­ta­jú nie­čo o iných témach a pri eko­ló­gii rad­šej zatvá­ra­jú oči. Neza­bú­daj­te, že aj vy žije­te na tej­to pla­né­te, a ak bude­me mať šťas­tie, budú tu žiť naše deti, vnú­ča­tá a ostat­né gene­rá­cie po nás. Pre­to by sme sa o život­né pro­stre­die mali zau­jí­mať viac.

banner1_zaujimavosti

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: inha­bi­tat

Pridať komentár (0)