Sygic Black­Box: Palub­ná kame­ra, kto­rá nasní­ma všet­ko

Techpedia: Harry Gavendová / 4. augusta 2014 / Business

Slo­ven­ská spo­loč­nosť Sygic dáva vodi­čom mož­nosť zís­kať kon­krét­ne dôka­zy v prí­pa­de, že sa stret­nú s agre­si­vi­tou na ces­tá­ch a zdie­ľať videá agre­sív­ny­ch vodi­čov na sociál­ny­ch sie­ťa­ch. Ponú­ka navi­gá­ciu spo­lu s palub­nou kame­rou – tie vedia zachrá­niť kožu v prí­pa­de fin­go­va­ný­ch doprav­ný­ch nehôd a stá­va­jú sa tak dôle­ži­tý­mi auto­do­pl­n­ka­mi.

Spoločnosť Sygic prispieva svojou „troškou“ k znižovaniu kriminality a agresivity na cestách, k objasňovaniu nehôd a trestných činov v súvislosti s dopravou. Je tu s prvou navigačnou aplikáciou Sygic GPS Navigation s funkciou palubnej kamery. K dispozícii je i doplnková funkcia BlackBox za 9,99 eur a dá sa používať súčasne s aplikáciou Sygic GPS Navigation pre iOS.

Spojenie so sociálnymi sieťami dáva vodičom priestor ihneď zdieľať dôkazy o nečakaných situáciách na ceste (predbiehanie nákladných vozidiel, či taký jeleň, ktorý zrazu vybehne na cestu). BlackBox ponúka spôsob, ako môžu vodiči chrániť seba a blízkych pred tým, aby sa stali obeťou agresívnych vodičov alebo poistných podvodníkov, pretože poskytuje dôkazy vtedy, keď sú potrebné.

Použitie Sygic BlackBox je pritom jednoduché – vodič aktivuje funkciu jediným dotykom v menu aplikácie, uloží smartfón do držiaka v aute a môže vyraziť. Aplikácia automaticky začne nahrávať nepretržitý záznam vrátane GPS súradníc, aktuálnej rýchlosti, dátumu a času.

Videá s dĺžkou 5 minút môže používateľ uložiť v galérii telefónu. Na rozdiel od nepraktických, jednoúčelových a často drahých digitálnych videorekordérov s pamäťou vo forme SD karty je export a odovzdanie videa do cloudu jednoduché a nevyžaduje žiadne ďalšie príslušenstvo.

Aplikácia má sama rospoznať podľa G metra, či došlo k dopravnej nehode a v tom prípade záznam automaticky uloží. V tomto segmente bude mať Slovenský Sygic jednoznačný náskok pred svojou konkurenciou.

Funkcie aplikácie Sygic GPS Navigation:

• 3D offline mapy, ktoré nevyžadujú dátové pripojenie
• Hlasová navigácia vo viac ako 40 jazykoch
• Funkcia Hovorené názvy ulíc na bezpečné a pohodlné šoférovanie
• Upozornenia na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti
• Funkcie Dynamický asistent jazdných pruhov a Pohľad na križovatku
• Interaktívna mapa umožňujúca ťuknutie na ľubovoľnú ulicu alebo bod záujmu a zobrazenie podrobností
• Dopravné informácie v reálnom čase (nákup z aplikácie)
• Heads-up Display (HUD) na navigáciu bez spustenia zraku z cesty (nákup z aplikácie)
• Vysokokvalitné upozornenia na mobilné rýchlostné radary (nákup z aplikácie)

 

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)