Takto vyzerá najmenšia kancelária na svete. Priestor má jeden háčik

Jana Mikysová / 7. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: designboom.com
  • Bra­zíl­ska kre­a­tívna agen­túra Grande vy­tvo­rila do­slova naj­men­šiu kan­ce­lá­riu na svete
  • Há­čik je v tom, že je umiest­nená v ma­lom ot­vore v stene a ide skôr o po­da­rený street art

Drobná kan­ce­lá­ria umiest­nená v ot­vore steny osla­vuje ot­vo­re­nie ich ate­li­éru, a tiež sa snaží pod­nie­tiť dis­ku­siu o mest­skom pro­stredí, kto­rému sa do­stáva prí­liš málo po­zor­nosti. Ma­ji­te­lia agen­túry to­tiž ho­vo­ria o tom, že mnohé agen­túry a štú­diá majú často prí­liš veľké pries­tory, ktoré ná­sledne me­nia mest­skú achi­tek­túru. Oni sa práve preto roz­hodli ísť iným sme­rom a to vy­tvo­riť si malú kan­ce­lá­riu.

Kan­ce­lá­ria je aj na­priek svo­jej veľ­kosti po­riadne pre­pra­co­vaná do naj­men­šieho de­tailu. Ne­chý­bajú po­čí­tače, knihy, po­stery a fo­to­gra­fie na ste­nách, na kto­rých sú čle­no­via agen­túry. Tak­tiež na via­ce­rých de­tai­loch je uve­dené meno agen­túry.

Grande si takto veľmi ľahko vy­tvo­rilo do­ko­nalé promo, ktoré im ur­čite zaistí nie­koľko no­vých kli­en­tov.

zdroj: de­sign­boom.com
zdroj: de­sign­boom.com
zdroj: de­sign­boom.com
zdroj: de­sign­boom.com
zdroj: de­sign­boom.com
zdroj: de­sign­boom.com
Zdroj: de­sign­boom.com
Pridať komentár (0)