Synop­siTV: Fil­my si ťa náj­du

Michal Tomek / 25. februára 2014 / Startupy

Kto nemá rád fil­my, však? Len ich je toľ­ko, že člo­vek si nepa­mä­tá. Nepa­mä­tá si, kto­ré poze­ral a ani tie, kto­ré by si chcel pozrieť. Urči­te nie som jedi­ný. Pre takých ako my pri­šiel Ras­ťo Turek s por­tá­lom Synop­siTV.

Ide o jed­no­du­chú myš­lien­ku posta­ve­nú na vlast­nej fil­mo­vej data­bá­ze. Na webe Synop­siTV je nahra­tých množ­stvo fil­mo­vých titu­lov (nie celé fil­my, neboj­te) od najk­la­sic­kej­ších hol­ly­wo­od­skych trhá­kov cez európ­ske fil­my až po klu­bo­vé slo­ven­ské fil­my.

Pri­hla­so­va­nie fun­gu­je cez mai­ly ale­bo Face­bo­ok. Default­ne máte na pro­fi­le dva zozna­my – pozre­té (Alre­a­dy Wat­ched) fil­my a tie, kto­ré len plá­nu­je­te poze­rať (Watch Later). A pres­ne toto ma ťaha­lo pri­po­jiť sa k Synop­siTV. Už sa mi nech­ce­lo vypi­so­vať zoznam fil­mov do pozná­mok na plo­che. Tak­to to mám pre­hľad­nej­šie, kraj­šie aj s infor­má­cia­mi a trai­le­rom.

Máte radi Hitch­coc­ka? Ale­bo roman­tic­ké fil­my? Či tie, kde hrá San­dra Bul­lock? Okrem pred­vo­le­ných zozna­mov si môže­te spra­viť vlast­né. Vytvor­te si zoznam, všet­ko doň nahá­dž­te a máte to na jed­nej kope.

Pôvod­nou ide­ou nie sú ani tak tie­to zozna­my, kto­ré si člo­vek tvo­rí. Skôr ide o sys­tém odpo­rú­ča­nia. Keď už nevie­te, aký film by ste si pozre­li, Synop­siTV vám náj­de ten správ­ny. Na zákla­de vašich pre­doš­lých fil­mov a ich hod­no­te­ní. Tak som sa dostal naprí­klad k Dep­pov­mu fil­mu What´s eating Gil­bert Gra­pe. Po pozre­tí môže­te film ohod­no­tiť ako Ama­zing, Okay ale­bo Ter­rib­le.

Ako v kaž­dej sociál­nej sie­ti, aj tu máte fol­lo­we­rov. Ľudí, kto­rých pozná­te ale­bo kto­rých výber fil­mov vás zauj­me, začne­te sle­do­vať. Ich hod­no­te­nia sa budú uka­zo­vať vo vašom Acti­vi­ty logu.

Ras­ťo ria­di Synop­siTV star­tup zo San Fran­cis­ca, cen­trá­lu a vývoj však majú v Bra­ti­sla­ve, pria­mo v „Rose Val­ley“, ako píšu na webe. Beta ver­zia bola pre verej­nosť spus­te­ná už v sep­tem­bri 2011. Synop­siTV je fir­ma o pri­bliž­ne 15 ľudoch, kto­rej súčas­ným hlav­ným cie­ľom je vytvo­re­nie fun­gu­jú­cej plat­for­my. Medzi ich hlav­ných zákaz­ní­kov pat­ria fir­my HBO, Intel, Veri­zon a mno­ho ďal­ších.

Chce­te mať vo fil­moch poria­dok? Urči­te sa na tej­to strán­ke zastav­te. 

Pridať komentár (0)