Sygic Black­Box: Palubná kamera, ktorá nasníma všetko

Techpedia: Harry Gavendová / 4. august 2014 / Business

Slo­ven­ská spo­loč­nosť Sygic dáva vodi­čom mož­nosť zís­kať kon­krétne dôkazy v prí­pade, že sa stretnú s agre­si­vi­tou na ces­tách a zdie­ľať videá agre­sív­nych vodi­čov na sociál­nych sie­ťach. Ponúka navi­gá­ciu spolu s palub­nou kame­rou – tie vedia zachrá­niť kožu v prí­pade fin­go­va­ných doprav­ných nehôd a stá­vajú sa tak dôle­ži­tými auto­do­pl­n­kami.

Spo­loč­nosť Sygic pris­pieva svo­jou „troš­kou“ k zni­žo­va­niu kri­mi­na­lity a agre­si­vity na ces­tách, k objas­ňo­va­niu nehôd a trest­ných činov v súvis­losti s dopra­vou. Je tu s prvou navi­gač­nou apli­ká­ciou Sygic GPS Navi­ga­tion s fun­kciou palub­nej kamery. K dis­po­zí­cii je i dopl­n­ková fun­kcia Black­Box za 9,99 eur a dá sa pou­ží­vať súčasne s apli­ká­ciou Sygic GPS Navi­ga­tion pre iOS.

Spo­je­nie so sociál­nymi sie­ťami dáva vodi­čom pries­tor ihneď zdie­ľať dôkazy o neča­ka­ných situ­áciách na ceste (pred­bie­ha­nie náklad­ných vozi­diel, či taký jeleň, ktorý zrazu vybehne na cestu). Black­Box ponúka spô­sob, ako môžu vodiči chrá­niť seba a blíz­kych pred tým, aby sa stali obe­ťou agre­sív­nych vodi­čov alebo poist­ných pod­vod­ní­kov, pre­tože posky­tuje dôkazy vtedy, keď sú potrebné.

Pou­ži­tie Sygic Black­Box je pri­tom jed­no­du­ché – vodič akti­vuje fun­kciu jedi­ným doty­kom v menu apli­ká­cie, uloží smart­fón do držiaka v aute a môže vyra­ziť. Apli­ká­cia auto­ma­ticky začne nahrá­vať nepretr­žitý záznam vrá­tane GPS súrad­níc, aktu­ál­nej rých­losti, dátumu a času.

Videá s dĺž­kou 5 minút môže pou­ží­va­teľ ulo­žiť v galé­rii tele­fónu. Na roz­diel od neprak­tic­kých, jed­no­ú­če­lo­vých a často dra­hých digi­tál­nych video­re­kor­dé­rov s pamä­ťou vo forme SD karty je export a odo­vzda­nie videa do cloudu jed­no­du­ché a nevy­ža­duje žiadne ďal­šie prí­slu­šen­stvo.

Apli­ká­cia má sama ros­poz­nať podľa G metra, či došlo k doprav­nej nehode a v tom prí­pade záznam auto­ma­ticky uloží. V tomto seg­mente bude mať Slo­ven­ský Sygic jed­no­značný náskok pred svo­jou kon­ku­ren­ciou.

Fun­kcie apli­ká­cie Sygic GPS Navi­ga­tion:

• 3D off­line mapy, ktoré nevy­ža­dujú dátové pri­po­je­nie
• Hla­sová navi­gá­cia vo viac ako 40 jazy­koch
• Fun­kcia Hovo­rené názvy ulíc na bez­pečné a pohodlné šofé­ro­va­nie
• Upo­zor­ne­nia na pre­kro­če­nie maxi­mál­nej povo­le­nej rých­losti
• Fun­kcie Dyna­mický asis­tent jazd­ných pru­hov a Pohľad na kri­žo­vatku
• Inte­rak­tívna mapa umož­ňu­júca ťuk­nu­tie na ľubo­voľnú ulicu alebo bod záujmu a zobra­ze­nie pod­rob­ností
• Dopravné infor­má­cie v reál­nom čase (nákup z apli­ká­cie)
• Heads-up Disp­lay (HUD) na navi­gá­ciu bez spus­te­nia zraku z cesty (nákup z apli­ká­cie)
• Vyso­ko­kva­litné upo­zor­ne­nia na mobilné rých­lostné radary (nákup z apli­ká­cie)

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)