Taliansko sa stalo prvou krajinou v Európe, ktorá zakázala plastové tyčinky do uší

Linda Cebrová / 7. januára 2019 / Eko

  • Slo­ven­sko a ďal­šie člen­ské štáty EÚ od roku 2021 ne­smú po­u­ží­vať jed­no­rá­zové plasty
  • Ta­lian­sko ne­mieni ča­kať a zmeny za­vá­dza už te­raz
zdroj: pexels.com,flickr.com
  • Slo­ven­sko a ďal­šie člen­ské štáty EÚ od roku 2021 ne­smú po­u­ží­vať jed­no­rá­zové plasty
  • Ta­lian­sko ne­mieni ča­kať a zmeny za­vá­dza už te­raz

Plasty sú ce­lo­sve­to­vým prob­lé­mom číslo jedna. V rámci boja proti plas­to­vým pro­duk­tom sa Ta­lian­sko roz­hodlo, že od 1. ja­nu­ára si už oby­va­te­lia kra­jiny ne­môžu kú­piť va­tové ty­činky do uší. Ty­činky sú to­tiž vy­ro­bené z plastu a ten je po­trebné na­hra­diť bio­lo­gicky od­bú­ra­teľ­nými ma­te­riálmi.

Ty­činky do uší pre­dá­vané na ta­lian­skom trhu mu­sia byť po no­vom vy­ro­bené z dreva alebo iných prí­rod­ných ma­te­riá­lov tak, aby boli kom­pos­to­va­teľné. Už od za­čiatku mi­nu­lého roka sa pri­tom môžu v ob­cho­doch po­u­ží­vané vý­hradne re­cyk­lo­va­teľné plas­tové vrecká na ovo­cie, ze­le­ninu, mäso aj ryby.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: myg­rand­ma­ben.com

O rok má prísť aj zá­kaz pre­daja plas­to­vého riadu a ďal­ších jed­no­ra­zo­vých pro­duk­tov. Ta­lian­sko ako prí­mor­ský štát si veľmi za­kladá na rých­lom od­stra­ňo­vaní plas­to­vých od­pa­dov, pre­tože tieto typy od­padu za­mo­rujú aj ta­moj­šie po­bre­žia. Zdru­že­nie na ochranu ži­vot­ného pro­stre­dia Le­gam­biente uvá­dza, že ty­činky do uší tvo­ria cel­kovo až de­väť per­cent od­padu zo­zbie­ra­ného na plá­žach.

New York pred­be­hol Európu

Prí­kla­dom ide aj New York, ta­moj­šie re­štau­rá­cie a ob­chody ne­smú od 1. ja­nu­ára po­nú­kať jedlo v jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých ška­tu­liach, po­há­ri­koch, pod­no­soch či mis­kách. Dô­vo­dom je eko­no­mická ne­únos­nos­nosť ich re­cyk­lá­cie.

Pod­niky, kto­rých sa to týka, majú te­raz le­hotu šies­tich me­sia­cov (teda do 30 júna), po­čas kto­rej sa mu­sia no­vým po­žia­dav­kám pris­pô­so­biť, inak do­stanú po­kutu. Tá sa bude stup­ňo­vať podľa toho, koľ­ký­krát je pod­nik kau­ci­ono­vaný.

Pri tre­ťom a kaž­dom ďal­šom prie­stupku to bude ti­síc do­lá­rov. Pre­vádzky majú po­u­ží­vať pri ba­lení jedla vhod­nej­šie obaly, na­prí­klad z hli­níka, pev­ných plas­tov, pa­piera, skla a kom­pos­to­va­teľ­ných ma­te­riá­lov. Vý­nim­kou sú len obaly, do kto­rých bolo jedlo vlo­žené pred pre­da­jom v da­nom za­ria­dení.

 

Pridať komentár (0)