Takto bude vyze­rať inte­riér lie­ta­diel v budúc­nosti

Timotej Vančo / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Lie­tad­lom denne letí mnoho ľudí, a preto je potrebné vylep­šo­vať ich výkon, dizajn a inte­riér, aby sa pasa­žieri cítili omnoho kom­for­tnej­šie ako dnes.

Každý, kto už ces­to­val lie­tad­lom, prav­de­po­dobne pocí­til nejakú formu nepo­hod­lia. Naprí­klad pries­tor pre nohy nie je vždy naj­väčší, a preto ces­to­vať nie­koľko hodín, nemusí byť vždy veľká zábava. Našťas­tie pre nás, dizaj­nér­sky tím si to uve­do­muje a navrhujú rôzne zmeny, aby nám sprí­jem­nili cestu lie­tad­lom. Poďme sa pozrieť na naj­lep­šie ino­vá­cie, ktoré vybral den­ník Bright Side.

Osobný sys­tém pre zábavu

4028805-waterfront031815-160-copy-footer-added-exlarge-169-1469380510-650-409a193562-1469815813

Pod tla­kom rôz­nych sociál­nych sietí a mno­hých mul­ti­me­diál­nych hier, ktoré sa dnes bežne na PC hrajú, musia aj letecké spo­loč­nosti posú­vať svoje hra­nice. V nie­kto­rých lie­tad­lách sa už dnes môžeš pri­po­jiť na WiFi alebo LAN.

Zabu­do­vaný sys­tém pre pomoc

4028855-digital-sky-exlarge-169-1469380582-650-abbb0ef979-1469815813

Spo­loč­nosť AirFi už dnes vyba­vuje lie­tadlá špe­ciál­nym bez­drô­to­vým sys­té­mom, ktorý obsa­huje obra­zovku. Tá sa dá využiť na kon­trolu emai­lov, poze­ra­nie fil­mov alebo počú­va­nie pes­ni­čiek. Využi­tie je veľké, keďže zábavku si tam nájde pasa­žier od det­ského veku až po dôchod­cov.

Vir­tu­álna rea­lita namiesto inter­netu

4029005-airlinestaff-exlarge-169-1469380632-650-57af7b47c5-1469815813

Množ­stvo ces­tu­jú­cich na skrá­te­nie dĺžky letu pou­žíva Netf­lix alebo Ama­zon. Veľa letec­kých spo­loč­ností sa snaží čo naj­viac zau­jať pasa­žiera, či už rekla­mou, časo­pismi alebo krát­kymi vide­ami. Aus­trál­ska spo­loč­nosť Qan­tas práve tes­tuje novinku na trhu. Je to vir­tu­álna rea­lita, ktorá by pasa­žie­rom mala poslú­žiť ako alter­na­tívna zábava počas letu.

Super kom­fortné sedadlá s VR tech­no­ló­giou

4028905-qantasvr-exlarge-169-1469380676-650-2affaf5d7c-1469815813

Ako som spo­me­nul vyš­šie, nie­ktoré spo­loč­nosti na to idú zostra. Na miesto disp­le­jov pre pasa­žie­rov, im rovno dávajú VR oku­liare, aby mali väč­šie súkro­mie, ale aj mno­ho­ná­sobné lepší záži­tok. V nie­kto­rých lie­tad­lách, hlavne v časti prvej triedy, je toto už dnes rea­li­tou.

Sedadlá ako v kine

4028955-twister-seat-twisting-exlarge-169-1469380724-650-53ec1378a7-1469815813

Talian­ska spo­loč­nosť Avi­oin­te­ri­ors navrhla nový typ seda­diel. Tieto by sa mali, ak v nich nikto nesedí, spo­jiť alebo zlo­žiť, a tým umož­nia pasa­žie­rovi väč­šie pohod­lie, ako naprí­klad v kine.

Indi­vi­du­álne kabíny na spa­nie

4028755-airlairbbc2-exlarge-169-1469380768-650-5ca0e320a0-1469815813

Spo­loč­nosť Fac­tory Design vytvo­rila návrh pre takz­vané „caco­ons“. Sú to kabíny namiesto seda­diel a v nich pasa­žieri budú môcť rela­xo­vať na úplne inej úrovni ako boli do dnes zvyk­nutí. Každá kabína ponúka prie­stran­nosť, indi­vi­du­álnu regu­lá­ciu tep­loty a zdroj pre počú­va­nie pes­ni­čiek.

Nebude trvať dlho, kým sa tieto zmeny zavedú do kaž­dého lie­tadla. Dúfam, že nás pri­nú­tia zabud­núť na ťažké chvíle počas vzliet­nu­tia alebo tur­bo­len­ciách.

zdroj článku: brightside.me, zdroj fotiek a pre­zen­tač­ného obrázku: brightside.me

Pridať komentár (0)