Synop­siTV: Filmy si ťa nájdu

Michal Tomek / 25. februára 2014 / Startupy

Kto nemá rád filmy, však? Len ich je toľko, že člo­vek si nepa­mätá. Nepa­mätá si, ktoré poze­ral a ani tie, ktoré by si chcel pozrieť. Určite nie som jediný. Pre takých ako my pri­šiel Rasťo Turek s por­tá­lom Synop­siTV.

Ide o jed­no­du­chú myš­lienku posta­venú na vlast­nej fil­mo­vej data­báze. Na webe Synop­siTV je nahra­tých množ­stvo fil­mo­vých titu­lov (nie celé filmy, nebojte) od najk­la­sic­kej­ších hol­ly­wo­od­skych trhá­kov cez európ­ske filmy až po klu­bové slo­ven­ské filmy.

Pri­hla­so­va­nie fun­guje cez maily alebo Face­book. Defaultne máte na pro­file dva zoznamy – pozreté (Alre­ady Wat­ched) filmy a tie, ktoré len plá­nu­jete poze­rať (Watch Later). A presne toto ma ťahalo pri­po­jiť sa k Synop­siTV. Už sa mi nech­celo vypi­so­vať zoznam fil­mov do pozná­mok na plo­che. Takto to mám pre­hľad­nej­šie, kraj­šie aj s infor­má­ciami a trai­le­rom.

Máte radi Hitch­cocka? Alebo roman­tické filmy? Či tie, kde hrá San­dra Bul­lock? Okrem pred­vo­le­ných zozna­mov si môžete spra­viť vlastné. Vytvorte si zoznam, všetko doň nahá­džte a máte to na jed­nej kope.

Pôvod­nou ideou nie sú ani tak tieto zoznamy, ktoré si člo­vek tvorí. Skôr ide o sys­tém odpo­rú­ča­nia. Keď už neviete, aký film by ste si pozreli, Synop­siTV vám nájde ten správny. Na základe vašich pre­doš­lých fil­mov a ich hod­no­tení. Tak som sa dostal naprí­klad k Dep­povmu filmu What´s eating Gil­bert Grape. Po pozretí môžete film ohod­no­tiť ako Ama­zing, Okay alebo Ter­rible.

Ako v kaž­dej sociál­nej sieti, aj tu máte fol­lo­we­rov. Ľudí, kto­rých poznáte alebo kto­rých výber fil­mov vás zaujme, začnete sle­do­vať. Ich hod­no­te­nia sa budú uka­zo­vať vo vašom Acti­vity logu.

Rasťo riadi Synop­siTV star­tup zo San Fran­cisca, cen­trálu a vývoj však majú v Bra­ti­slave, priamo v „Rose Val­ley“, ako píšu na webe. Beta ver­zia bola pre verej­nosť spus­tená už v sep­tem­bri 2011. Synop­siTV je firma o pri­bližne 15 ľudoch, kto­rej súčas­ným hlav­ným cie­ľom je vytvo­re­nie fun­gu­jú­cej plat­formy. Medzi ich hlav­ných zákaz­ní­kov pat­ria firmy HBO, Intel, Veri­zon a mnoho ďal­ších.

Chcete mať vo fil­moch poria­dok? Určite sa na tejto stránke zastavte. 

Pridať komentár (0)