Tajom­ná die­ra v zemi v Číne ukrý­va čaro­vné mies­to, kto­ré je sve­to­vým uni­ká­tom

Lukáš M. interez.sk / 24. júla 2016 / Tech a inovácie

Naša pla­né­ta Zem skrý­va mno­hé tajom­stvá nie­len na zem­skom povr­chu.

V stre­de Číny, v hor­na­tej pro­vin­cii Chu-pej, bola už dáv­nej­šie obja­ve­ná tajom­ná die­ra v zemi, kto­rá vo svo­jich útro­bách ukrý­va­la sebes­tač­ný eko­sys­tém cel­kom nedot­knu­tý člo­ve­kom. Táto die­ra tu nevznik­la len tak náho­dou. Miest­ne pro­stre­die je totiž kra­so­vým úze­mím a táto “die­ra v zemi” nie je nič iným ako kra­so­vým útva­rom, kto­rý nazý­va­me závrt.

designyoutrust.com
designyoutrust.com
designyoutrust.com

Závrt je jed­ným z naj­ty­pic­kej­ších kra­so­vých útva­rov na našej pla­né­te. Závr­ty sú prieh­li­bi­ny väč­ši­nou okrúh­le­ho tva­ru, kto­rých prie­mer dosa­hu­je až 1 kilo­me­ter a hĺb­ku v najex­trém­nej­ších prí­pa­doch až 100 met­rov. Ten­to kon­krét­ny závrt v stre­de hor­na­tej Číny má plo­chu pri­bliž­ne 67 000 m2 a hĺb­ku až 290 met­rov. Pat­rí tak k naj­väč­ším závr­tom na Zemi.

designyoutrust.com
designyoutrust.comdesignyoutrust.com

Vďa­ka výbor­ným kli­ma­tic­kým pod­mien­kam v tom­to regi­ó­ne, kde je mno­ho zrá­žok, sa v 290 met­ro­vej hĺb­ke pod zem­ským povr­chom vytvo­ril cel­kom sebes­tač­ný a boha­tý eko­sys­tém, kto­rý bol done­dáv­na pred ľud­ským okom cel­kom skry­tý. Ras­tie tu mno­ho dru­hov pap­ra­dí, kve­tov, vinič, machy, pal­my. Rov­na­ko tu žije mno­ho dru­hov vtá­kov, motý­ľov a hmy­zu.

designyoutrust.comdesignyoutrust.com

designyoutrust.com

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: designyoutrust.com

Pridať komentár (0)