Tak­to bude vyze­rať inte­ri­ér lie­ta­diel v budúc­nos­ti

Timotej Vančo / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Lie­tad­lom den­ne letí mno­ho ľudí, a pre­to je potreb­né vylep­šo­vať ich výkon, dizajn a inte­ri­ér, aby sa pasa­žie­ri cíti­li omno­ho kom­for­tnej­šie ako dnes.

Kaž­dý, kto už ces­to­val lie­tad­lom, prav­de­po­dob­ne pocí­til neja­kú for­mu nepo­hod­lia. Naprí­klad pries­tor pre nohy nie je vždy naj­väč­ší, a pre­to ces­to­vať nie­koľ­ko hodín, nemu­sí byť vždy veľ­ká zába­va. Našťas­tie pre nás, dizaj­nér­sky tím si to uve­do­mu­je a navrhu­jú rôz­ne zme­ny, aby nám sprí­jem­ni­li ces­tu lie­tad­lom. Poď­me sa pozrieť na naj­lep­šie ino­vá­cie, kto­ré vybral den­ník Bright Side.

Osob­ný sys­tém pre zába­vu

4028805-waterfront031815-160-copy-footer-added-exlarge-169-1469380510-650-409a193562-1469815813

Pod tla­kom rôz­nych sociál­nych sie­tí a mno­hých mul­ti­me­diál­nych hier, kto­ré sa dnes bež­ne na PC hra­jú, musia aj letec­ké spo­loč­nos­ti posú­vať svo­je hra­ni­ce. V nie­kto­rých lie­tad­lách sa už dnes môžeš pri­po­jiť na WiFi ale­bo LAN.

Zabu­do­va­ný sys­tém pre pomoc

4028855-digital-sky-exlarge-169-1469380582-650-abbb0ef979-1469815813

Spo­loč­nosť Air­Fi už dnes vyba­vu­je lie­tad­lá špe­ciál­nym bez­drô­to­vým sys­té­mom, kto­rý obsa­hu­je obra­zov­ku. Tá sa dá využiť na kon­tro­lu emai­lov, poze­ra­nie fil­mov ale­bo počú­va­nie pes­ni­čiek. Využi­tie je veľ­ké, keď­že zábav­ku si tam náj­de pasa­žier od det­ské­ho veku až po dôchod­cov.

Vir­tu­ál­na rea­li­ta namies­to inter­ne­tu

4029005-airlinestaff-exlarge-169-1469380632-650-57af7b47c5-1469815813

Množ­stvo ces­tu­jú­cich na skrá­te­nie dĺž­ky letu pou­ží­va Netf­lix ale­bo Ama­zon. Veľa letec­kých spo­loč­nos­tí sa sna­ží čo naj­viac zau­jať pasa­žie­ra, či už rekla­mou, časo­pis­mi ale­bo krát­ky­mi vide­a­mi. Aus­trál­ska spo­loč­nosť Qan­tas prá­ve tes­tu­je novin­ku na trhu. Je to vir­tu­ál­na rea­li­ta, kto­rá by pasa­žie­rom mala poslú­žiť ako alter­na­tív­na zába­va počas letu.

Super kom­fort­né sedad­lá s VR tech­no­ló­gi­ou

4028905-qantasvr-exlarge-169-1469380676-650-2affaf5d7c-1469815813

Ako som spo­me­nul vyš­šie, nie­kto­ré spo­loč­nos­ti na to idú zostra. Na mies­to disp­le­jov pre pasa­žie­rov, im rov­no dáva­jú VR oku­lia­re, aby mali väč­šie súkro­mie, ale aj mno­ho­ná­sob­né lep­ší záži­tok. V nie­kto­rých lie­tad­lách, hlav­ne v čas­ti prvej trie­dy, je toto už dnes rea­li­tou.

Sedad­lá ako v kine

4028955-twister-seat-twisting-exlarge-169-1469380724-650-53ec1378a7-1469815813

Talian­ska spo­loč­nosť Avi­oin­te­ri­ors navrh­la nový typ seda­diel. Tie­to by sa mali, ak v nich nikto nese­dí, spo­jiť ale­bo zlo­žiť, a tým umož­nia pasa­žie­ro­vi väč­šie pohod­lie, ako naprí­klad v kine.

Indi­vi­du­ál­ne kabí­ny na spa­nie

4028755-airlairbbc2-exlarge-169-1469380768-650-5ca0e320a0-1469815813

Spo­loč­nosť Fac­to­ry Design vytvo­ri­la návrh pre takz­va­né „caco­ons“. Sú to kabí­ny namies­to seda­diel a v nich pasa­žie­ri budú môcť rela­xo­vať na úpl­ne inej úrov­ni ako boli do dnes zvyk­nu­tí. Kaž­dá kabí­na ponú­ka prie­stran­nosť, indi­vi­du­ál­nu regu­lá­ciu tep­lo­ty a zdroj pre počú­va­nie pes­ni­čiek.

Nebu­de trvať dlho, kým sa tie­to zme­ny zave­dú do kaž­dé­ho lie­tad­la. Dúfam, že nás pri­nú­tia zabud­núť na ťaž­ké chví­le počas vzliet­nu­tia ale­bo tur­bo­len­ciách.

zdroj člán­ku: brightside.me, zdroj fotiek a pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: brightside.me

Pridať komentár (0)