Tajomná diera v zemi v Číne ukrýva čaro­vné miesto, ktoré je sve­to­vým uni­ká­tom

Lukáš M. interez.sk / 24. júla 2016 / Tech a inovácie

Naša pla­néta Zem skrýva mnohé tajom­stvá nie­len na zem­skom povr­chu.

V strede Číny, v hor­na­tej pro­vin­cii Chu-pej, bola už dáv­nej­šie obja­vená tajomná diera v zemi, ktorá vo svo­jich útro­bách ukrý­vala sebes­tačný eko­sys­tém cel­kom nedot­knutý člo­ve­kom. Táto diera tu nevznikla len tak náho­dou. Miestne pro­stre­die je totiž kra­so­vým úze­mím a táto “diera v zemi” nie je nič iným ako kra­so­vým útva­rom, ktorý nazý­vame závrt.

designyoutrust.com
designyoutrust.com
designyoutrust.com

Závrt je jed­ným z naj­ty­pic­kej­ších kra­so­vých útva­rov na našej pla­néte. Závrty sú prieh­li­biny väč­ši­nou okrúh­leho tvaru, kto­rých prie­mer dosa­huje až 1 kilo­me­ter a hĺbku v najex­trém­nej­ších prí­pa­doch až 100 met­rov. Tento kon­krétny závrt v strede hor­na­tej Číny má plo­chu pri­bližne 67 000 m2 a hĺbku až 290 met­rov. Patrí tak k naj­väč­ším závr­tom na Zemi.

designyoutrust.com
designyoutrust.comdesignyoutrust.com

Vďaka výbor­ným kli­ma­tic­kým pod­mien­kam v tomto regi­óne, kde je mnoho zrá­žok, sa v 290 met­ro­vej hĺbke pod zem­ským povr­chom vytvo­ril cel­kom sebes­tačný a bohatý eko­sys­tém, ktorý bol done­dávna pred ľud­ským okom cel­kom skrytý. Ras­tie tu mnoho dru­hov pap­radí, kve­tov, vinič, machy, palmy. Rov­nako tu žije mnoho dru­hov vtá­kov, motý­ľov a hmyzu.

designyoutrust.comdesignyoutrust.com

designyoutrust.com

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: designyoutrust.com

Pridať komentár (0)